WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam

Ngày 17/12/2010, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết H.R. 20, yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia “Cần quan tâm đặc biệt” vì vi phạm tự do tôn giáo (CPI).

Đảng và nhà nước Cộng sản đã có phản ứng quyết liệt. Báo Nhân Dân – Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng có bài phản ứng mạnh mẽ , trong số báo Nhân Dân ngày 19/12/2010.

Để bạn đọc tìm hiểu quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vấn đề tôn giáo, tôi xin trích giới thiệu bài “Tôn giáo với Xã Hội Loài Người” đăng trên báo Dân Chúng của Đảng Cộng Sản Đông Dương, xuất bản ở Sài Gòn trong số Xuân 1939.

Tôn Gíáo Với Xã Hội Loài Người

Tôn giáo là một hiện tượng không đúng, huyễn hoặc trong sự hiểu biết của người ta đối với vật thiên nhiên mà người ta ở trong một thời kỳ lịch sử nhất định, chưa có hiểu biết được thì người ta cho là thần thánh ma quỉ vân vân. Song về xã hội có giai cấp thì tôn giáo lại là khí cụ của kẻ bóc lột. Bởi vậy cho nên tôn giáo tùy theo lịch sử tiến hóa mà thay đổi nội dung và đồng thời nó tùy theo khoa học phát đạt mà tiêu mòn và tuyệt tích .

Đó là quá trình của tôn giáo và tiêu diệt của tôn giáo, song tới nay ở xã hội này mà nhất là xã hội Việt Nam ta, rất ít người hiểu chỗ đó, đại đa số nhân dân vẫn phân vân chỗ tôn giáo, vì trong xã hội kim tiền thống trị này ngày càng khiến cho đám dân nghèo bán tín, bán nghi ở nơi tôn giáo. Bị kim tiền chi phối làm cho người ta mất hết tính tự chủ, chính vì chỗ đó mà vấn đề tôn giáo càng cột chặt vào não óc người ta.

Thành thử nó trở ngại biết bao công việc tiến bộ của người ta, trở ngại biết bao nhiêu tiền đồ phát triển của một dân tộc. Song tác giả vẫn công nhận rằng ở trong một đôi trường hợp, tôn giáo vẫn có một phần triết học về đạo đức và từ thiện. Nó cũng là một bộ phận về triết học duy tâm. Triết học này cho rằng duy tâm chỉ đứng vững về thời đại thần quyền thống trị mà thôi còn thời đại khoa hoc phát triển thì nó đã mất hết ý nghĩa vì nó không có căn cứ….

I. Cội Rễ Của Tôn Gíao

Tôn giáo nảy ra có mấy nguyên nhân: một là đời xưa vì khoa học chưa phát triển, người ta không thể hiểu được các hiện tượng của tự nhiên, như mưa nắng, gió bão, sấm sét, trời đất và các điều kỳ quái khác nên người ta đều cho là thần như thần mưa, thần gió vv… hai là người đời xưa thấy các vật kỳ quái, hoặc những người thông minh hơn đã gom góp được nhiều kinh nghiệm và phát minh một ít đều có   ích cho đời sống của loài người, nên người ta sùng bái và thờ phượng hoặc các thứ súc vật chết vì một lẽ gì mà người ta không hiểu thì cũng cho là thần, như thần heo, thần rắn v..v.

Cho tới các thứ tật bệnh như bệnh dịch tả, lên trái vv… người ta cũng cho là thần.        Tất cả những điều đó là do người ta chưa đủ năng lực hiểu các hiện tượng tự nhiên và sinh ra mê tín. Nói tóm lại, hễ vật gì mà người ta không hiểu và lo sợ thì đều cho là thần. Bởi vậy mà nảy ra nhiều thần.

Engels nói trong quyển An-ti Duhring: “Tôn giáo không phải là gì khác, nó là thứ biểu hiện huyễn hoặc trong đầu óc của người ta, của sức tự nhiên tồn tại với người ta, những cái sức đất cũng cho là biểu hiện không phải đất, ngoài tự nhiên”.

Sau vì xã hội có giai cấp sinh ra sự người bóc lột người rất dã man tàn nhẫn, người ta không đủ lực lượng tranh đấu chống với sự bọc lột tàn nhẫn bất công ấy để cải thiện đời sống của mình, nên xảy ra thái độ chán nản với xã hội ác nghiệt ấy, không hy vọng cải tạo đời sống của xác thịt, mới sinh ra quan niệm an ủi linh hồn, mê tín ở nơi thiên đường. Trong bài “Xã Hội Chủ Nghĩa với tôn giáo”, Lénine nói: “Giai cấp bị bóc lột không sức tranh đấu chống với kẻ bóc lột, thành thử không tránh khỏi sự nảy ra tín ngưỡng vào một đời tinh thần tốt hơn cũng như người đời xưa không đủ sức tranh đấu chống với tự nhiên mà nảy ra tín ngưỡng thần thánh, ma quỉ” .

Bởi vậy Marx nhà sáng lập ra triết học duy vật biện chứng nói: “Tôn giáo là thuốc phiện cho nhân dân” .

