WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trương Tấn Sang: “Việc thực hiện phương án nhân sự BCH TW khóa XI có một số thiếu sót, khuyết điểm”

LTS: Bài viết này đã đăng trên trang VietNamNet ít giờ sau đó bị xóa bỏ. Một độc giả đã copy được và gửi tới Đàn Chim Việt.

ĐH Đảng Cộng Sản XI khai mạc sáng nay.

Ông Trương Tấn Sang: BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng về những khuyết điểm…

Trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đọc tại phiên khai mạc Đại hội Đảng sáng nay (12/1), Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nói: Việc giám sát, đánh giá cán bộ, quy trình bổ nhiệm cán bộ còn có mặt chưa hợp lý… Trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, vẫn có cán bộ để vợ con thu vén lợi ích riêng.

Kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang khẳng định, BCH Trung ương đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng đồng thời cũng còn những hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục.

Chẳng hạn, một số vấn đề lớn, quan trọng, gây bức xúc xã hội đã được nêu trong các văn kiện Đại hội X nhưng chưa có giải pháp khắc phục. Như nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, vấn đề đại diện chủ sở hữu và nâng cao hiệu quả DNNN, chính sách quản lý, đền bù, thu hồi đất đai, vấn đề dân chủ.

Một số vấn đề BCH Trung ương đã ra nghị quyết, nhưng chưa cân nhắc đầy đủ nguồn lực nên khi thực hiện đã vướng mắc, chậm trễ như Chiến lược biển, tam nông.

Nhiều vấn đề chưa được bàn kỹ, chưa có đầy đủ thông tin về những ý kiến khác nhau, chưa coi trọng việc lấy ý kiến thẩm định, góp ý của các cơ quan khoa học, các chuyên gia, nên có việc đã thông qua chủ trương nhưng khi triển khai thực hiện còn những ý kiến khác nhau, chưa tạo được sự đồng thuận cao.

Ông Trương Tấn Sang dẫn chứng, chẳng hạn việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, sáp nhập một số bộ, ban đảng. Hoặc có việc Trung ương đã có chủ trương nhưng khi Chính phủ trình ra Quốc hội lại chưa được nhất trí thông qua như dự án đường sắt cao tốc.

Theo ông Sang, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt của Đảng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được quan tâm đúng mức.

Các ủy viên BCH Trung ương Đảng vẫn còn một số người chưa chủ động đề xuất, kiến nghị giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc của đất nước. Chưa tích cực, chủ động và chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm ở vị trí công tác được giao. Chưa quan tâm đúng mức tới việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thay thế mình.

Thường trực Ban Bí thư nhận định, nhiều cán bộ để xảy ra một số sai phạm, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ hoặc thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống hoặc để vợ, con, cấp dưới lợi dụng chức quyền thu vén lợi ích cá nhân, phải xử lý kỷ luật, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.
Phương án nhân sự khóa XI còn thiếu sót

Kiểm điểm công tác Bộ Chính trị, ông Sang cho hay, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị nhiều đề án trình BCH Trung ương chủ động điều chỉnh, bổ sung chương trình làm việc, giải quyết kịp thời những vấn đề lớn của đất nước về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại.

Tuy nhiên, trong hoạt động vẫn còn một số khuyết điểm.

Chẳng hạn, còn chậm chỉ đạo khắc phục một số mặt hạn chế, yếu kém của nền kinh tế. Kết quả đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước còn nhiều hạn chế cổ phần hoá DNNN còn để thất thoát tài sản nhà nước quản lý hoạt động các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước còn nhiều yếu kém. Từ đó, hoạt động của một số tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước thấp.

Nguồn lực đầu tư của Nhà nước có tập đoàn rơi vào tình trạng phá sản, gây tổn thất lớn về kinh tế, làm bức xúc xã hội.

Cũng theo ông Trương Tấn Sang, vẫn chưa ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội. Lãnh đạo xử lý sai phạm sau thanh tra, kiểm tra, điều tra ở một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, một số doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác chưa kịp thời.

Nhiều trường hợp, việc quản lý cán bộ không sâu sát, chưa bảo đảm đánh giá đúng cán bộ.

