|

Đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.


Tư tưởng kinh tế cốt lõi trong các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI là tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Tiền đề để thực hiện thành công nhiệm vụ này là triển khai hiệu quả ba đột phá chiến lược; trong đó, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường vừa là một đột phá then chốt, có tác động trực tiếp đến quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lại là nhiệm vụ không đòi hỏi nhiều nguồn lực tài chính, nếu nhận thức đúng và quyết tâm cao có thể hoàn thành cơ bản trong một thời gian tương đối ngắn.

I
Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó, đã huy động được các nguồn lực cho phát triển, bảo đảm tốc độ tăng trưởng cao, tạo nhiều việc làm và cải thiện đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, thể chế kinh tế thị trường vẫn chưa đồng bộ, các yếu tố của kinh tế thị trường chưa hình thành đầy đủ. Thị trường đất đai còn nhiều vướng mắc. Thị trường tài chính phát triển không cân đối, thị trường trái phiếu còn sơ khai, thị trường chứng khoán thiếu chiều sâu, chưa trở thành một kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, đang dồn gánh nặng lên thị trường tín dụng, làm cho thị trường này rất dễ bị tổn thương. Thị trường khoa học công nghệ chậm phát triển. Thị trường lao động tuy đã khá hoàn chỉnh nhưng chất lượng nguồn nhân lực thấp cùng với sự bất hợp lý về tiền lương giữa các khu vực đang là rào cản lớn cho việc chuyển dịch lao động đến những lĩnh vực thiết yếu trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Giá cả một số hàng hóa và dịch vụ chưa bù đắp được chi phí, chưa theo cơ chế thị trường, làm cản trở việc thu hút nguồn lực và công nghệ cao cho phát triển.

Thể chế kinh tế thị trường là một chỉnh thể gồm nhiều loại thị trường vận động đồng bộ trong chỉnh thể đó. Một loại thị trường không phát triển đầy đủ sẽ kìm giữ sự vận động của các thị trường khác và làm cản trở sự vận động chung. Trong bối cảnh đó, rất dễ dẫn đến sự can thiệp hành chính vào các quá trình kinh tế. Sự can thiệp này có thể giải quyết những khó khăn trước mắt nhưng chi phí sẽ lớn hơn cơ hội tạo ra và làm sai lệch quá trình phát triển. Rốt cuộc, những vấn đề cơ bản vẫn không được giải quyết. Đây có thể là một nghịch lý trong sự vận động của tư duy mà những người làm công tác quản lý phải nhận thức được để có cách hành xử đúng đắn và nhất quán.

Từ thực tiễn này, trong năm 2012, phải tập trung sức hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo quan điểm đã được Đại hội Đảng lần thứ XI xác định.

Trong điều kiện toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt, để đất nước có thể tăng tốc phát triển, rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực, phải xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại, tạo điều kiện cho các nguồn lực dịch chuyển trong các ngành và đến các vùng của đất nước theo tín hiệu của thị trường quanh trục lợi nhuận bình quân, bảo đảm sự phát triển hài hòa, cân đối của nền kinh tế. Điều này sẽ kích thích các doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng và sáng tạo công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý mới, tạo lập lợi thế cạnh tranh động để tìm kiếm lợi nhuận vượt trội so với các chủ thể kinh doanh khác, qua đó thúc đẩy sự chuyển dịch tương đối liên tục cơ cấu đầu tư, sản xuất, tạo ra một nền kinh tế có khả năng sáng tạo cao với nhiều sản phẩm mới, bảo đảm hiệu quả và sức cạnh của nền kinh tế. Đây chính là biện chứng của sự phát triển.

Phải từ những đặc điểm của thể chế kinh tế thị trường hiện đại để làm chuẩn mực cho quá trình hoàn thiện thể chế. Có thể nêu ra những đặc trưng cơ bản sau đây:

Thứ nhất, các loại thị trường phát triển đồng bộ, các yếu tố của kinh tế thị trường hình thành đầy đủ, vận động cùng nhịp, hỗ trợ lẫn nhau, cùng tương tác trong một chỉnh thể thống nhất. Đây là điều kiện để thị trường vận hành thông suốt, các nguồn lực dịch chuyển thuận lợi, được phân bổ hợp lý, hiệu quả.

