WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cựu chủ tịch QH Nguyễn Văn An nã đại bác vào nhóm bảo thủ

“Chính những người cộng sản chân chính, chính liên minh giai cấp công nhân với nông dân và nhân dân lao động, chính đội ngũ trí thức cũng không muốn bảo vệ một Đảng đã thoái hóa biến chất như vậy. Đó mới là nguyên nhân chính, chứ không phải do kẻ thù của chủ nghĩa xã hội phá hoại là chính. Chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán Đảng đã biến chất để xây dựng Đảng mới, để sửa lỗi hệ thống, để làm lại từ đầu.“

Ai đã dám đưa ra nhận định rõ ràng và dứt khoát trên đây để bác bỏ toàn bộ quan điểm chính thống từ trước tới nay của  nhóm lãnh đạo độc tài trong Đảng Cộng sản VN vẫn cho rằng, sự tan rã của Liên xô và các nước Cộng sản Đông Âu trước đây 20 năm là bàn tay của Mĩ và Tây Âu? Lời quả quyết trên đây không phải là của „bọn phản động tay sai của Tư bản…“, nhưng chính là của cựu ủy viên Bộ chính trị và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vừa mới trả lời báo Tuần VN ở trong nước ngày 8.12 .

Đáng lưu ý nữa là trước đó hai ngày (6.12), để phản đối quyết định sai lầm và ngang ngược vẫn được ghi rõ trong bản dự thảo Cương lĩnh Chính trị 2011 của nhóm cầm đầu độc tài và bảo thủ trong Bộ chính trị là, Đảng Cộng sản là “Đảng cầm quyền“ mãi mãi, trong một bài viết cựu Trưởng ban Tổ chức trung ương Nguyễn Văn An còn nghiêm khắc kết án:

“Nếu Đảng coi mình đương nhiên là lực lượng lãnh đạo thì chẳng khác gì nhà vua cha truyền con nối. Từ một nhà vua cá nhân thời quân chủ, nay trở thành một nhà vua tập thể thời cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Như vậy là Đảng chủ chứ không phải dân chủ.“

Chỉ vài ngày trước Hội nghị Trung ương 14 (vừa khai mạc ngày 13.12) nhóm cầm đầu độc tài bảo thủ đã ra lệnh bóc bài phỏng vấn ngày 8.12 của cựu Chủ tịch Quốc hội. Tại sao họ lại lo sợ đến nỗi phải cấm các đồng chí đọc bài của ngay đồng chí cựu Ủy viên Bộ chính trị ?

Tấn công ai và tại sao cựu Chủ tịch Quốc hội phải đưa ra công luận công khai vào lúc này?

Trong cuộc phỏng vấn nói trên ông An đã cho biết, thời gian qua ông đã nói chuyện một số lần với Bộ chính trị và đã tiếp xúc với nhiều nhân vật cao cấp trong Đảng và Chính phủ để góp ý vào việc chuẩn bị Đại hội 11 sắp được tổ chức vào đầu tháng 1.2011. Nhưng có lẽ cảm thấy tiếng nói của ông cũng sẽ rơi trong sa mạc giống như tình cảnh của nhiều cán bộ cao cấp và chuyên viên hàng đầu trong cuộc “Hội thảo khoa học“ vào 7.10 , cho nên ông An đã chọn thời điểm thích hợp chỉ ít ngày trước Hội nghị trung ương 14 –được coi là Hội nghị cuối cùng quyết định về nhân sự và đường lối của chế độ trong Đại hội 11- để trình bày thẳng trước công luận và muốn dùng dư luận trong Đảng và ngoài xã hội để gây áp lực lên Bộ chính trị và Trung ương đảng.  Chính vì thế chỉ trong vòng hai ngày liên tiếp người từng đứng thứ tư trong thứ bậc lãnh đạo của chế độ này đã phát đi hai bài rất quan trọng để nói rõ hướng đi và đối tượng tấn công mà thông điệp của ông muốn nhắm tới:

“Tôi mong muốn Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, mong muốn Đại hội XI chọn khuynh hướng thứ hai, khuynh hướng SỬA LỖI HỆ THỐNG, khuynh hướng đổi mới tư duy toàn diện và triệt để, cả kinh tế và chính trị thì chúng ta mới khắc phục được lỗi hệ thống,“

Sở dĩ phải chọn cách làm như vậy là vì ông An chia sẻ mối lo ngại và bất bình với các đảng viên cán bộ cấp tiến về việc các chủ trương cực kì lỗi thời lạc hậu và các đường lối sai lầm vẫn tiếp tục được đề cao và duy trì trong ba văn kiện dự thảo chính của Đại hội 11 là “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội “, “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 “ và “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng“.  (Dưới đây gọi chung là ba Văn kiện). Trong hai bài phát biểu này cựu Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh, nếu cứ tiếp tục nhắm mắt làm liều như vậy thì sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội để VN tiến lên dân chủ và phát triển.  Theo ông An, đây là hai mặt liên đới mật thiết để canh tân đất nước.

