WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Khi quyền lực người dân chưa được xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân thì Hiến pháp chỉ là đồ mã

Ảnh: Flickr

Nhân đọc bài “Hiến Pháp Việt Nam Cần Được Sửa Đổi Một Cách Căn Bản” nội dung ghi lại cuộc phỏng vấn của Duy Ái dành cho ông Mai Văn Lĩnh, đăng trên trang mạng của đài VOA, tôi có một vài lời muốn gởi đến toàn dân và 1001 Ghonim của Việt Nam.

KHI MÀ QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN CHƯA ĐƯỢC XÁC LẬP BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN THÌ HIẾN PHÁP CHỈ LÀ MỘT MÓN ĐỒ MÃ.  Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra một hiến pháp dân chủ khả thi để từ đó hình thành một nền dân chủ thực sự.  Tuyệt đối không có chuyện một hiến pháp đồ mã lại có thể đẻ ra quyền lực của người dân và một nền dân chủ đích thực.  Chính vì sự thật này mà các nền dân chủ –thực sự và bền vững– trên thế giới đều PHẢI BẮT ĐẦU TỪ SỰ XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN.  Không có một con đường khác.  Không có một tiến trình khác. Và do đó, không có một sự lựa chọn nào khác.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ CHUYỆN NGƯỜI DÂN CẦU XIN TẶC ĐẢNG TIẾM QUYỀN ĐẤT NƯỚC BAN CHO ÂN HUỆ DÂN CHỦ MÀ CÓ THỂ TỪ ĐÓ ĐẺ RA ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC.  Chỉ có hiến pháp đích thực được khai sinh từ quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra một nền dân chủ thực sự.  Chỉ có hiến pháp đích thực được khai sinh từ quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ một cơ chế điều hành đất nước biết tùng phục ý muốn của dân.  Chỉ có hiến pháp đích thực được khai sinh từ quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra những đảng phái chính trị vì dân và tuyệt đối không dám tiếm đoạt đất nước từ tay của người dân.  Chính vì qui luật này mà các nền dân chủ –thực sự và bền vững– trên thế giới đều PHẢI BẮT ĐẦU TỪ SỰ XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN.  Không có một con đường khác.  Không có một tiến trình khác. Và do đó, không có một sự lựa chọn nào khác.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ CHUYỆN MỘT TẶC ĐẢNG LỢI DỤNG LÒNG TIN ĐỂ TIẾM ĐOẠT ĐẤT NƯỚC TỪ TAY NGƯỜI DÂN RỒI ÁP ĐẶT MỘT THỂ CHẾ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ MÀ CÓ THỂ TỰ MÌNH ĐẺ RA MỘT NỀN DÂN CHỦ THỰC SỰ.  Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra một hiến pháp dân chủ thực sự để từ đó kiến tạo một nền dân chủ thực sự cho đất nước.  Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể bảo đảm được sự ra đời cũng như sự bền vững của một hiến pháp lý tưởng.  Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể bảo đảm được sự ổn định và thịnh vượng của quốc gia.  Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể bảo đảm được tự do, no ấm và an ninh cho toàn dân.  Chính vì qui luật này mà các nền dân chủ –thực sự và bền vững– trên thế giới đều PHẢI BẮT ĐẦU TỪ SỰ XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN.  Không có một con đường khác.  Không có một tiến trình khác. Và do đó, không có một sự lựa chọn nào khác.

Một hiến pháp không có sự bảo chứng bởi quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân thì dù cho mỗi lời mỗi chữ có đẹp như “rồng bay phụng múa” hay có hay như “phung châu nhã ngọc” đi nữa nó cũng chỉ là một món đồ mã không hơn không kém.  Một hiến pháp không có sự bảo chứng bởi quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân thì dù cho có được đặt trong điện đài bằng ngọc để thờ phượng và được bất cứ ai hay tất cả mọi người tụng niệm mỗi ngày đi nữa nó cũng chỉ là một món đồ mã.  Bởi vì sự thật rất đơn giản này, nếu MUỐN CÓ ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC, MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỨNG LÊN (hãy can đảm đứng lên) XÁC LẬP SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN ĐỂ RỒI VỚI QUYỀN LỰC NÀY CỦA DÂN CÓ THỂ BẢO CHỨNG CHO MỘT HIẾN PHÁP LÝ TƯỞNG VÀ TỪ ĐÓ KIẾN TẠO MỘT QUỐC GIA LÝ TƯỞNG.