Phân cấp trong công tác cán bộ vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa đủ rõ thẩm quyền giám sát, đánh giá cán bộ quy trình bổ nhiệm có mặt chưa hợp lý. Chưa xây dựng được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước khoá XI chưa quan tâm đào tạo, tạo điều kiện cho các ủy viên Trung ương dự khuyết trưởng thành.

Kết quả chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, tự phê bình và phê bình, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế. Nhiều cán bộ, tổ chức cơ sở đảng yếu, chưa làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, chậm phát hiện, ngăn ngừa sai phạm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Theo ông Sang, công tác giám sát trong Đảng là vấn đề mới, nhưng hướng dẫn chưa đủ rõ, gây lúng túng. Do không kịp thời phát hiện sai phạm để khắc phục nên một số cán bộ các cấp vi phạm phải xử lý kỷ luật (trong đó có cả cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý).

Việc tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu gương của một số cán bộ các cấp còn nhiều yếu kém, gây tổn hại đến uy tín và thanh danh của Đảng.

Việc thực hiện phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI có một số thiếu sót, khuyết điểm.

Phát huy dân chủ, lắng nghe nhiều chiều

Về hoạt động của Ban Bí thư, ông Sang cho hay, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, giải quyết kịp thời nhiều công việc thường xuyên, đột xuất hằng ngày của Đảng.

Dù vậy, vẫn còn không ít khuyết điểm như chưa kịp thời và chủ động trong chỉ đạo lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu đấu tranh với các luận điệu sai trái chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chưa kịp thời giải thích cho nhân dân về một số vấn đề lớn, nhạy cảm còn có ý kiến khác nhau.

Về tác phong làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Sang thừa nhận, quy chế làm việc, vai trò lãnh đạo tập thể được thể hiện rõ, nhưng trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, trong một số lĩnh vực chưa rõ, nên vẫn còn một số công việc chậm được giải quyết.

Cơ chế phối hợp và phân cấp trong giải quyết một số vấn đề quan trọng, nhạy cảm về an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tôn giáo, tư tưởng – văn hoá… chưa được cụ thể hoá để bảo đảm chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời một số vấn đề cụ thể.

Tự phê bình và phê bình trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư có mặt còn hạn chế. Việc thảo luận chủ trương về một số dự án lớn chưa kỹ, chưa coi trọng việc lấy ý kiến các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia, khi trình ra Quốc hội chưa được sự đồng thuận, nhất trí, thậm chí có dự án không được thông qua.

Theo ông Sang, những thiếu sót, khuyết điểm trên có nguyên nhân do chưa làm rõ, quyết liệt trách nhiệm cá nhân.

“BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng về những khuyết điểm, thiếu sót nói trên”, ông Sang khẳng định.

Rút kinh nghiệm các hạn chế nêu trên, thời gian tới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tập trung tuân thủ theo một số nguyên tắc, chẳng hạn, thực hiện đầy đủ, đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong tổ chức, hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, luôn luôn giữ gìn và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Phát huy dân chủ, lắng nghe được nhiều ý kiến, tập hợp được trí tuệ của các thành viên cấp uỷ, cán bộ, đảng viên đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Giữ vững sự lãnh đạo của tập thể cấp uỷ về những vấn đề lớn, quan trọng, đồng thời nâng cao quyền hạn, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt chính sách cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, xử lý kịp thời các sai phạm.

Lê Nhung (VNN)

12 Phản hồi cho “Trương Tấn Sang: “Việc thực hiện phương án nhân sự BCH TW khóa XI có một số thiếu sót, khuyết điểm””

 1. hoàng minh says:

  ”Đại hội Đảng nào cũng vậy,cuộc họp Quốc hội nào cũng vậy…Tất cả chỉ là những phát biểu mang tính hình thức và thành tích chứ có làm được đâu? Tôi đã sống gần nữa đời người trong chế độ cộng sản này và những kiểu hứa suông cũng như “phê bình”của các Đảng viên hay các đồng chí chủ chốt trong lãnh đạo Đảng chỉ là mị dân thôi.Các bạn hãy chờ xem!!!