Tuy không còn giữ chức vụ gì chính thức trong Đảng, nhưng người từng đứng thứ tư trong hệ thống quyền lực của chế độ vẫn có uy tín trong nhiều giới, nhất là các đảng viên cán bộ cấp tiến. Từ khi cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt mất nên hiện nay nhiều quan sát viên chính trị đánh giá những phát biểu của ông An là thước đo về uy quyền đang xuống dốc của nhóm cầm đầu đối với quảng đại đảng viên như thế nào. Sỡ dĩ như vậy vì Nguyễn Văn An là người từng nhiều năm ngồi trong Bộ chính trị (Khóa 8-9, từ 1996-2006), cơ quan quyền lực cao nhất của chế độ, đồng thời là cựu Chủ tịch Quốc hội (2001-2006), tức là hiểu rõ cách vận hành của toàn bộ guồng máy dưới chế độ toàn trị như thế nào. Đặc biêt hơn nữa, trong tư cách là cựu Trưởng ban Tổ chức trung ương, một cơ quan rất có quyền lực của Đảng Cộng sản và giữ trọng trách đào luyện và tuyển chọn cán bộ cấp cao của chế độ toàn trị thời gian trước đây (từ cuối thập niên 80 là Phó Trưởng ban Tổ chức trung ương và đứng đầu Ban này trong Khóa 8), cho nên ông An còn biết rất rõ cả tình hình nhân sự hiện nay ở cấp cao nhất và cả cá tính từng người đang có quyền lực của của chế độ như thế nào, vì chính ông đã từng nắm rõ lí lịch và hiểu năng lực của họ. Cho nên Nguyễn Văn An đã nói gì, nói thế nào và đối tượng nhắm vào thành phần nào là những điều cần phải theo dõi để tiên liệu về tương lai của chế độ này.

Ông Nguyễn Văn An đã liệt kê những gì được coi “lỗi hệ thống“?

Cựu chủ tịch QH Nguyễn Văn An

Ngay trong phần đầu của cuộc phỏng vấn cựu Chủ tịch Quốc hội đã cho biết, đề tài về dự thảo Cương lĩnh Chính trị đang là vấn đề tranh cãi lớn nhất trong đảng hiện nay. Vì  Cương lĩnh Chính trị là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động của Đảng Cộng sảnVN trong các thập niên tới. Đặc biệt hiện nay Đảng Cộng sản đang là đảng cầm quyền nên hướng đi và các quyết định của đảng này ảnh hưởng trực tiếp tới gần 90 triệu nhân vân VN và tương lai của đất nước. Theo Nguyễn Văn An trước thềm của Đại hội 11 hiện có hai hướng đối kháng nhau về Cương lĩnh Chính trị 2011 (dự thảo): Những người ủng hộ Cương lĩnh Chính trị 2011 (trong bài phỏng vấn ông An gọi là Cương lĩnh Chính trị 2010, thực ra trong các văn kiện chính thức ghi là Cương lĩnh Chính trị 2011 –trong bài này người viết sẽ dùng cụm từ Cương lĩnh Chính trị 2011) và những người phản đối Cương lĩnh Chính trị này đòi phải ban hành một Cương lĩnh Chính trị khác phù hợp với thời đại –giống như nhiều cán bộ cao cấp và chuyên viên hàng đầu cũng đã nêu ra trong “Hội thảo khoa học“ ngày 7.10. Cựu Chủ tịch Quốc hội chống lại Cương lĩnh Chính trị 2011, vì theo ông, nó „vẫn giữ khung cơ bản của Cương lĩnh 91“. Trong cuộc phỏng vấn Nguyễn Văn An xác nhận dứt khoát đứng vào hàng ngũ những người chống lại khuynh hướng trên. Ông nhấn mạnh, nếu vẫn dừng lại ở Cương lĩnh 91 tức là tiếp tục để đất nước rơi vào “lỗi hệ thống“:

Cương lĩnh 2010 phải vượt qua cái khung cơ bản của Cương lĩnh 91 như dự thảo, để xây dựng một Cương lĩnh 2010 mới đáp ứng yêu cầu của Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, giai đoạn đổi mới toàn diện, triệt để, cả kinh tế và chính trị, tức là hoàn thiện ở mức độ cao hơn, mức độ SỬA LỖI HỆ THỐNG.“

Ông cũng đã giải thích rõ cụm từ “lỗi hệ thống“, đó là “lỗi từ gốc đến ngọn, từ lý thuyết đến mô hình và đã được cuộc sống kiểm nghiệm là chưa phù hợp với thời đại ngày nay.“

Cựu Chủ tịch Quốc hội xác nhận, chế độ hiện nay dù đã được thành hình trên 60 năm nhưng nhân dân vẫn chưa được hưởng dân chủ trong nhiều lãnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…. Theo ông An, đó là „lỗi hệ thống“ trầm trọng nhất. Ông đã chỉ dẫn sai lầm là, trước đây vấn đề dân chủ chưa được hoàn thành trong giai đoan „Cách mạng dân tộc dân chủ“, nhưng từ sau 1975 đã vội vàng nhẩy sang ngay giai đoạn „Chủ nghĩa xã hội“. Chính vì chưa có dân chủ cho nên vẫn theo ông, kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục… của VN trong các thập niên vừa qua không phát triển lên được! Ông kết luận „dân chủ và phát triển là hai anh em song sinh“.