II. Tôn giáo trong thời đại thượng cổ

Tôn giáo là sản phẩm của thời đại lịch sử, tùy theo thời đại thay đổi mà biến hóa nội dung mà phát triển và tiêu diệt. Tôn giáo là một môn triết học duy tâm, trái với khoa học (duy vật chủ nghĩa). Đã vì khoa học phát triển mà tôn giáo nảy ra, thì khoa học phát triển sẽ diệt dần và tiêu diệt hẳn tôn giáo, nghĩa là lúc mà căn bản chế độ xã hội hoàn toàn thay đổi và khoa học được hoàn toàn tự do phát triển cao và lan rộng thì sẽ không có mê tín.

Tôn giáo về thời đại thượng cổ: Thượng cổ đời tôn giáo vẫn có, nhưng nó do trí thức thấp kém của người ta mà nảy ra chứ không có ai có ý bày vẽ thêm bớt để lừa gạt hay để thống trị ai vì xã hội lúc bấy giờ chưa có giai cấp.

Tôn giáo lúc đó là theo tính chất mê tín tự nhiên của trình độ phát triển xã hội của người ta lúc bấy giờ. Hết thảy những vật gì không đủ hiểu thì cho là có thần ở trong, từ mùa màng, sấm sét, tật bệnnh cho tới trồng tỉa mùa màng được mất đều cho là có thần.

Những người sống lâu có nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ huy làm ăn, lúc chết họ cũng sùng bái thờ phượng làm thần. Bởi vậy đời có nhiều thần.

III . TÔN GIÁO TRONG THỜI ĐẠI PHONG KIẾN

Bọn phong kiến lợi dụng tôn giáo để duy trì địa vị của mình. Chúng tuyên truyền rằng những quyền cao vị quý của bọn vua chúa,vương hầu, quí tộc, địa chủ đều do chúa trời phó cho và thần phật, chúa trời ủng hộ. Bọn phong kiến Âu châu đã lợi dụng đạo thiên chúa để thống trị nhân dân cũng như bọn phong kiến Á đông đã lợi dụng Phật giáo để duy trì nền thống trị vậy.

Sau mỗi cuộc chiến tranh của chủng tộc này được chủng tộc kia, họ lại đưa những vị anh hùng của họ ra làm thần, ấy là thần của một dân tộc và chủng tộc nảy ra.

Sau lúc mà bọn phong kiến thống nhất lãnh thổ của các bọn phong kiến bị thua trận, thì họ bắt đầu thuyết một thần. Nghĩa là ở trên trời chỉ có Chúa Trời xây ra vũ trụ và vạn vật để cho thích hợp với ý tưởng của một ông vua thống trị hết trăm họ.

Về trung thế kỷ, bọn phong kiến đã lợi dụng đạo Thiên Chúa để chinh phục các dân tộc khác, để mở mang lãnh thổ của mình như hồi trung thế kỷ của cuộc chiến tranh  của đội quân Thập Tự chinh kéo dài từ năm 1096-1270.

Tôn giáo trở thành tôn giáo của nhà nước nghĩa là do nhà nước phụng sự. Tôn giáo ở thời đại phong kiến bày đặt ra lý tưởng chuyên chế hết như bộ máy thống trị chuyên quyền của chế độ phong kiến vậy.

IV. TÔN GIÁO TRONG THỜI ĐẠI TƯ BẢN.

Giai cấp tư bản đã đánh đổ chế độ phong kiến chuyên chế , lập nên chế độ dân chủ.Và nền kinh tế của xã hội tư bản do lực lượng hàng hóa thống trị một cách bỗng nhiên, sự xây lên đó phản chiếu vào tín ngưỡng trừu tượng, không phân biệt các thứ thần phật cố kéo hết các hàng người tín ngưỡng khác nhau vào làm việc tự do bán sức lao động ở xã hội tư bản.

Bởi nền kinh tế tư bản cần tự do phát triển nên đã trái với chế độ chuyên chế của phong kiến. Cuộc cách mạng tư bản hồi thế kỷ 18 đã đánh đổ chế độ phong kiến, phản đối tôn giáo chuyên chế của phong kiến. Giai cấp tư bản đòi nhà thờ với trường học phải rời nhau và họ cần có một thứ tôn giáo khác thích hợp hình thức tự do bóc lột, tức là đạo tin lành.

Tuy rằng trong xã hội tư bản có khoa học phát triển, nó càng ngày càng tương phản với thuyết tôn giáo ,song giai cấp tư bản cần duy trì các thứ tôn giáo, cần cải cách tôn giáo để lừa gạt quần chúng.

Giai cấp tư bản cố vận động cải cách đạo Thiên chúa thành đạo Cơ đốc dễ dàng hơn, tự do hơn theo đạoThiên chúa.

Cùng một đức chúa ấy song ở chế độ phong kiến thì nó tiêu biểu tinh thần chuyên chế, song chế độ tư bản nó cần phải tiêu biểu tinh thần tự do của tư bản. Đó là sự biến hóa của tôn giáo thiên chủ trong lịch sử cận đại.

