1 Phản hồi cho “Đảng và internet”

  1. Lê văn Tâm says:

    ” Đảng và Internet” không như VN và Cu Ba mà chú Triết đã phát biểu.
    - Ấy là: Khi Đảng ngủ thì Internet thức và khi Đảng thức thì Interne cũng thức luôn.
    - Cho nên: Đảng chẳng bịt mồm Internet được.
    - Vậy thì: Chỉ còn cách là Đảng phải đầu hàng Internet!

Phản hồi