WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giải Nobel Hòa Bình Ngày Nay Cống Hiến Điều Gì?

Tác giả: Ngụy Kinh Sinh

(Cronache di Liberal/báo Ý Đại Lợi) 10-12-2010

http://www.liberal.it/

Ảnh: ibtimes.com

Trước kia, Giải Nobel Hòa Bình là giải thưởng thế giới nhận được sự quan tâm nhiều nhất của đại đa số quần chúng. Những người đạt giải như Nelson Mandela đã đại diện cho những người cung cấp cho thế giới một tấm gương đạo đức. Những người đạt giải là những người tạo cảm hứng cho mọi người khác về sự hy sinh cho lý tưởng và niềm tin, cho hạnh phúc của người khác. Những người đạt giải như Sakharov đại diện cho dòng người đối lập bị đàn áp dưới chế độ Cộng sản, còn là lương tâm của trí thức. Họ dẫn dắt người dân phá đổ bức tường Bá Linh, mang hy vọng đến cho những người khao khát dân chủ và tự do.

Nếu một người tham gia vào phong trào Thiên An Môn, nhưng sau đó đã cúi đầu trước sự cai trị độc tài và ăn năn hối hận trong tù, chúng ta có thể tha thứ cho ông ta, thông cảm cho sự khó khăn của ông ta. Nhưng, chúng ta sẽ không bao giờ đưa ông ta lên như là một gương mẫu để giáo dục những người trẻ, dạy cho chính con em của chúng ta.

Nếu người này không chỉ cúi đầu ăn năn hối cải, mà còn giúp những tên đồ tể nói láo trên đài truyền hình nhà nước được phát sóng toàn quốc của chế độ độc tài về phong trào dân chủ năm 1989 ở Bắc Kinh, tuyên bố rằng ông ta không thấy bất kỳ người nào bị giết ở Thiên An Môn khi máu đổ trong vụ Thảm Sát ngày 4 tháng 6, điều này làm cho chúng tôi khó khăn để tha thứ cho ông ta. Đó là bởi vì ông ta đã trở thành đồng lõa của những tên đao phủ thủ. Có lẽ đó là vì ông mong muốn được thả cho nên miễn cưỡng, mà sau này ông đã bày tỏ rõ ràng trong lá thư gửi cho bạn bè của ông.

Nếu như sau khi ông được thả, khi ông đã không phải chịu áp lực của nhà tù nữa mà ông vẫn sử dụng sự vu khống dữ dội hơn để nói xấu phong trào dân chủ 1989, cho rằng đó là một phong trào được khởi xướng bằng sự dối trá và lừa gạt người dân, vậy thì uy tín đạo đức của người này đã hoàn toàn bị khánh tận.

Người đó là ông Lưu Hiểu Ba, người đạt Giải Nobel Hòa Bình năm nay. Vậy thì mô hình gương mẫu nào mà Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình muốn dựng lên cho thế hệ trẻ trong thế giới này? Đừng nói rằng họ không hiểu thực trạng. Các phát biểu này có trong hồ sơ chính thức, một số phát biểu đó được viết trong các cuốn sách mà chính ông Lưu Hiểu Ba xuất bản.

Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình rõ ràng đã dự đoán những tình huống này. Trước khi họ công bố giải thưởng, họ nói rằng Giải Thưởng Hòa Bình năm nay sẽ mang lại một hướng đi mới cho thế giới. Nói cách khác, không đếm xỉa đến hình ảnh đạo đức, họ muốn mang lại một hướng chính trị mới. Trong các trường hợp của ông Andrei Sakharov và ông Lech Walesa, họ khuyến khích các phong trào chống đối của quần chúng mà các ông Sakharov và Walesa đại diện.

Lưu Hiểu Ba thực sự đại diện cho một loại phong trào khác ở Trung Quốc. Khi người dân bị đẩy vào thế phải cầm dao rựa để tự vệ, khi một em gái vị thành niên phải giết người vì em bị hiếp dâm tập thể, phong trào của ông Lưu giữ thái độ chống lại họ, cho dù họ không có cách nào để đối phó trong một nhà nước độc đoán. Khi dân chúng dùng các phương tiện pháp lý để yêu cầu một cách ôn hòa, xin các bạo chúa trả lại tài sản và các quyền của họ, ông Lưu và đồng đảng của ông dùng sự nhạo báng để chống lại họ.

Vì vậy, đối với những người khác, những hành động của ông Lưu không phải là đối lập, không phải là bất đồng chính kiến, nhưng là đồng lõa với chế độ Cộng sản. Có phải đó là hướng mới mà Ủy Ban Giải Nobel Hòa bình đang cố gắng để mang đến cho thế giới? Thật ra, nó là như vậy. Khi những người Cộng sản Trung Quốc sử dụng cơ hội kinh doanh của họ để mua chuộc các nhà tư bản trên thế giới, các chính trị gia phương Tây đã bị các nhà tư bản mua chuộc cho nên cần một đường hướng chính trị như thế này. Nếu sự biểu lộ trong quá khứ không đủ rõ, và đã không có tác động ở Trung Quốc, thì Giải Nobel Hòa Bình lần này dùng cách rõ rệt hơn rất nhiều để nói với người dân chống lại áp bức rằng: các nền dân chủ phương Tây không hỗ trợ bạn.