Đặc biệt trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, thời đại cuối cùng sắp chết của chủ nghĩa tư bản, bọn đế quốc lại duy trì và lợi dụng hết thảy các hình thức tôn giáo, vô luận nó chuyên chế hay tự do để duy trì nền thống trị của họ bằng hai chức vụ này: Chức vụ của bọn giết người và chức vụ của các cố đạo, thầy tu. Một bên giai cấp tư bản gây ra đói rét, gây ra chiến tranh cướp bóc tàn sát đầy trời, gây ra những vụ khủng bố chém giết, một bên do bọn cố đạo, thầy tu vẽ ra những vị lai của linh hồn để kéo họ ra khỏi hành động cách mạng, tinh thần cách mạng và phá hoại hành động cách mạng của quần chúng.

Lenine nói: “Hết thảy tôn giáo và nhà thờ đạo hiện thời, hết thảy và các thứ tổ chức tôn giáo, bao giờ chủ nghĩa Marx cũng cho là các cơ quan phản động của tư bản, dùng để bênh vực sự bóc lột và làm mê mẩn giai cấp thợ thuyền”.

V. TÔN GIÁO VỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

Thời đại này là thời đại mà toàn cả chế độ tư bản chủ nghĩa đã thối nát, hết thảy kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, đều lay chuyển tới đáy, không thể đứng vững giữa lúc mà nội bộ nó đã xung đột tới cực điểm, đã bắt đầu đổ trục trên một phần sáu của địa cầu để nhường chỗ cho xã hội mới phát triển – xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay, ở Liên xô, nền kinh tế chính trị phát triển bồng bột, nó phát triển từng ngày, từng giờ, nhất là khoa học phát triển một cách mau chóng, một ngày ngàn dặm, nền văn hóa cao ngàn trượng. Bởi vậy mà tôn giáo không có chỗ bám, ở đó không ai dám tự do tín ngưỡng mà tôn giáo vẫn cứ tuyệt tích dần dần.

Xã hội chủ nghĩa là bước đầu của xã hội cộng sản, xã hội chân chính tự do của loài người, xã hội không giai cấp, không bóc lột, không tôn giáo, ở xã hội ấy nhân loại dùng hết tài năng của mình để phát triển khoa học để chinh phục tự nhiên, mở hạnh phúc hoàn thiện cho nhân loại.

Đó là bước đường tranh đấu và quan điểm của toàn dân xô-viết và nhân dân toàn thế giới đối với vấn đề tôn giáo. Song le ở trong chế độ tư bản bóc lột, nhất là trước cảnh hiện thời, chủ nghĩa phát xít tấn công, chiến tranh hăm dọa toàn nhân loại, mà mục đích của phát xít là giúpcho giai cấp tư bản tài chính thẳng tay bóc lột giai cấp thợ thuyền, tàn nhẫn đàn áp và bóc lột các dân tộc hèn yếu.

Đứng trước tình cảnh ấy, những thái độ tiêu cực ôn hòa của những kẻ có lương tâm tín ngưỡng, đạo đức cao thượng của tôn giáo thiệt không thể cứu vớt được xã hội tối tăm phản động này. Bởi vậy hết thảy mỗi người vô luận tín ngưỡng tôn giáo nào, xu hướng chính trị nào cần phải bắt tay nhau tích cực tranh đấu mới cứu vớt nhân loại ra khỏi tấn thảm kịch của bọn phát xít, bọn đế quốc đã gây ra và đương hăm dọa làm cho nó lan tràn khắp thế giới .

(Trí Thành)

© Phạm Quế Dương

© Đàn Chim Việt

12 Phản hồi cho “Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam”

 1. nguyenjohn says:

  Các anh/các bạn phản tuyên truyền về CS thế nào thì chính các anh là như vậy. Nói cách khác Cộng Sản và Công Giáo đều đồng sàng dị mộng cả mà thôi! Cả 2 cần phải loại trừ !

  Phải loại trừ cả hai. Ngay giờ phút này. Có ai làm được không. Mong lắm thay!

 2. Khổng Ðức Thiên Tâm says:

  Có rất nhiều điều chúng ta chưa hiểu biết hết vì kiến thức bị giới hạn trong không gian và thời gian. Nhưng có một điều thật giản dị, dễ hiểu và nhận ra rất rõ ràng là: Người người, nhà nhà và ai ai cũng nhìn thấy CS qúa tàn ác! Nó muốn trở thành một thứ tôn giáo độc tôn, độc quyền và độc đoán.
  Cám dỗ không được thì ép buộc, ép buộc không được thì chói buộc, chói buộc không được thì thủ tiêu.

