WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ Argentina đến Ba Đình

Từ Argentina đến Ba Đình © Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Từ Argentina đến Ba Đình”

 1. vohoan says:

  MỞ MIỆNG
  Dân chủ người dân mất hết rồi
  Chỉ còn một đảng cao vời vợi
  Thần dân bá tánh thấp chơi vơi
  Dân hèn phận mỏng kiếp lao chao
  Mở miệng anh ơi niềm ước mơ
  Tự do về thoả một giấc mơ

Phản hồi