Điểm phê bình nghiêm khắc thứ hai được ông An nêu rõ trong bài phỏng vấn liên quan tới quan niệm về quyền sở hữu. Ông kịch liệt phản đối chủ trương của nhóm lãnh đạo hiện nay vẫn duy trì chế độ công hữu và chống lại quyền tư hữu của công dân. Tư duy sai lầm nguy hiểm này vẫn tồn tại trong Cương lĩnh Chính trị 2011 và các Văn kiện dự thảo khác của Đại hội 11. Cựu ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Văn An cho rằng, vào thời điểm này –sau hơn 25 năm đổi mới- mà vẫn coi đất đai, tài nguyên là công hữu độc quyền của nhà nước thì những người cầm đầu chế độ đã không thấy rõ đâu là động lực của phát triển “kỳ diệu như thế nào“.

Sự kì diệu của quyền sở tư hữu này thấy được rất rõ ràng khi so sánh sự khác biệt như trắng với đen, ngày với đêm trong sản suất nông nghiệp của nông dân VN trước và sau Đại hội 6 của Đảng Cộng sản VN.  Trước đây vì nông dân VN bị tước đoạt quyền tư hữu trên ruộng đất và bị cưỡng bách gia nhập các hợp tác xã theo mô hình kinh tế tập thể cho nên nạn đói đã bùng nổ ở VN từ sau 1975 tới cuối thập niên 80 của thế kỉ trước. Nhưng từ khi phải trả lại quyền tự do canh tác cho nông dân thì VN nay đã trở thành nước xuất cảng gạo đứng thứ hai trên thế giới! Trực nghiệm về tình hình này cũng như trên nhiều lãnh vực khác nên ông An đã đi đến nhận định:

Sở hữu tư nhân thực chất vẫn là vấn đề dân chủ tự do trên lĩnh vực kinh tế, trong mưu cầu hạnh phúc của mỗi người, nó là cội nguồn cảm hứng, là động lực to lớn cho sự phát triển. Kết quả của nó kỳ diệu như thế nào mọi người đã biết.“

Nếu sáng suốt và nghiêm túc thì nhóm lãnh đạo phải trả lại các quyền dân chủ tự do căn bản cho nhân dân từ lâu. Nhưng ông An rất thất vọng là cho tới nay đã không diễn ra như vậy. Tuy sự kì diệu của „sở hữu tư nhân… là động lực to lớn cho sự phát triển“ đất nước đã diễn ra trong một số lãnh vực, nhưng trong dự thảo Cương lĩnh Chính trị và hai văn kiện khác của Đại hội 11 nhóm cầm đầu độc tài bảo thủ vẫn ngang ngược chủ trương thực hiện mô hình „kinh tế nhà nước làm chủ đạo“ và vẫn coi ruộng đất, tài nguyên là công hữu. Trong bài phỏng vấn ông An đã nêu sự thất bại thảm hại hiện nay của tập đoàn Vinashin làm dẫn chứng về chủ trương sai lầm này. Nguyễn Văn An kết án đây là „lỗi của hệ thống“, vì chủ trương sai lầm cứ giữ mô hình này là từ Bộ chính trị. Ông giải thích: Những người có quyền lực vẫn cho rằng, „xã hội xã hội chủ nghĩa phải được xây dựng dựa trên “… chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu”. Khi nói đến đây ông An đã thẳng thắn phê bình lí thuyết cực đoan của K.Marx: „Mô hình này lại xuất phát từ một lý thuyết cực đoan cho rằng: tư hữu về tư liệu sản xuất là nguồn gốc của mọi sự bóc lột.“ Từ đó ông đòi những người cầm đầu chế độ  „phải dứt khoát từ bỏ lý thuyết và mô hình sai trái từ gốc này, vì hậu quả của nó gây ra như thế nào mọi người đều đã biết. Đó là con đường trở về thời kỳ thiếu thốn và đói khổ.“

Vậy ai phải nhận trách nhiệm này trước đảng và nhân dân? Ông An trả lời rất rõ:

“Từ một lý thuyết cực đoan đi tới một mô hình kinh tế không có động lực mà thực tế cuộc sống đã bác bỏ. Chính phủ là người thực thi chủ trương đó của Đảng về mặt nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị có quyền lớn như vậy thì có phải chịu trách nhiệm gì không?“

Một vấn đề then chốt khác được Nguyễn Văn An trình bày rõ trong bai phỏng vấn là vai trò của Đảng Cộng sản trong hệ thống chính quyền hiện nay và tương lai của chế độ này. Ông cho rằng, một đảng giữ được quyền hay mất quyền là tùy ở đường lối, uy tín của lãnh đạo và sự tín nhiệm của người dân. Để biện luận cho nhận định của mình Nguyễn Văn An đã đưa sự sụp đổ của các Đảng Cộng sản ở cựu Liên xô và các nước Đông Âu trước đây 20 năm.