  Trong lúc chúng ta cần đoàn kết, hiệp một sức mạnh để chôn vùi CS xuống hỏa ngục. Chúng ta có nhiều việc cần phải trao đổi, đóng góp, soạn thảo một chiến lược như một Bản Ðồ Hướng Dẫn, chỉ lối cho Dân-Ta thành công mau chóng bất ngờ. Nếu Dân-Ta Xuống-Ðường, liệu các tổ chức phi chính phủ, các hội đoàn, cá nhân có phân chia trách nhiệm, gỉa thử:
  Ðàn Chim Việt lo cho Lương Thực,
  Ðảng Việt Tân lo cho Nhà Thương,
  Ðài Truyền Hình STBN lo giữ nhà cửa chống bọn cơ hội cướp phá,
  Nhóm 8406 cử đại diện là Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Lê Thị Công Nhân gặp 14 UV-BCT tạm nhận bàn giao quyền lực,
  Hưng Việt và Bauxit VN nhanh chóng giải cứu những Tù Nhân Lương Tâm, và…còn nhiều nữa tôi chưa nghĩ ra hết, xin qúi vị tiếp tục bổ xung cho Hậu – Khi CSVN Sụp Ðổ.

  Câu hỏi băn khoăn trong tôi:
  1 – Chúng ta có tranh dành hỗn loạn, đấu đá lẫn nhau đễ nắm quyền lực lãnh đạo quốc gia?
  2 – Thực sự chúng ta đã có đủ Tầm Vóc – Sự Hiểu Biết Thiêng Liêng, Trọn Vẹn để tiếp nhận một hệ thống Chính Trị đã gây ra biết bao hậu qủa thương tổn và chết chóc sang điều hành một hệ thống Chính Trị Chữa Lành Cho Dân Tộc và Một Dân Tộc Sống Ðộng?

  Bài: Những vấn đề tôn giáo ở Việt Nam ra mắt trong thời điểm này dù tác gỉa có vô tình hoặc cố ý thì vẫn là bất lợi. Nó sẽ chia trí và làm tổn hao sự sống của chúng ta đang khi cần có một sự tập trung cao độ, cùng vào cuộc Cách Mạng Ðòi Dân Chủ Cho Tộc Việt Thiêng Liêng Cuả Chúng Ta!

  Chúng ta nên biết xử dụng thời gian, sức lực, tiền của cho mục đích và sự sống có ý nghiã.

 3. Người Việt Nam says:

  Về lâu về dài cả chủ thuyết CS và tà đạo Công Giáo cần phải loại bỏ khỏi đất nước Việt Nam. Như một trào lưu chung của nhân loại.

  Tuy tôi ở Việt Nam nhưng theo dõi thông tin ở hải ngoại trong nhiều năm, một thực tế hài hước là những thành phần chống Cộng cực đoan nhất là những kẻ theo tà đạo theo Công Giáo. Các bạn hãy tự chiêm nghiệm đi sẽ hiểu điều tôi nói!

  =====

  Dù rằng chủ thuyết CS đã lỗi thời trên toàn thế giới nhưng người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, trong tâm thức, suy tư còn là một người Việt Nam. Đây là một thực tế nếu ai ở Việt Nam quá rõ điều này. Họ cũng có nhiều tính tốt, xấu, ác như mỗi người trong chúng ta vậy.

  Còn thành phần trí thức theo tà đạo Công Giáo thì sao? Họ có ước mong (và cũng là mệnh lệnh của Chúa của họ) muốn tự do truyền bá tà đạo của họ trên toàn cõi Việt Nam. Điều đó một cách âm thầm, mặc nhiên phá huỷ văn hoá dân tộc Việt, chối bỏ các tượng đài các anh hùng dân tộc, các thành thần mang tính huyền thoại, truyền thuyết của dân tộc Việt mà bản chất cũng là những anh hùng/anh thư của dân tộc Việt mà thôi.

  Nếu các anh/em không tin/theo một tôn giáo nào, và cũng không là đảng viên sẽ rõ bản chất của tà đạo Công Giáo còn khốn nạn hơn CS. Nó thâm và tàn độc ở CS ở chỗ nó làm cho con người ta bị ảo giáo vào một ông người Do Thái. tôn vinh ông ta, và tự nguyện suốt đời vì ông ta, và tuyên truyền trong khả năng có thể chỉ vì một ông Chúa không bao giờ có thực.

  Dù sau này đa nguyên, hay đa đảng một người Việt Nam chân chính hãy luôn cảnh giác với các báo chí, truyền thông tuyên truyền cho Công Giáo. Họ chống Cộng không phải vì dân tộc mà chính vì tà đạo của họ muốn độc tôn, đạp tất cả các tín ngưỡng, tôn giáo khác xuống hàng ác quỉ Satăng. Thật hài hước chính chủ thuyết CS đã ngăn chặn được dã tâm này.

  Các bạn nếu có thời gian rảnh, hãy tìm hiểu Kinh Thánh của tà đạo Công Giáo sẽ thấy nó khốn nạn và thâm độc. Không muốn nói cực kì thâm độc!

  Dù với bất kì lý do gì, tác động nào thì toàn bộ dân tộc Việt Nam : kể cả những đảng viên ĐCS Việt Nam và tất cả những người theo tà đạo Công Giáo đều là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết, sự lợi dụng của các thế lực quốc tế như Mỹ, Tàu, Nga, Pháp….