Đừng tiếp tục theo đuổi một ảo tưởng chắc chắn không bao giờ biến thành sự thật.  Một tặc đảng sẽ không bao giờ tự mình biến thành một chính đảng yêu nước, yêu dân, khiêm tốn và tự trọng.  Chỉ có 1001 Ghonim của Việt Nam mang trát lệnh lịch sử trong tay đến lôi chúng xuống khỏi vũ đài chính trị thì cái hy vọng có được một nền dân chủ thực sự cho đất nước mới có cơ hội biến thành sự thật.  Đừng tiếp tục chờ đợi những hứa hẹn sẽ không bao giờ được thực hiện.  Một tặc đảng đã dám tiếm đoạt đất nước từ tay dân, đã dám mãi quốc cầu vinh ngay trước mắt dân, đã dám chà đạp sĩ phu, trù dập trí thức, đánh đập người tu, trấn lột đồng bào, bịt miệng quần chúng, cấm đoán thanh niên yêu nước, khinh miệt tiền nhân, bội tín với mọi người . . . một cách công khai và táo tợn thì sẽ không bao giờ tự biết phục tùng mệnh lệnh của dân hoặc tôn trọng lời hứa dù có chờ đến một ngàn năm rồi một ngàn năm nữa “cho đến khi nước cạn đá mòn”.  Chỉ có 1001 Ghonim của Việt Nam mang trát lệnh lịch sử trong tay đến lôi chúng xuống khỏi vũ đài chính trị thì cái hy vọng có được một nền chính trị sạch mới có cơ hội thành hình.  Bởi vì sự thật rất đơn giản này, nếu MUỐN CÓ ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC, MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỨNG LÊN (hãy can đảm đứng lên) XÁC LẬP SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN ĐỂ RỒI VỚI QUYỀN LỰC NÀY CỦA DÂN CÓ THỂ BẢO CHỨNG CHO MỘT HIẾN PHÁP LÝ TƯỞNG VÀ TỪ ĐÓ KIẾN TẠO MỘT QUỐC GIA LÝ TƯỞNG.

Đừng tiếp tục để cho những PR của chế độ giả danh đấu tranh cho dân chủ dẫn đi vòng vòng chân núi, tính bằng km đường thì tưởng rằng đã đi xa lắm nhưng nhìn chỗ đánh dấu khởi hành mới thấy rõ chỗ lanh quanh.  Chí sĩ chân chính của đất nước không thể không biết, không thể nào không thấy, không thể nào không hiểu là những con chó của trường đua cật lực chạy theo sau khúc xương cao su hết vòng này sang vòng khác, hết ngày này qua ngày khác, theo sự điều khiển của nhân viên trường đua, chỉ cho kết quả sau cùng là “được trở về chuồng chó.  Chỉ có 1001 Ghonim của Việt Nam mang trát lệnh lịch sử trong tay đến lôi tặc đảng khỏi vũ đài chính trị thì cái hy vọng có được một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và vì dân mới có cơ hội thành hình.  Bởi vì sự thật rất đơn giản này, nếu MUỐN CÓ ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC, MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỨNG LÊN (hãy can đảm đứng lên) XÁC LẬP SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN ĐỂ RỒI VỚI QUYỀN LỰC NÀY CỦA DÂN CÓ THỂ BẢO CHỨNG CHO MỘT HIẾN PHÁP LÝ TƯỞNG VÀ TỪ ĐÓ KIẾN TẠO MỘT QUỐC GIA LÝ TƯỞNG.

Ở thời điểm lịch sử này, toàn dân có quyền chọn lựa là làm một con ếch ngoan ngoãn ngồi yên trong nồi cho đến khi bị luộc chính hay là tự dùng đôi chân mạnh mẽ để nhảy vọt ra ngoài khi nhìn thấy khe hở cơ hội.  Nhưng nếu đã chọn làm con ếch ngoan thì xin đừng trách sao bị bạo quyền áp bức, bốc lột.  Tự Do không thể van xin mà có được.  Thiên thời là bây giờ, Trời đang cho nhân loại dân trát lệnh lịch sử quét sạch tất cả chế độ độc tài bạo cường còn sót lại.  Địa lợi là ngay trên đất Việt, nơi chôn nhau cắt rốn.  Nhân hòa nằm ngay trong trái tim của mỗi người.  Tự Do sẽ không bao giờ đến nếu 87 triệu con tim đều ương hèn và vô cảm.