Cho dù với sự ấm áp của Dàn Hợp Xướng Trẻ Em và một ghế trống cũng không thể che đậy được cái thực tế lạnh lùng này.

Bản tiếng Việt: Lê Minh Nguyên

© Đàn Chim Việt

——————————————————————————-

Cronache di Liberal
http://www.liberal.it/
October 15, 2010

What Today’s Nobel Peace Prize Offers?
– Wei Jingsheng

Once, the Nobel Peace Prize was the one prize in the world that received most people’s attention.  Awardees like Nelson Mandela represented those who offered the world a moral example.  They inspired people to make sacrifices for ideals and beliefs, for other people’s happiness.  Awardees like Sakharov represented the opposition current of suppressed people under a Communist rule, as well as the conscience of the intellectuals.  They led the people to tear down the Berlin Wall, to bring hope to those people yearning for democracy and freedom.

If a person took part in the Tiananmen movement, but then bowed to the authoritarian rule and repented in prison, we can forgive him, understanding his difficulty.  But, we will never set him up as a role model to educate young people, to teach our own children.

If this person not only bowed to repent, but also helped the butchers lie on the autocratic regime’s official television station nationwide about the 1989 democracy movement in Beijing, claiming that he did not see any people die in TianAnMen Square when there was a bloodshed from the June 4 Massacre, then we already have difficulty forgiving him.  That is because he has become the accomplice of the executioners.  Maybe it was his wish to be released to be the reluctant reason, which he later expressed in his letter to his friends very clearly.

If, after his release, when he did not have to bear the pressure of prison, he still used an even more vicious slander to defame that 1989 democracy movement, claiming that it was a movement initiated by lies and deceiving people, then this person’s moral credit is completely bankrupt.

That person is Liu Xiaobo, this year’s Nobel Peace Prize winner.  So which kind of role model does the Nobel Peace Prize Committee want to set for the young people in this world?  Do not say they do not understand these situations.  These statements are in the official record, some of which are written in the books Liu Xiaobo published himself.

The Nobel Peace Prize Committee obviously anticipated these situations.  Before they announced the award, they said that this year’s Peace Prize will bring a new direction for the world.  In other words, regardless of the moral image, they want to bring a new political direction.  In the cases of Andrei Sakharov and Lech Walesa, they encouraged the resistance movements by the people which Sakharov and Walesa represented.

Liu Xiaobo indeed represents a different kind of movement in China .  When the people are forced to pick up their cleaver for self defense, when a teenage girl has to kill the people who tried to gang rape her, Liu’s movement holds its attitude against them, even though they have no recourse through the autocratic state.  When people use legal means to peacefully ask the tyrants to return their property and rights, Liu and his gang apply cynicism against them.

So to other people, the actions of Liu are not opposition, not dissident, but being the accomplice of the Communist regime.  Is that the new direction that the Nobel Peace Prize Committee is trying to bring the world?  Indeed, it is.  As the Chinese Communists use their business opportunity to buy out the capitalists over the world, the Western politicians who are bought out by the capitalists need a political direction like this.  If the expression in the past was not obvious enough, and did not make an impact in China , then this time’s Nobel Peace Prize is using a much more explicit way to tell people opposed to the suppression: Western democracies do not support you.

Even the warmth of a Children’s Choir and an empty seat cannot cover up this cold reality.

2 Phản hồi cho “Giải Nobel Hòa Bình Ngày Nay Cống Hiến Điều Gì?”

 1. Sigma says:

  Chuc Mung cho Lưu Hiểu Ba ,ke tu nay ong da co mot chiec ao giap chat luong de chong lai nhung don tieu nhan cua bon doc tai chong nhan loai dang ngay cang dien cuong truoc phong trao dan chu toan cau.
  Chuyen song va chet cua ong bay gio se phai xay ra trong anh sang….
  Thang loi buoc dau cua “Hiến chương 08”.

 2. Sigma says:

  Ten Wei Jingsheng (Ngụy Kinh Sinh) nay moi la ten toi pham.
  - Uy ban Nobel hoa binh khong phai chi co 1 nguoi va o Nauy khong co mot loai “thong tin” nao bi cam
  va khong ai co the lam ap luc voi uy ban nay ,chu tich uy ban la cuu thu tuong ( ong nay chac khong bi ngu)
  - Tat ca cac ban be trong cuoc dau tranh “Thien an mon” deu co mat trong buoi le nay chang le Lưu Hiểu Ba lai la ke phan boi.
  - chi co 19 nuoc theo dit tau tuyen bo khong tham du buoi le nhung cuoi cung thi chi co 15,16 nuoc thoi.
  Nobel la Nguoi Thuy dien, tat ca cac giai deu duoc cham boi uy ban Nobel Thuy dien Chi duy nhat giai Nobel hoa binh thi giao cho Nauy, sao ky vay ta ???hong le tai vi uy ban nay “bi ngu”

Phản hồi