  Xét toàn cục tà đạo Công Giáo chưa và không bao giờ là đối thủ của CSVN. Xa xôi hơn, tà đạo Công Giáo không bao giờ có chỗ đứng trong lòng dân tộc vì bản chất phi dân tộc của tà đạo này căn bản trong Kinh Thánh. Dù có nguỵ biện, thích ứng thế nào cũng chỉ để mà tồn tại tuyên truyền cho những đồng bào thiếu học vấn, khó khăn kinh tế, bế tắc trong cuộc sống như chính ĐCS đã từng làm thời 1930 và nay đang loay hoay tìm lối đi trước trào lưu toàn cầu như ngày hôm nay.

  • Tân Phong says:

   Chia sẻ

   Tôi chia sẻ với ý kiến này khi xác nhận:
   Lý trí Dân tộc Việt Nam sẽ lọai bỏ những gì là tà giáo và cũng (đã) đủ khả năng hấp thu tinh hoa nhân loại để tạơ dựng “Minh giáo” cho mình. (Tam giáo đồng lưu là một giai đoạn). Tôi không trả lời một vị phản bác trên bài của tác giả Trần Kiêm Đoàn vì thấy rằng cũng đã có nhiều bình luận và tác giả ý kiến này đã chưa hiểu rõ (do tôi chưa viết rõ: “Chỉ có những gì đi vào tâm thức và văn hóa Dân tộc mới được người Việt chấp nhận và tồn tại“?) những điều tôi trình bày nên chưa có ngôn ngữ chung.

   Thân mến,
   Thiện Hảo Bùi Tân Phong

   • D.Nhật Lệ says:

    NVN.với những nhận định hàm hồ,bỏ chung 1 giỏ CS.và công giáo nhằm tung hỏa mù trong ý đồ lừa gạt những kẻ nhẹ dạ rằng anh ta cũng chống CS.Lừa gạt kiểu này thì VC.đã thành công ở thế kỷ trước,thời 1945 cho đến 1975,chứ bây giờ đã lỗi thời.Cũng như nhiều kẻ nằm vùng thời đó,cứ âm thầm đội lốt nào là dân chủ,nào là tự do,nào là quyền sống nhưng thực chất chỉ là tung hỏa mù để đặt ách cộng sản bạo tàn lên cả nước như chúng ta đã thấy.
    Hãy mở mắt ra mà nhìn khắp thế giới,chứ đừng tìm cách lừa gạt người khác
    một cách trẻ con như thế.Đạo công giáo hiện diện hầu hết ở các nước trên trái
    đất này mà có dân nước nào mở mồm chưởi bới kiểu hàng tôm hàng cá như
    vậy đâu,ngoài 1 kẻ tự xưng NVN.làm xấu hổ cả dân và nước VN.bằng những
    lời lẽ đê tiện và tiểu nhân chưa từng có.Đó chắc chắn là trò khích tướng để gây
    thù hằn đánh phá sự đoàn kết giữa 2 tôn giáo lớn mà hiện nay nếu đoàn kết 1
    lòng thì mọi tôn giáo ở VN.là lực lượng có thể đem lại tự do dân chủ cho nước
    ta mà thôi.Chống qủy dữ CS. thì chỉ có tín đồ tôn giáo mới làm được mà thôi !
    Tất nhiên,bất cứ tôn giáo nào thì một mình không đủ sức đương đầu với CS.có mọi thủ đoạn xảo trá và độc ác nhất.Tuy thế,lịch sử từng nhiều lần chứng minh chính nghĩa cuối cùng bao giờ cũng thắng bạo tàn.

 4. D.Nhật Lệ says:

  Chủ nghĩa Duy Vật bài bác Tôn giáo (thuộc về chủ nghĩa Duy Linh,Duy Tâm) là điều tất nhiên vì đó cũng
  là một cách tuyên truyền nhằm lôi kéo người ta đi theo.Tuy nhiên,không phải con người chỉ toàn VẬT CHÂT như chủ nghĩa CS.cố tình ngộ nhận mà còn gồm phần TINH THẦN nữa.
  Khoa học chỉ có khả năng giải thích,nghiên cứu thế giới vật chất,cụ thể,hữu hình (thấy được hay không thấy được bằng mắt thường) nhưng thế giới tinh thần,tâm linh trừu tượng,vô hình và siêu hình
  thì tỏ ra bất lực vì thế giới tinh thần không thể kiểm chứng bằng phương pháp khoa học.Người CS.mâu
  thuẫn nhất ở chổ này là họ PHỦ NHẬN tinh thần nhưng lúc nào cũng công nhận yếu tố này trong các
  cuộc chiến đấu của họ.Lịch sử,báo chí nhan nhãn những là nhờ ý chí,tinh thần yêu nước của nhân
  dân VN.v.v.và v.v.đã đánh bại được những đội quân vũ trang hiện đại nhất v.v.và v.v.
  Ngoài ra,người CS.còn đổ tội cho phong kiến,thế lực phản động lợi dụng tôn giáo nhưng chính họ là
  kẻ lợi dụng triệt để nhất.Một mặt,họ chính trị hóa tôn giáo và mặt khác tôn giáo hóa chính trị Mác Lê.
  Chính trị hóa tôn giáo bằng cách đặt…những bàn tay bẩn vào để KHỐNG CHẾ tôn giáo theo nhu cầu
  và mục đích chính trị của họ và tôn giáo hóa chính trị tức là biến chủ nghĩa CS.thành giáo lý,chân lý
  bất di bất dịch,cán bộ là tu sĩ,chủ tịch là giáo chủ đạo Mác v.v.và v.v.Đó là sự lầm lẫn lớn nhất,tai hại nhất giữa chính trị và tôn giáo mà “thế kỷ ánh sáng” ở Âu châu đã tìm cách tách rời thần quyền khỏi thế quyền từ mấy thế kỷ trước,nhằm tránh xảy ra sự nhân danh và xung đột quyền lực.