“Hãy thử quan sát và phân tích sự giải tán của một Đảng tại quê hương của Cách mạng tháng Mười thì rõ. Tại sao một người đứng đầu Đảng và Nhà nước tuyên bố giải tán Đảng là Đảng đó bị giải tán ngay? Một người có làm được việc đó không? Hay người đó chỉ là người thay mặt cho số đông những người trong Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, trong toàn Đảng, trong cả hệ thống chính trị? Đội ngũ trí thức đâu? Liên minh giai cấp công nhân với nông dân và nhân dân lao động đâu? Hệ thống thông tấn, báo chí đâu? Lực lượng vũ trang hùng hậu đâu mà không bảo vệ Đảng? Tại sao họ quay mặt đi? Hay là họ cũng đồng tình? Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, tại sao quần chúng không bảo vệ?“

Từ cách đặt vấn đề rất trực diện và thẳng thắn như thế ông An đã đả phá những lập luận chính thống của phe độc tài bảo thủ giữ vai trò cầm trịch trong lãnh vực tư tưởng và ý thức hệ của Đảng Cộng sản VN từ thời các ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Đức Bình tới Nguyễn Phú Trọng và cả hiện nay là Tô Huy Rứa vẫn cho rằng, sự sụp đổ của Liên xô và các nước Cộng sản Đông Âu là do bàn tay bên ngoài của Mĩ ,Tây Âu với sự tiếp tay của nhửng phần tử phản đảng ở bên trong. Theo ông, nguyên nhân chính xuất phát từ ngay trong nội bộ chế độ này, đó là các nhóm cầm đầu của các Đảng Cộng sản này „đã thoái hóa biến chất“ và “đã phạm sai lầm có tính cách hệ thống“. Từ đó các Đảng Cộng sản này đã trở thành lực cản của xã hội, „ông vua tập thể“ và “Đảng trị“ và vì thế “những người Cộng sản chân chính“ “không muốn bảo vệ Đảng của mình nữa“ .

Vấn đề nguyên nhân tan rã của Đảng Cộng sản Liên xô và các Đảng Cộng sản ở Đông Âu đã được Nguyễn Văn An chủ ý nhấn mạnh hai lần trong hai câu hỏi liên tiếp của cuộc phỏng vấn này. Trong lần thứ hai ông còn bênh vực và biện minh cho các đảng viên Cộng sản dám đứng lên chống lại bọn cầm đầu độc tài và thái hóa. Khi nhấn mạnh như thế Nguyễn Văn An đã gián tiếp cảnh báo nghiêm khắc ngay nhóm cầm đầu hiện nay của Đảng Cộng sảnVN:

Quan sát sự tan rã của một số Đảng cộng sản ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu, thì thấy rằng, những người cộng sản phá Đảng không phải chỉ là những người cộng sản phản bội Đảng, những người cộng sản bị kẻ thù mua chuộc, bị diễn biến hòa bình,… Mà phần nhiều lại chính là những người cộng sản chân chính, những người cộng sản không muốn bảo vệ Đảng của mình nữa, vì thực tế Đảng của mình đã thoái hóa biến chất mất rồi, nhất là vì Đảng của mình đã phạm sai lầm có tính hệ thống mà không nhận ra được và không khắc phục được. Đảng đã trở thành lực lượng cản trở dân chủ, tự do, cản trợ sự phát triển của xã hội. Đảng đã trở thành ông Vua tập thể, đã trở thành Đảng trị mất rồi.“

Như vậy cựu Chủ tịch Quốc hội đã chọn thời điểm ngay trước Hội nghị Trung ương 14 là Hội nghị cuối cùng và quan trọng nhất trước khi khai mạc Đại hội 11 để phổ biến quan điểm công khai chĩa mũi dùi tấn công trực diện vào những người đang có quyền lực và tác giả chính của ba Văn kiện dự thảo Đại hội 11 là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa và Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Văn An không chỉ kết án nghiêm khắc những người này là tiếp tục duy trì các chủ trương sai lầm và các giải pháp phản dân chủ đi ngược với chiều hướng phát triển của thời đại và cản trở bước tiến của dân tộc. Không những thế, ông An còn cảnh báo đanh thép những phần tử thoái hóa biến chất này về một tương lai đen tối. Dĩ nhiên đối với các phần tử độc tài và đang nuôi tham vọng leo cao hơn, ngồi lâu hơn chỉ còn trong vài ngày trước Đại hội 11 là điều không thể chấp nhận được. Những lời tố cáo và kêu gọi dư luận của ông An có thể gây ảnh hưởng bất lợi tới các ý đồ đen tối của họ. Chính vì thế họ đã ra lệnh cấm lưu hành bài phỏng vấn của cựu Chủ tịch Quốc hội theo đúng Chỉ thị Hướng dẫn số 112 HD/BTGTW ngày 10.9 của Tô Huy Rứa rất độc tài, tha hóa và phản động:

“…Không đăng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về học thuyết Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của Đảng; những vấn đề cần giữ bí mật về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; những ý kiến đả kích cá nhân hoặc tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.”

*    *    *

Trước đây vài năm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã công khai kết án nghiêm khắc một số “lỗi hệ thống“ của chế độ độc tài toàn trị. Đó là chủ trương “độc quyền yêu nước“ và nguyên tắc tổ chức “tập trung dân chủ“. Vì bệnh „độc quyền yêu nước“ nên nhóm cầm đầu chế độ đã đưa ra những biện pháp vô cùng dã man, độc tài phản động đàn áp tàn bạo nhân dân và những người khác chính kiến suốt trên 60 năm. Vì thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ“, cái xương sống của hệ thống tổ chức quyền lực của chế độ toàn trị, nên đã tạo ra nạn tiêu giệt quyền dân chủ trong nội bộ đảng, những kẻ có quyền lực đã lợi dụng nguyên tắc này để bịt miệng, đàn áp và thủ tiêu các đảng viên có quan điểm khác!