 2. Trích:BBT: Chúng tôi đề nghị bạn tập viết tiếng Việt có dấu. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ không cho hiển thị những ý kiến không dấu nữa.
  Rất chính đáng!
  Cảm ơn BBT.

 3. lotxac says:

  Đại Hội Đảng CSVN kỳ này có khác với các Đại Hội Đảng những kỳ trước mà các độc giả; và nhà phê bình không mấy để ý đó là : ĐẠI HỘI KỲ NÀY có tới HAI CON CHÓ SĂN của MIỀN NAM được ĐẢNG DỰNG LÊN : NGUYEN TONS DUNG, và TRUONG TONS SAN ( Dung là cức; San là máu). Thay vì xưa kia HCM chỉ dùng có Tôn đức Thắng. T.T NĐD thì dùng: Nguyễn ngọc Thơ. Sáu Thẹo thì dùng Trần văn Hương. Sau 1975; ĐCSVN chỉ dùng có Võ văn Kiệt vận chuyển ngày đêm đem của cải miền Nam tải ra Bắc. Bắt tất cả đám cầm súng QN/VNCH nhốt vào TRẠI TẬP TRUNG; để chúng dễ bề cướp bóc bà hành động.
  ĐHĐ/CSVN giờ này phải dùng tới hai tên có ý nghĩa LỊCH SỬ : Hàng tấn Cức,và hàng tấn máu; nếu NHÂN DÂN MIỀN NAM NỔI DẬY; nghỉa là ĐHĐ kỳ này; CSVN nó đã đủ mạnh để dựng lại cờ ĐẢNG ” BÚA LIỀM”,và nó thách thức với tất cả mọi người VIETNAM rằng: CHÚNG ÔNG ĐÃ CÓ SỨC MẠNH để TIÊU DIỆT BẤT CỨ MỘT THẾ :LỰC PHẢN ĐỘNG NÀO DÁM CHỐNG LẠI ĐẢNG.
  Hình ảnh NGUYỄN TONS DUNG chưa nhậm chức tuyên thệ mà đã thành lập LỰC LƯỢNG CÔNG AN như trên ảnh DCV đã đăg tải; để hù dọa trước bất cứ một cá nhân hay một thế lực THÙ NGHỊCH nào từ bên trong lẫn bên ngoài,và càng có nhiều CA thì càng có VỤ TỊCH THU cho ĐẢNG,và cá nhân chúng càng nhiều tiền lấy của ĐUT hay TỊCH THU vì DÂN. Chứ CA không có ra BIỂN để vì TÀU CỘNG ĐÁNH CÁ.
  Vậy, bất cứ ai; Tôn-giáo hay ai có ý ĐA Đảng; hay Đảng phái còn lại tại VN thì nên bỏ trốn ra nước ngoài; hoặc ngậm cám chờ chết để khỏi bị TTS lột da đổ máu. Trong khi đó, NTD sẽ đem xác người bị TTS giết chết; xác sẽ bi chôn để làm phân bón nuôi cho đàn Chó Đói.
  Tóm lại ĐHĐ kỳ này; nó sống lại,và tăng gấp đôi lần TÀN NHẪN hơn là năm 1975. Đó là lời CẢNH BÁO đến với tất cả những ai dám lấy trứng chọi với ĐỒNG.

 4. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

  Đây là bài đăng ở VN Express. Xin chú ý ở phần cuối nhé.

  (dẫn)
  Công tác giám sát trong Đảng vẫn còn lúng túng trong thực hiện nên chất lượng, hiệu quả chưa cao; chưa kịp thời phát hiện sai phạm để khắc phục nên một số cán bộ các cấp vi phạm phải xử lý kỷ luật (trong đó có cả cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý).
  (hết dẫn)

  Lão Ngoan Đồng

  =========

  ‘Các ủy viên trung ương đã dám làm, dám chịu trách nhiệm’

  Sau phần khai mạc Đại hội sáng 12/1, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa X, ông Trương Tấn Sang đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ vừa qua.
  Theo đó, khi khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động xấu đến tình hình kinh tế – xã hội nước ta, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã kịp điều chỉnh mục tiêu, giải pháp, khắc phục lạm phát và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đưa nước ta vượt qua khó khăn, cơ bản duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đạt tốc độ tăng trưởng khá và bảo đảm an sinh xã hội.