 5. lotxac says:

  IV/ TÔN GIÁO VỚI XÃ HỘI CỦ NGHĨA: The Marx nói: Tôn-giáo là thuốc phiện của thợ thuyền cần phải tiêu diệt để tiến nhanh tiến mạnh lên XÃ HỘI CHỦ NGHĨA; nghĩa là trong Xã Hội chủ -nghĩa không còn TÔN-GIÁO ?.
  Thế nên; khi chiếm trọn miền Nam sau 1975,và tiếp theo những năm sau đó tất cả Chùa; Nhà Thờ; Tin-Lành cũng như Thiên chúa giáo đều phải xóa bỏ; tịch thu vào nhà nước; hoặc làm nơi đấu tố; hoặc làm chỗ nhốt tù etc…
  Các tượng Phật; Chúa; Thánh giá; Thánh thất Cao Đài đều bị đập phá ?
  Có; có những Chùa ở xa thành phố: như chùa Phúc Lâm Tam-Hiệp Biên hòa; chúng đem tượng Phật đập bỏ xuống giếng; chúng đóng quân trong Chùa; chúng nuôi gà; nuôi heo trong đó. Thầy Trụ trì bỏ vào tù cho đến chết. Đó là một trong muôn ngàn ngôi chùa của Phật giáo bị đập phá,và chiếm đóng bằng Bộ Đôị.
  Nhà Thờ; nhà chung; trường TU VIỆN Mân Côi ở Thủ Đức cũng là trường hợp tương tự; các sơ; frère đều phải cởi áo giòng sống như dân giã. riêng các Linh; giám mục đều bị đi tù; gọi là học tập cải tạo.
  Thế nhưng; ngày nay CSVN nhìn thấy cái lợi của TÔN GIÁO mà thời kỳ QUÂN CHỦ dựa vào TÔN GIÁO để bóc lột dân; sai khiến muôn dân vân vân…
  Nên CSVN nó LỢI DỤNG TÔN GÍAO còn quá CHA các VUA; CHÚA thời PHONG KIẾN bằng cách nó đào tạo TU-SĨ còn gọi là TU-SĨ QUỐC DOANH; nó cho đắp Y Casa. Nếu là Thiên Chúa giáo thì nó đào tạo LINH MỤC QUỐC DOANH.
  Trường hợp NGUYỄN MINH TRIẾT vừa rồi là điển hình XEN VÀO NỘI TÌNH THIÊN CHÚA GÍAO.
  Nó xây Chùa lên, và khuyến khích du lịch đến đó: Trả tiền Xe; trả tiền Hotel; trả tiền ăn; trả tiền nhang đèn: CÓ BAO NHIÊU TIỀN của KHÁCH trong và ngoài nước; bị CSVN móc cho sạch; sau khi ra về…
  ĐM thằng CSVN với danh từ: TÔN GIÁO VỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA là như thế đó ?; nó còn CHA TỔ hơn là chế độ PHONG KIẾN xưa kia. Các bạn có hiểu ?
  Những Tu-Sĩ Quốc-Danh nó cho du nhập qua Mỹ hàng chục ngàn người để chuẩn bị thay thế các TU-SĨ già nua của NVTN/TỰ-DO; nào ai có biết ?

 6. 1/86 tr. con chim says:

  Nếu mà đem lý luận khoa học ra để mà phân tích tín ngưỡng, thân linh, tôn giáo… thì rõ ràng là chưa có ai nhìn thấy “ông giời hay ông chúa” nó ra làm sao.
  Theo suy nghĩ của riêng bẩn thân tôi thì các giáo phái lớn trên thế giới đã ra đời từ hàng ngàn năm nay và không phải bỗng dưng mà tồn tại lâu như vậy mà phải có bàn tay-ý thức con người vun vén và gìn giữ. Vậy tôi đánh giá thế này:
  1. Tôn giáo thời cổ đại, khi mà loài người chưa có đủ các sự sắp đặt xã hôi văn minh và luật pháp thì người ta phải sinh ra một đấng thân linh vô hình nào đó để có cái mà kìm hãm những suy nghĩ nông cạn của con người lúc bấy giờ, ví dụ ông lớn-khỏe, đập chết ông ốm yếu ăn thịt hay tranh dành quyền lợi…
  2. Tôn giáo thời này cũng vẫn cần đến nó, đơn giản như là ai muốn làm việc gì phạm pháp hay bất lương thì cũng nghĩ đến ông trời ông ấy sẽ phạt, hay là trong cuộc sống có lỡ để xảy ra những lỗi lầm gì thì thứ bẩy chủ nhật đi nhà thờ sưng tội, đi chùa thắp hương và nếu có 2 cái áo thì cho người anh em một chiếc… Nói nôm na là tôn giáo dậy cho con người ta sống phải biết thương yêu đùm bọc và tôn trọng luật lệ đã được quy định.
  Vậy ví dụ ở châu Âu nếu gặp bè lũ nào làm những việc tồi tệ thì họ gọi là “bọn vô thần” là đủ ý nghĩa