Bài do tác giả gửi. ĐCV biên tập tựa.

© Iris Vinh Hayes

1 Phản hồi cho “Khi quyền lực người dân chưa được xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân thì Hiến pháp chỉ là đồ mã”

 1. Kinh do says:

  Mot bai viet rat hay , da den luc moi nguoi dan tu tre den gia hon 80 trieu Dan dung len doi lai quyen lam nguoi va tu do song va phat bieu tren manh dat minh sinh ra ! Mot che do doc tai dang tri voi hon 3 trieu dang vien thay nhau cam quyen de tien nhanh va tien manh len xa hoi chu nghia . Da qua hon 35 nam sau ngay thong nhat dat nuoc , dan toc vietnam chia re tram trong va khong co doan ket duoi su doc tai lanh dao cua DCSVN
  The he sinh sau chien tranh hay nhung nguoi khong co dinh liu gi toi cuoc chien, da so ho rat co cam tinh va tu hao ve nhung nguoi Cong San nhung Anh hung da chien thang thuc dan Phap va de quoc My de gianh quyen lam Chu dat nuoc cho nguoi Viet !
  Nhung mia mai thay DCSVN chi la mot bon ( con do ) dung voi nghia cua no chi biet co loi ich cua phe nhom va cai dang ( doc tai ) cong san cua minh ma thoi !
  Tuoi tre bay gio da lon khon roi ! everybody love ( winner ) khong ai thich ke bai tran ( loser ) ca , cho du minh bien minh day du ly do , va bang chung di nua thi cung khong thuyet phuc duoc ai ca
  Nguoi ta chi thong cam va thay toi nghiep cho minh thoi !
  Tro lai voi ke chien thang ( winner ) nguoi Anh hung cua Dan Toc va dat nuoc , Anh da lam duoc dieu gi tot cho dat nuoc va cho nguoi dan , dung tuong rang cai khau hieu Dang Cong San Vietnam Quang Vinh Muon Nam . La cac Anh se cai tri nuoc Vietnam muon nam day nhe !

  Che Do Chinh Quyen la nhat thoi !
  To Quoc Dan Toc moi la muon doi !

  Dung lam minh la ( people enemy ) ma nhung su viec dang dien ra do cac Anh dieu hanh da noi len nhu vay . Som hay muon chi la van de thoi gian , luc do toan the nhan dan 80 trieu nguoi tru hon 3 trieu dang vien se dung len xoa bo cai che do nay !

  Dung co danh gia thap thanh phan gioi tre day nhe !
  Tat ca nhung nguoi Viet da tung ve Vietnam du lich hay di tham quan va ca nhung nguoi chua tung tro ve Vietnam ho deu co chung mot nhan dinh va nhan xet rang ! Dieu nay rat la chinh xac
  Dat nuoc Vietnam hien tai bay gio la cua DCSVN chu khong phai cua moi nguoi dan nua
  Ho song tren mot dat nuoc do To Tien day cong xay dap va bao ve hon 4000 nam nay roi , ma cuoc song hien tai nhu la song ngoai le xa hoi , khong co y kien va tu do tu tuong phat bieu y kien !
  Dang cong san vietnam dang tu bien minh thanh ( ke thu ) cua moi tang lop nhan dan trong xa hoi
  hao quang cua nhung nguoi hung cuu nuoc trong thap ky qua da bi lot mat va phoi bay cho nhan dan trong va ngoai nuoc thay het ! Ly Le Tran Nguyen trieu dai nao roi cung qua di , dang cong san Vietnam khong phai la ngoai le !

  Moi nguoi dan hay xuong duong de doi lai quyen song va tu do cua minh va hay nho rang !

  Che Do Chinh Quyen la nhat thoi !
  To Quoc Dan Toc la muon nam !

  Kinh Do !

Phản hồi