  Tại nhiệm kỳ vừa qua, các Ủy viên Trung ương (cả dự khuyết) được đánh giá là cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đa số các Ủy viên có phong cách làm việc có đổi mới, coi trọng hơn việc phát huy dân chủ, tôn trọng tập thể, bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân.

  Tuy nhiên sau 5 năm công tác, Ban chấp hành Trung ương thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số Ủy viên trung ương chưa chủ động đề xuất, kiến nghị giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc của đất nước; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Có người còn thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống.
  Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị khóa X, ông Trương Tấn Sang khẳng định, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạọ, giải quyết kịp thời những vấn đề lớn của đất nước, kịp thời có chủ trương hoặc kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương có chủ trương, giải pháp xử lý những diễn biến mới của tình hình, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường.

  Về quốc phòng, an ninh, Bộ Chính trị đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; quan tâm đầu tư tăng cường tiềm lực, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

  Bộ Chính trị có chủ trương giải quyết kịp thời nhiều vấn đề trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển Đông, xử lý đúng đắn, kịp thời những vấn đề đối ngoại nhạy cảm, nhất là trong quan hệ với các nước lớn.

  Tuy nhiên, theo ông Trương Tấn Sang, trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục một số mặt hạn chế, yếu kém của nền kinh tế, một số thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý kinh tế – xã hội còn chậm, hiệu quả thấp. Tình trạng nhập siêu, bội chi ngân sách còn lớn, kéo dài nhiều năm. Hoạt động của một số tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

  Công tác giám sát trong Đảng vẫn còn lúng túng trong thực hiện nên chất lượng, hiệu quả chưa cao; chưa kịp thời phát hiện sai phạm để khắc phục nên một số cán bộ các cấp vi phạm phải xử lý kỷ luật (trong đó có cả cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý).

  Hoàng Khuê

 5. Tran Minh says:

  Cha! 70 nam thanh lap bay gio Dang moi biet CHIU TRACH NHIEM sao?
  Nhu vay Cong cuoc Khang chien Chong Thuc dan va Ngoai Xam TRACH NHIEM thuoc ve NHAN DAN VIET NAM roi.
  Noi cach khac, DANG CON SAN phai TRA LAI Quyen Quyet dinh Duong Loi – Chinh Sach – Kinh Te – Chinh Tri cho TOAN THE NHAN DAN VIET NAM va DANG phai CHAM DUT tinh trang DANG DE CU – DAN DI BAU.

 6. tiger_885 says:

  Tiger thấy làm lạ ! Cái Đại Hội Đảng nào cũng vậy ! Cái chữ nó hơi (BỊ ) xài nhiều !
  Đọc nguyên bài của Lê Nhung ( VNN) , Tiger oải chè đậu với chữ luôn ! Nhưng mà
  các Anh Chị trên mạng đừng nghĩ là các Bác trong Bộ Chính Trị là bi Ngọng nghen ! Các Bác
  đó quen với việc bị Ngọng rồi ! ( Hoàng Sa , Thác Bản Giốc ,Ải Nam Quan , Vịnh Bắc Bộ ) là của
  ai ? NGỌNG ! NGỌNG ! Cho nên Tiger thấy chuyện cái đám trong Bộ chính trị của CSVN nó muốn
  làm cái gì thì KEMENO ! Đễ ngày sau nhân dân quyết định ! Tiger chán coi ba cái tin về CSVN lúm !