  Vậy nhìn nhận một xã hội xem người dân đối sử với nhau ra sao thì sẽ biết được người ta tín ngưỡng đến chừng mực nào.

 7. Lam says:

  He….tác giả chắc là “trí thức nửa mùa” rồi! Sao không dẫn lời của người khác(Einstein, Pasteur…) mà lại dẫn lời của những gã, mà 99% nhân loại ngày nay xem như đồ bỏ(Lenin, Angel, Mark)?

 8. Bài này chưa chắc là ông Phạm Quế Dương viết hoặc là một người nào viết rồi gởi cho Đàn Chim Việt đăng, lấy tên ông. Nội dung bài này quá phản động, lỗi thời không phản ánh đúng với nếp suy nghĩ của hàng triệu tín đồ đang ngày đêm phát triển niềm tin tôn giáo để lật đổ thể chế độc đảng VC và tạo một xã hội đa nguyên đa đảng.

  Xã hội VN hiện tại cần có tôn giáo mạnh và đoàn kết vì tôn giáo không đủ mạnh, VC sẽ lợi dụng quyền hành để bán nước và đè đầu cởi cổ dân chúng. Kết quả đại đa số dân nghèo sẽ không có cơ hội phát triển tài năng để thoát khỏi vũng bùn xã hội chủ nghĩa, một thứ xã hội đang đè nặng trên thịt da dân tộc, làm dân tộc quằn quại trong cơn đói và trong cơn khát.

  Nếu nói tôn giáo là mê tín dị đoan, chỉ là thứ bày trò thần thánh để dụ người, bóc lột nhân loại như những nhà tư tưởng VC tuyên bố, thì tôn giáo người ta vất vào sọt rát từ lâu rồi. Nếu tôn giáo có những ý nghĩ xấu như thế, tôn giáo chỉ là sản phẩm xấu của thời đại. Đã là sản phẩm xấu thì nhân loại ngu gì nhận những sản phẩm xấu ấy. Hiện nay đất nước bị bọn xấu VC bức hại, tôn giáo là nguồn sống của con người và nếu không có tôn giáo hiện diện với cuộc đời thì đời sống xã hội VN chỉ là xã hội man rợ, người bóc lột người, xã hội toàn là đồ điên, đồ khùng không biết tôn ti trật tự, con tố cha, vợ tố chồng, người công nhân bần hàn cơ cực không biết tìm đâu nương tựa, kẻ mất đất vì bọn cường hòa ác bá VC, không tìm ra đâu sức mạnh để đòi lại những mảnh đất bị mất vào tay VC.

  Nếu Xã hội VN không còn tôn giáo, chắn chắn VN sẽ mất và người dân hết hy vọng có ngày mới và con người đứng bên bờ vực sâu tội lỗi, hụp lặn trong biển trầm luân. Nếu tôn giáo reo rắc sự chết và mê tín thì làm sao phát triển niềm tin tôn giáo từ 2 triệu tín đồ thiên chúa giáo trước năm 75, nay gần xấp xỉ 9 triệu tín đồ và trong tương lai sẽ trở thành người nắm lá cờ dân chủ độc lập, sẽ mở một trang kỷ nguyên mới cho dân tộc VN nếu biết sống chung và khai thông con đường đoàn kết với phật giáo.

  Nói như thế có người bảo tôi là công giáo, nhưng thưa không, xin xác nhận tôi không phải người lính VNCH, tôi không phải VC, tôi không phải công giáo, tôi chống Diệm Nhuu và Thiệu Kỳ trong những ngày ở ghế nhà trường vì tôi thấy ông Diệm và ông Thiệu chưa khai thông con đường hòa đồng tôn giáo để chống VC. Hiện nay người côn giáo sẽ khai thông con đường ấy, nếu muốn cứu vớt dân tộc VN ra khỏi bàn tay nanh vuốt VC.

