WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tạp chí “Xây dựng đảng” phản ứng lại phát biểu của nghị Phước

LTS: Sau phát biểu của đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước, trên các trang mạng, tràn ngập các ý kiến phản đối, dưới dạng các bài viết hay ý kiến bạn đọc. Điều đáng nói là, ngay cả một số tờ báo ‘lề phải’ cũng lên tiếng phản ứng lại ông nghị này.

Nay, tới lượt Tạp chí chuyên về “Xây dựng Đảng” cũng phê bình phát biểu của ông nghị Phước và gọi đây là “sự ấu trĩ và lệch lạc”. Thật là một phản ứng hết sức hy hữu. Chúng tôi xin chuyển lại nguyên văn.

—————————————–

Ông nghị Tp. HCM Hoàng Hữu Phước

Trong phiên họp ngày 17-11-2011, khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hoàng Hữu Phước (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị “Quốc hội loại bỏ Luật Lập hội và Luật Biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII” với lý do: “Biểu tình là hành động để chống lại chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của chính phủ của nước mình” và bản chất của biểu tình là “dễ bị lợi dụng để gây biến loạn” đã lập tức gây phản ứng trong dư luận.

Dư luận phản ứng trước hết bởi phát biểu của đại biểu Hoàng Hữu Phước thể hiện nhận thức ấu trĩ, lệch lạc về biểu tình. Trong thời đại ngày nay, biểu tình được hiểu là những hành vi hợp pháp, dân chủ, văn minh nhằm biểu thị thái độ, tình cảm, quan điểm ủng hộ những điều đúng đắn, tốt đẹp và có lợi cho nhân dân, cho đất nước, đồng thời phản đối những hành vi phạm pháp, có hại. Biểu tình là thước đo tâm tư, nguyện vọng của người dân, mức độ đúng, sai của các chính sách để qua đó, Đảng và Nhà nước có chỉnh sửa phù hợp, thúc đẩy xã hội phát triển.

Thứ hai, không phải đến bây giờ trên diễn đàn Quốc hội mới nói đến biểu tình mà chỉ 11 ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, ngày 13-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 31 quy định về thể thức tổ chức các cuộc biểu tình. Hiến pháp năm 1959, Điều 25 ghi rõ: “Công dân nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa có các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình”. Hiến pháp 1980 xác định: “Công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân”. Đến Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Điều 69 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Như vậy, biểu tình là một quyền cơ bản của người dân mà Hiến pháp đã quy định thể hiện tính tự do, dân chủ, nhân quyền của chế độ ta, không một ai có thể bác bỏ.

Thứ ba, chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền. Nhân dân sống và làm việc theo pháp luật. Không có luật làm sao sống và làm theo luật? Trình độ dân trí, nhu cầu phát triển của xã hội, cuộc sống đặt ra yêu cầu khách quan cần có Luật Biểu tình. Không phải vô cớ Thủ tướng Chính phủ đề xuất cần xây dựng Luật Biểu tình trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội khoá này. Luật Biểu tình khi được thông qua, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, sẽ tạo hành lang và chuẩn mực pháp lý, xác lập quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia, trang bị những biện pháp và chế tài cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước thực thi pháp luật. Một Nhà nước của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng phấn đấu vì mục đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh không sợ bất kỳ thế lực thù địch nào lợi dụng biểu tình để gây biến loạn.

Đại biểu quốc hội phải có trình độ, năng lực, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe, thấu hiểu ý kiến của nhân dân, không thể chỉ phản ánh mà còn tham gia giải quyết những yêu cầu chính đáng về quyền và lợi ích của dân, không thể là người giữ mãi những nhận thức ấu trĩ và lệch lạc.

Theo Tạp chí Xây dựng đảng

 

30 Phản hồi cho “Tạp chí “Xây dựng đảng” phản ứng lại phát biểu của nghị Phước”

  1. Tran Minh says:

    Ông nghị Hoàng Hữu Phước là đại diện của dân mà phát biểu như kẻ tâm thần phân liệt, nó xa rời thực tiễn của sự vận động phát triển xã hội nước ta hiện nay. Có hai trường hợp xảy ra
    MỘT LÀ ông nghị Phước có vấn đề về nhận thức, cái này ta chỉ buồn nhưng không thèm chấp,
    HAI LÀ ông có nhận thức được, nhưng ông cố tình phát biểu như vậy để đạt được một mục tiêu đã được xác định trước, nhưng cách diễn đạt của ông quá lộ liễu và thô thiển, điều này cho ta thấy năng lực thực hiện của ông quá kém. Ông như là kẻ ngồi nhầm ghế và điều đó là đúng thì trong kỳ bầu cử quốc hội vừa qua cả hệ thống chính trị và cử tri chúng ta đã chọn lầm người đại điện.

  2. tên khùng …Nghi co’ khùng thêm cha(ng ??? nguoi Dân truoc 1975 voi nguoi Dân hôm nay co’ khac nhau chô nào…truoc 1975 nguoi dân Viet xuong duong bieu tinh khi ho. muôn…con bi gio tai sao là…kg ddu trinh dô ddê duoc xuong duong???

Phản hồi