WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chuyện của con chim

Trời lạnh quá , một con chim bị cóng, rơi xuống cánh đồng. Trong lúc chim nằm bất động, một con bò đi qua đại tiện lên thân mình nó. Chim được phân bò  ủ ấm dần, tỉnh lại, thấy ấm áp và hạnh phúc, nó cất tiếng hót vui mừng. Một con mèo đi qua, nghe tiếng chim hót liền tìm kiếm và phát hiện chim giữa đống phân, mèo bới phân kéo chim ra ăn thịt.

Bài học:

1. không phải ai ỉa vào mình cũng là kẻ thù của mình

2. không phải ai kéo mình ra khỏi đống phân cũng là bạn mình

3. khi đang ngập ngụa trong đống phân thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.

(Nhận được qua e-mail)

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn On the net

Phản hồi