 7. DÂN OAN says:

  Các đãng Cọng Sãn trên thế giới ra đời chĩ có một mục đích là tiêu diệt Chế độ Tư Hưũ , bằng đấu tranh giai cấp , lập chế độ chuyên chính vô sãn.
  Giết 100 triệu nguời , cọng sản vẫn không thực hiện nỗi “giaĩ phóng nhân loại” nguợi lại sụp đổ ngay từ nơi xuất phát là điện Kremlin. Tất cã nguời VN nay hiễu rõ đãng CSVN không còn lý do tồn tại. Nhưng nó vẫn tồn tại như một đám quái vật…
  Hôm nay những con quái vật này cắn xé vồ táp nhau để giành ăn giành quyền . Do đó có hiện tuợng Đại hội Đấu đá , hiện tuợng Truơng Tấn Sang nói …
  Sang nói vòng vo , Sang nói lê thê nhưng Sang chĩ muốn nhằm tố cáo một điều là :
  “Trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, vẫn có cán bộ để vợ con thu vén lợi ích riêng.”
  Trên toàn cầu chẵng có nuớc nào mà cấp lãnh đạo đi tuyên bố như vậy. Bỡi vì ..” cán bộ TW để để vợ con thu vén lợi ích riêng “bằng hối lộ, bằng phạm pháp thì Công An đâu ? Ngành Tư pháp đâu ?
  Lời ăn nói theo kiểu anh chị cuả Sang bộc lộ cho thấy một điều :

  Đất nuớc Việt Nam rõ ràng nằm trong tay một BĂNG ĐÃNG.
  Tầng lớp sĩ phu trí thúc phải thấy thãm trạng này !

  • lotxac says:

   Anh DÂN OAN này says còn SAI-LẦM hơn nữa. Từ ngày; Trương tấn Sang dùng thế lực của mình kiếm ra những túi tiền KHỔNG LỒ để LẬP CÔNG cho ĐẢNG; nhưng ĐẢNG lo sợ cái THẾ LỰC của Trương tấn SANG tại miền Nam. Nên Đảng đã kéo Trương tấn Sang rút ra HÀ-NỘI để TAO-LUYỆN thành thạo là CHỈ CÓ ĐẢNG là TRÊN HẾT. Sang thực sự học tập TỐT và tuyên thệ một lòng TRUNG THÀNH với ĐẢNG và BÁC để Đảng đưa ra TRÁO TRỞ.
   Nay, anh DÂN OAN nghĩ là hiện tượng ĐẤU ĐÁ của CSVN là LẦM TO ?.
   Xem coi nó đấu đá với ai thì ngày mai sẽ rõ:
   Đ̀ng nghe những gì CSVN nói nghe bạn DÂN OAN. Đó là lời nhắn chân tình của kẻ mất nước.

 8. Đức Hào says:

  Trương Tấn Sang còn có thể xài được.
  Nông Đức Mạnh hôm qua đọc diễn văn hô hào đưa dân tộc lên chủ nghĩa xã hội ,nâng cao bản lỉnh chính trị của giai cấp công nhân. Một sự lừa đảo độc ác của Mạnh và đảng cộng sản.
  Là một công dân Việt , tôi quá chán sự lừa gạt của Mạnh và thật khinh bỉ Mạnh . Còn thua một gái bán dâm , họ thật thà và sòng phẳng hơn.
  Nguyễn Văn An đáng được ca ngợi , còn thương dân và có hành động dũng cảm , vì dân.
  Nhân nhân Việt nam không thể để lũ trâu chó này ngồi trên đầu được. Nếu Mạnh ra đường mà không có bảo vệ tụi mình sẻ dạy cho thằng này một bài học.

 9. hoang minh hung says:

  “SAI DAU SUA DAY
  SAI DAY SUA DAU
  SUA DAU….SAI DAY’
  Bai ca muon thua cua “dinh cao tri tue loai …Vet”…van con nong hoi.
  “PHE VA …TU PHE’= CA TAP THE DEU ..PHE (DZUI DZE)
  “NGHIEM TUC ..KIEM DIEM VA XU LY…NOI BO”= HUE CA LANG
  Moi ba con xem tro he ..cu 5 lai dien mot lan nhu cu hen lai len, cac
  quan lai, ly truong cuong hao dang mua luoi..de chia nhau quyen luc
  cai tri cac dam dan ngu khu den …

  BBT: Chúng tôi đề nghị bạn tập viết tiếng Việt có dấu. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ không cho hiển thị những ý kiến không dấu nữa.

 10. Vu Duy Giang says:

  “Biết rồi,khổ lắm,nói mãi”cũng vẫn thế thôi!Lần này thì chỉ để”đánh bóng” Tầu Quen(TQ)Chu tan Sang lên làm Chủ”tịch”nước Dziệt nam dân ngủ CỘNG hồn”lạc hướng”xã hội chủ nghĩa thành”Tầu lạ”thôi!

Phản hồi