Nay cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã đóng góp thêm trong việc bạch hóa những “lỗi hệ thống“ của chế độ này.  Trong các bài gần đây ông An đã công khai phê bình và kết án nhận thức cực kì sai lầm của nhóm cầm đầu, cho rằng “quyền sở hữu là bóc lột“. Từ trước tới nay vẫn coi tư tưởng này của chủ nghĩa Marx là khoa học và lấy đó làm nền tảng xây dựng kinh tế, xã hội, văn hóa ở VN. Không chỉ dừng lại ở việc kết án các tư duy sai lầm, ông An còn đòi phải bỏ nguyên tắc này trong Cương lĩnh Chính trị 2011 và đoạn tuyệt ngay chủ trương kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Vì theo ông, nó là nguyên nhân làm cho nhân dân đói nghèo, đất nước lạc hậu. Người từng đứng thứ tư trong hệ thống quyền lực của chế độ toàn trị còn chỉ „lỗi hệ thống“ khác của chế độ hiện nay là sự nguy hiểm của chế độ đảng trị đang biến một số người có quyền lực thành các vua chúa vô trách nhiệm! Đây chính là sự phản bội đối với ngay các đảng viên và nhân dân, cũng như đối với đồng chí và đồng bào đã hi sinh. Vì từ lời hứa đánh đổ phong kiến vua chúa, nay những người cầm quyền của chế độ lại đang trở thành vua chúa độc tài tàn bạo !

Đối với những người dân chủ thì những nhận thức của Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn An không đóng góp gì mới. Ngoài ra, do những ràng buộc tình cảm và sức ép của bộ máy chuyên chính, nên người ta có thể hiểu được tại sao đảng viên Cộng sản Nguyễn Văn An trong tư duy vẫn còn lúng túng trong một số vấn đề. Nhưng nếu đứng trong hoàn cảnh ở trong nước và vị thế quan trọng của người đã từng giữ trong hệ thống quyền lực của chế độ này thì chúng ta mới có thể đánh giá được đúng và biết trân trọng sự đóng góp to lớn của Võ Văn Kiệt trước đây và của Nguyễn Văn An hiện nay trong việc bạch hóa những “lỗi hệ thống“ của chế độ độc tài toàn trị.

Những phê bình và kết án của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hiện nay về những nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và cách vận hành quyền lực của chế độ toàn trị phải được nhìn chung trong phong trào tự phát của các đảng viên cán bộ và chuyên viên hàng đầu từng giữ những vai trò quan trọng trong nhiều lãnh vực. Cụ thể gần đây nhất là nhiều người này đã dám tổ chức công khai ngay tại Hà nội cuộc “Hội thảo khoa học“ ngày 7.10 và lời kêu gọi khẳng khái mới đây của nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Sài gòn Lê Hiếu Đằng “cớ gì bây giờ mình phải sợ hãi các đồng chí của mình?”

Tất cả những diễn biến quan trọng này cho thấy, tiến trình bạch hóa những “lỗi hệ thống“ không chỉ là nghiệp dư của một vài người từng có quyền lực và các chuyên viên hàng đầu của chế độ. Nhưng nó đang trở thành một phong trào với sự tham gia dấn thân càng ngày càng có nhiều đảng viên các cấp, các ngành. Điều này cho thấy, như Nguyễn Văn An đã phân tích rất đúng và cảnh báo nghiêm khắc nhóm cầm đầu hiện nay:

“Chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán Đảng đã biến chất để xây dựng Đảng mới, để sửa lỗi hệ thống, để làm lại từ đầu!“

Tiến trình đòi hỏi chính đáng này có thể chưa thành công trong lúc này, trước đêm tối của Đại hội 11 sắp tới. Nhưng trong một tương lai không xa nó sẽ trở thành cái dây thòng lọng treo lơ lửng ngay trước dinh quyền lực cao nhất của chế độ toàn trị để cảnh báo nghiêm khắc những người cầm đầu vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ các “lỗi hệ thống“. Đây sẽ là bản án nghiêm minh của chính những đảng viên Cộng sản có tư cách, có tấm lòng và có dũng khí đang chuẩn bị dành cho những phần tử tham quyền-tiền “đã thoái hóa biến chất“  nên vẫn ngang ngạng không chịu “sửa lỗi hệ thống“!

© Âu Dương Thệ

© Đàn Chim Việt

8 Phản hồi cho “Cựu chủ tịch QH Nguyễn Văn An nã đại bác vào nhóm bảo thủ”

 1. nguyễn văn Đứcn says:

  tôi thấy ông nào khi về vườn rồi thì mới lên tiếng. tại sao họ không lên tiếng khi còn làm việc, điều này có thể họ chỉ là cò mồi để cứu vãn cái chế độ cộng sản thối tha này chứ họ không có ý đồ đưa dân tộc này đi lên.