  Nếu VN có hai thế lực là công giáo và VC thì các bạn sẽ chọn ai để đồng hành? Câu trả lời đương nhiên là thiên chúa giáo vì tôn giáo sẽ giải quyết mọi vấn đề tâm linh cũng như vật chất cho bạn và đưa bạn vào cuộc sống an lạc và hạnh phúc, trái lại VC sẽ đưa bạn vào cuộc phiêu lưu không lối thoát. Bạn theo VC sẽ vào tù tôi lấy thí dụ như đại tá Phạm Quế Dương như Thầy Nhất Hạnh như thi sĩ tác giả bài màu tím hoa sim. Tôi chống Diệm Thiệu nhưng khi tôi đói tôi đến nhà thờ xin mấy ông cha xin cơm ăn các cha sẽ sẳng lòng cho tôi ăn, mặc dù tôi vẫn nuôi mộng chống Diệm, Thiệu. Nhưng khi bạn đã có tư tưởng chống VC rồi dù bạn là đảng viên trong thời kỳ chống Mỹ, bạn lúc khổ đói đến nhà cán bộ cao cấp xin ăn như trường hợp tướng Trần Độ thì VC sẽ từ khước và trả lời trực tiếp với bạn là đồ phản động. Bạn thử làm như tôi, khi bạn đói bạn đến nhà tên đầy tớ nhân dân Nguyễn Tấn Dũng xin ăn, hay bạn mất đất để cày nuôi thân, bạn đến nhờ Nguyễn Tấn Dũng giải quyết cho bạn. Điều chắn chắn Dũng sẽ trả lời bạn, trước tiên là Dũng sẽ huy động lực lượng công an nhân dân, sau đó đánh đập tàn bào cuối cùng hốt vất các bạn lên xe đưa thẳng vào trại cải tạo. Bạn thấy Dũng hành động tàn ác với luật sư Cù mặc dù cha ông LS Cù đã công hiến rất nhiều cho công cuộc chiếm đất giành dân vào thời điểm đen tối của lịch sử là năm 75. VC là như thế đó đừng ngu mà nghe lời tuyên truyền bịp bợm của VC đối với người thiên chúa giáo. Tôn giáo không phải thuốc phiên của nhân nhân mà tôn giáo là thuốc phiện của người VC.

  Tôi muốn bàn thêm tư tưởng tôn giáo là nhu cầu cần thiết của thời đại, sẽ bàn sau. Để kết luận tôi trích dẫn hai câu thơ của nhà thơ VC.
  Hôm nay bác ở bên tôi.
  Sáng mai bác đã về nơi suối vàng.
  Ngay nhà thơ duy vật này cũng mượn chất liệu tâm linh để bày tỏ nhớ thương trong tập thơ ngục trung nhật ký

  • lan vàng says:

   Kính Ông Nguyễn Hiền !
   Tôi thấy rằng , hình như Ông Khá Nóng Tính !
   Tôi đã từng là HS dưới Mái Trường XHCN , và chúng tôi được Dạy Học về Tôn Giáo đúng như Ông Phạm Quế Dương viết … Chủ Thuyết Cộng Sản về Tôn Giáo là như thế !
   Lúc chúng tôi được học , chúng tôi thấy Lý Thuyết CNCS rất hay, rất đúng, rất Vĩ Đại !
   Nhưng khi sống càng lâu dưới Chế Độ Siêu Việt CS , thì chúng tôi càng ngày càng nhận ra rằng CNCS, cũng chỉ 1 Lý Thuyết thôi – Nó có thể Đúng và Nó cũng có thể Sai !
   Và Lịch Sử chứng minh nó Đã Sai !
   Hiện nay, còn bao nhiêu nước theo đúng Lý Thuyết CNCS ?
   Các Nước hiện nay, To Miệng rằng đang phát triển đi lên CNXH theo đường lối XHCN … nhưng thực ra nền Kinh Tế các nước đó phát triển được là theo nền Kinh Tế Thị Trường – Đặc Trưng của Tư Bản Chủ Nghĩa …

  • Người Việt Nam says:

   Đối với Việt Nam Công Giáo không phải như Phật Giáo mà đứng lên vùng dậy làm cách mạng!

   Chỉ có gậy ông đập lưng ông mà thôi. Vì lý lịch của tà đạo này có một quá khứ không đẹp với lịch sử Việt Nam, khác với Phật Giáo hiền lành và, trong quá khứ và hiện nay được chính quyền CS nâng đỡ, đã từng song hành với vận mệnh dân tộc.

   Bám và cầu cứu Vatican càng lộ mặt phi dân tộc như bản chất của tà đạo này.

   ================

   Giả sử sau này có đa nguyên, đa đảng đừng có mong Công Giáo dễ thở, càng loạn thì càng có những thành phần cực hữu, cực đoan sẽ xử lý kiểu “Bình Tây, Sát Tả” thời phong kiến.

   ===========

   Lấy tư các cá nhân mà chống chế độ đó là chuyện cá nhân, nhưng lấy tư cách của tà đạo Công Giáo mưu đồ chính trị sẽ bị cả đa số dân tộc quay lưng, càng đề phòng hơn. Loại trừ những thành phần theo tà đạo Công Giáo mù quáng, sẵn sàng chết vì Chúa chứ không vì dân tộc, tổ quốc.

   Các anh/các bạn phản tuyên truyền về CS thế nào thì chính các anh là như vậy. Nói cách khác Cộng Sản và Công Giáo đều đồng sàng dị mộng cả mà thôi! Cả 2 cần phải loại trừ !

Leave a Reply to Khổng Ðức Thiên Tâm