 2. DO NGHE says:

  Nguyễn văn AN bây giờ MỚI BIẾT
  Hệ ĐƯƠNG RÀY xe LỬA NƯƠC TA
  Rục RỊC như RỮA THÂY MA
  Biết tuy hơi MUỘN muộn THÀ HƠN KHÔNG
  Nhưng KHỐN NỖI những ÔNG TÀI XẾ
  Đổi CƠ CHẾ phải BỂ NỒI CƠM
  Bụng ĐẦY CHẤT CHỨA LỬA RƠM
  CƠ CHẾ Muốn ĐỔI mất CƠM XIN ĐỪNG
  ĂN BIẸT TÁO mặc ÁO BỐN BÂU
  VỢ CON ÔNG lính TRÁNG CHỰC CHẦU
  CON Ở nàng HẦU NHI NHÍ
  Ô TÔ nhà LẦU duy CHỈ THƯỜNG THÔI
  Lúc Về GIÀ chơi PHẢI BIẾT CHƠI
  Chơi TRỐNG BỎI ngà VOI LẠC THÚ
  Những chuyện TƯ DO DÂN CHỦ
  Nói DƯ THỪA xin ĐỢI ĐỐNG QUAN TAI

 3. Như Ý says:

  Bài phát biểu của ông AN cuụ chủ tịch QH có hay đấy ,nhưng hình như hơi qúa trể. Sao ông không nói khi ông còn tại chức, chắc chắn tiếng nói cuả ông sẽ rất nặng ký có khi bằng bom ngàn tấn, chứ bây giờ thì như muói bỏ biển, bọn chóp bu chúng có thèm nghe đâu, có khi ông còn bị nạn thiệt thân nưã không biết chừng. Nghe nóí hình như cựu TT Vỏ văn Kiệt bi chúng chich cho chết ở Singapore khi đem ông sang ấy nóí là để chửa bệnh vì ông ấy cũng có những phát biểu như ông An. Nhưng dù sao vẫn hoan nghêng ông An có can đảm nói những điều người dân muốn nghe, muốn sửa cho đất nước ta được tốt đẹp hơn.

 4. ky lan says:

  Cã thế giới bây giờ siêu cường cũng như nhược tiễu họ đã có nền dân chũ, tiến bộ hơn và giàu có văn minh hơn Việt Nam ta nhiều lắm…nhưng họ vẫn phãi tiếp tục cãi tỗ,sữa đỗi không ngừng từ hệ thống nầy sang hệ thông khác nhiều thêm hơn nữa,đễ ngõ hầu đạt đến mục đích toàn thiện cũa “chân thiện mỹ”vì lợi ích chung,cuộc sống hài hòa,hội nhập cho tất cã nhân loại trên hành tinh trái đất nầy được minh bạch và nhân bãn hơn…sẽ không còn cãnh phân biệt kỳ thị màu gia chũng tộc và tôn giáo,và cũng sẽ không còn cãnh nước lớn chia chác với nhau quyền lợi đễ hiếp đáp nước nhõ giống như thời đại cũa hai thế kỹ trước.Từ cỗ chí kim,tất cã những chế độ khác nhau cũng đều bị thay đỗi như thay quần áo…CSVN chắc cũng sẽ không ngoại lệ.Đừng nên trong cậy vào hệ thống chính trị cũa anh láng giềng Trung Quốc nữa…vì đã quá muộn,thân họ còn lo chưa xong,huốn hồ lo cho ta.Bắt đầu từ bây giờ về sau hồn ai nấy giữ là tốt nhất./.

 5. Tôi thích ông Thiệu, suốt đời tôi chỉ là kẻ đối lập với ông, nhưng khi ông cầm quyền ông để lại một câu bất hủ mà hậu thế phải học thuộc lòng để sống với người gian dối VC. Câu đó chắc mọi người đều biết đó là đừng nghe những gì VC nói…Nhưng tôi sống trên mảnh đất tự do, tôi không phản đối những gì ông An nói. Mọi người đã lớn, không còn con nít nữa, có trí tuệ siêu việt thì tự do tin hay không tin điều ông An nói.

  Ngày xưa tôi cũng như quý vị tin vào VC nên mất nước. VC lúc nào nói cũng hay, chưa sống với chúng tưởng rằng là tiếng ru hời của mẹ nhưng khi sống rồi thì thấy rằng người mẹ VC là người phù thuỷ độc ác, chuyên tìm mưu mẹo để ám hại đời con. Và hàng triệu những đứa con của dân tộc VN đang sống trong thương đau mòn mỏi đợi chờ ngày mới, thì bất chợt người mẹ hiền dân tộc qua hình ảnh ông An đưa ra những lời thống thiết như dân chủ tự do, có tư duy mới về thay đổi về chính trị và kinh tế. Lời nói của ông như một giòng sửa diệu hiền, mang lại cho hàng triệu đứa bé VN thiếu sửa gầy mòn, xanh xao, mong hớp miếng sửa để duy trì kiếp sống lây lất trên trần thế. Nếu chúng ta tiếp tục nghe người VC hát ca những nỗi thống khổ của đất nước thì chúng ta sẽ tiếp tục kiếp đời nô lệ thay trâu và không bao giờ thấy hạnh phúc an lạ, tự do và dân chủ.

  Muốn có tự do dân chủ và hòa bình chúng ta không thể mong chờ người VC trao cho chúng ta, nhớ rằng người VC không bao giờ cho mà chỉ biết nhận. Suốt 60 năm trời, VC cầm quyền họ đã trao cho người dân VN tự do dân chủ chưa hay VC chỉ bòn mót của dân để sống. Ngay cán bộ trung kiên của VC còn ngậm xương để sống huống hồ chúng ta là chủ nhân của đất nước. cho nên nghe VC nói chúng ta làm chủ đất nước, đừng vội mừng sau đó sẽ trăm năm sầu thảm.

  Ông An nằm trong hệ thống ấy, ông không làm gì được và nay ông chẳng có quyền gì. Ông nói VC vẫn để cho ông nói, nhưng chúng đã sắp đặt ngôi vua và bọn lâu la đã xong. Những ngày tới quý vị sẽ thấy Nguyễn Tấn Dũng, Trọng, Sang, Nghị sẽ chia ghế với nhau để làm chủ đất nước. Dân tộc VN sẽ tiếp tục làm kiếp tôi đòi để trả nợ cho ngôi vua của chúng. Tôi thấy những đề nghị ông An chẳng có gì mới, ông chỉ luẩn quẩn trong vòng vây chũ nghĩa dân tộc nhưng ông biết thêm mắm thêm muối để cho món ăn tăng thêm hấp dẫn. Ông đâu có dám đưa ra đề nghị đa đảng. Những người VN nhớ rằng, không có đa đảng quý vị không bao giờ là chủ nhân thật sự của đất nước.

  Ngày nào đó VC ra luật chấp nhận quyền tư hữu như ông An đề nghị nhưng khi chúng muốn cướp nhà anh để làm khách sạn ăn chơi, anh làm gì chúng được nếu không có đảng đối lập hổ trợ cho anh. cho nên Nói đến luật VC thì phải hiểu là thứ luật rừng. Cũng như trong hiến pháp của VC quốc hội là quyền cao nhất nước nhưng trong đó toàn là nghị gật. VC là loại độc tài nên chúng có quyền nói trời nói đất, nói gà nói vịt nếu anh không bỏ đi mà ở lại nghe chúng ca hát chắc chắn anh phải ăn bánh vẽ.

  Tôi không phải là lính VNCH, tôi không phải là lính VC, nhưng tôi là nạn nhân của VC thì làm sao VC qua mặt tôi được. Muốn có tự do dân chủ con người phải đấu tranh, phải đổ xương đổ máu đổ tiền , đổ công sức mới có tự do dân chủ. Ông An có quyền phát biểu nhưng nhớ rằng ông An không thể đem tự do dân chủ cho chúng ta mà chính chúng ta phải tranh đấu một mất một còn với VC để có một nền dân chủ, tự do.

  VC có tự do không, chúng có tự do nhưng nhớ rằng dân tộc Việt không có tự do. VC có quyền đi lại và ở bất cứ ở đâu trên đất nước VN. Trái lại chúng ta không có cái quyền ấy. VC có dân chủ không? chúng có dân chủ nhưng chúng ta không có dân chủ. VC có quyền nói dân chủ như ông An nhưng chúng ta nói dân chủ như thế thì bao nhiêu hình phạt sẽ đè xuống đời ta. Dân chủ theo kiểu VC là thứ dân chủ cuối mùa, kẻ nói dân chủ nhiều nhất là VC. Chúng khéo nói dân chủ đến nỗi thầy Nhất Hạnh xuôi theo chúng, nhưng khi biến cố Bát Nhã bùng nỗ thì thầy thấy rằng: VC nói rất hay nhưng làm thì than ôi rất dở. Những ai nghe VC nói dân chủ tự do thì chỉ có những thứ đó trong mơ ,trong thực tế sẽ không bao giờ có được.

  Những người nói dân chủ tự do như luật sư Cù, thầy Thích Quãng Độ ,tại sao chúng ta không lắng nghe mà nghe ông An. Sở dĩ nhiều người nghe ông An vì họ còn mơ người VC sẽ đổi mới nhưng nhớ rằng độc đảng sẽ không bao giờ có đổi mới và dân tộc Việt tiếp tục sống cuộc đời nô lệ như xưa.

 6. Tôi đã đọc bài viết của tác giả với những khám phá lớn và hệ thống lại những gì mà các nhà lãnh đạo Việt nam đã nhìn về tương lai để mong muốn cải cách chính trị và dân chủ. Nhưng rất tiếc chỉ là khi đã gần mãn ngày đương nhiệm nhưng các tiếng nói đó cũng đáng quý lắm rồi. Nhưng theo tôi thì dấu ấn lịch sử mà ông Nguyễn Văn An để lại vẫn là sống động hơn cả vì ông nói trong khi đương nhiệm và đã làm nên lịch sử của Quốc hội Việt nam xưa nay chưa từng có, đó là :
  Chủ tịch Quốc hội Việt nam đã đi vào lịch sử.
  Theo tôi thì ông Chủ tịch Quốc hội Việt nam Nguyễn Văn An đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình và đi vào lịch sử của đất nước. Bài viết của tác giả thật là sắc bén bạn đọc đón nhận rất nồng nhiệt. Nhưng chỉ xin góp thêm một vấn đề là ông An đã thành công trong vai trò chủ tịch Quốc hội Việt nam nhất là những ngày vừa qua các phiên họp Quốc hội diễn ra thật sôi động chưa bao giờ có và các đại biểu quốc hội thực sự đã bắt đầu lấy lại dáng vóc và tiếng nói của mình thay mặt cử tri để chất vấn các quan chức chính phủ kể cả thủ tướng về những vấn nạn, sai lầm trong đường lối chính sách và công tác lãnh đạo quản lý kinh tế và bảo vệ đất nước mà nổi cộm là Bauxít Tây nguyên, chuyện Vinasin và tham nhũng đất đai. Đây là sự kiện chưa bao giờ có trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội ở nước ta và là sự biểu hiện của Dân chủ bắt đầu hé nở.
  Nhân dân và cử tri và đại đa số Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam mong muốn điều gì?
  Nhiều người thường khi nhìn thấy những tiêu cực trong xã hội thường chỉ trích những nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt nam. Đó là điều chính đáng vì người lãnh đạo đất nước phải là người chịu trách nhiệm trước nhất nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận một sự công bằng là có nhiều vị lãnh đạo rất có tâm huyết vì dân vì nước. Nếu có thêm nhiều và ngày càng nhiều những người như thế thì đất nước hạnh phúc biết bao. Dư luận bà con Việt nam ở Hà lan, Bỉ và châu Âu rất quan tâm đến bài phát biểu của chủ tịch Nguyễn Văn An về những vấn đề nóng hổi của đất nước hiện nay và đây là bằng chứng cho thấy Quốc hội nước ta thật sự là Quốc hội của Dân chủ và tiến bộ. Mọi người đều cho rằng bất kỳ ai có quan điểm chính trị tiến bộ cởi mở cần phải được động viên và hoan nghênh. Bài phát biểu của ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An được mọi người đánh giá là một bài nói hay cả về nội dung là tư tưởng lẫn học thuyết. Nếu chú ý phân tích nó thì ông rõ ràng cũng như đa số Đảng viên Đảng CSVN nay ai cũng thấy học thuyết Mac-lê nin áp dụng vào Việt nam là lỗi thời và không hợp lý mà phải quay về nhà nước Dân chủ tự do như nhà nước Việt nam dân chủ cộng hoà xưa đã dựng lên và ngày đó ai đã sống đã chứng kiến thì đó là một nhà nước tốt và hiệu quả người dân thực sự có quyền dân chủ và tự do hơn ngày hôm nay rất nhiều.
  Các Đảng viên và nhân dân mong ở Đảng cộng sản Việt nam và nhà nước mình điều gì? Rất đơn giản là họ chỉ mong những điều đơn giản như ngày nào đó là người ốm vào bệnh viện được chữa trị tốt không mất tiền, trẻ con đi học không phải nộp học phí, ra trường được phân công công việc làm hợp lý v.v… người lãnh đạo là người ăn cơn của dân, mặc áo dân, ở nhà dân vì dân là người trả lương cho họ vậy họ có cái quyền đòi hỏi người cán bộ ấy phải là người trung thành một lòng một dạ phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm về việc mình làm trước nhân dân.
  Cho nên bài nói chuyện này đã thể hiện đúng bản chất con người của ông Nguyễn Văn An hay của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhất là ý kiến của Đại tương Võ Nguyên Giáp và của nhiều nhà cách mạng lão thành và trí thức khắp trên cả nước và cả kiều bào ở nước ngoài tham gia rất cần được tiếp thu một cách nghiêm túc có trách nhiệm. Rất mong đại hội Đảng Cộng Sản Việt nam lần này sẽ càng có thêm những gương mặt lãnh đạo biết lắng nghe nhân dân vì dân phục vụ và trước tiên là phải có trách nhiệm trước nhân dân.
  Cảm ơn tác giả đã cho bạn đọc hiểu thêm về các tiến triển hiện nay ở nước ta.
  Người Quán Sát.

 7. 1/86 tr. con chim says:

  Rất trí lý!

  Mong rằng những đảng viên đảng cs-VN thức tỉnh như ông Nguyễn Văn An ngày càng nhiều đứng sang “phía bên này” để tìm cách cứu nước, cứu dân.
  Đường- lối đã rõ như ban ngày, các nước tiến bộ-thức tỉnh họ đã trải nghiệm cách đây 20 năm rồi.
  Ta có muộn cũng còn hơn là không bao giờ. Nhưng sớm ngày nào hay ngày đó, bởi một ngày ta dậm chân tại chỗ sẽ như là một năm chạy ngược lại sự tiến bộ của loài người!

 8. LÃO GIA --- CALI. --- USA says:

  Mang Danh Tàu Khựa , hòng phá Người , Âu cũng là trò bẩn rẻ tiền thường thấy .
  Xuyên tạc và mạo giả theo kiểu thư của Tướng ĐỔNG SỸ NGUYÊN ư ? Tệ lắm !

  Khắp nơi . Đồ rởm và tin rác nổi trôi thiếu gì .Đừng nên ngập ngụa như thế nữa ,ô. Thệ ha !

  Tớ chả tin đâu !

Phản hồi