Trong năm 2012 và cả những năm tiếp theo, phải tập trung sức sửa đổi Luật đất đai, tạo điều kiện hình thành loại thị trường này, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản; phát triển thị trường trái phiếu, mở rộng thị trường bảo hiểm; phát triển mạnh thị trường khoa học công nghệ. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cải cách tiền lương, tạo điều kiện cho thị trường lao động vận hành thông suốt. Kiên trì thực hiện lộ trình giá thị trường đối với những sản phẩm Nhà nước còn định giá…

Thứ hai, thể chế kinh tế thị trường hiện đại đòi hỏi phải tạo lập được môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể tham gia thị trường. Cạnh tranh là thuộc tính của kinh tế thị trường, là một trong những tiêu chí đo lường tính thị trường của nền kinh tế. Một thị trường cạnh tranh cao có tác dụng kiềm giữ giá tốt hơn sự kiểm soát giá của nhà nước. Điều quan trọng là cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, bảo đảm hiệu quả. Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, đánh giá mức độ cạnh tranh trong từng ngành sản xuất, dịch vụ, loại bỏ sự phân biệt đối xử còn tồn tại trong thực tế giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh, kiểm soát độc quyền tự nhiên; tăng cường năng lực của cơ quan bảo vệ tài sản trí tuệ và cơ quan quản lý cạnh tranh trong việc xử lý các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh và lợi dụng vị thế thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh tranh.

Thứ ba, thực hiện công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình về các chính sách quản lý, các đề án phát triển cũng như trong hoạt động của các chủ thể kinh doanh. Thể chế kinh tế thị trường cùng với tác động của quá trình mở cửa, hội nhập gắn liền với việc hình thành cấu trúc đa sở hữu và cơ cấu đa chủ thể kinh tế dẫn đến sự hình thành các “nhóm lợi ích”. Về khách quan, các “nhóm lợi ích” này có thể tác động đến quá trình ra quyết định. Công khai minh bạch không những tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận thông tin, mà quan trọng hơn, thực hiện công khai minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình, tạo điều kiện cho người dân giám sát các quyết định của các cơ quan quản lý, là biện pháp cơ bản để ngăn ngừa tham nhũng và sự tác động của các “nhóm lợi ích” vào quá trình ra quyết định, bảo đảm cho các quyết định theo chuẩn “giá trị chung”, vì lợi ích của đất nước. Công khai minh bạch cũng hạn chế đầu cơ, giảm chi phí kinh doanh và tăng hiệu quả của thị trường.

Trong những năm qua, nhờ thực hiện Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cũng như hoạt động chất vấn trong các Kỳ họp Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chúng ta đã đạt được những tiến bộ rất lớn về thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước. Tuy vậy, kết quả này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Từ quan điểm chính trị chủ đạo là Đảng và Nhà nước ta phải bảo đảm quyền của người dân trong tiếp cận thông tin và phản biện xã hội, Chính phủ sẽ nghiên cứu hoàn thiện các quy định về công khai thông tin và quyền tiếp cận thông tin, đồng thời tăng cường đối thoại chính sách, các đề án phát triển giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với các chuyên gia độc lập và người dân, không chỉ ở công đoạn “hậu kiểm” như đang làm hiện nay mà quan trọng hơn là ở công đoạn “tiền kiểm”, trước khi các quyết định được ban hành. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những nội dung thuộc chính sách phát triển và tác động của nó đến các tầng lớp dân cư.

Thứ tư, thể chế kinh tế thị trường hiện đại trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi phải định vị lại mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường. Theo đó, Nhà nước chuyển từ việc can thiệp trực tiếp vào các quá trình kinh tế sang thực hiện chức năng kiến tạo phát triển: bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh; tạo cơ chế phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

Một thách thức đặt ra cho quản lý của Nhà nước trong điều kiện toàn cầu hóa là mỗi biến động trên thị trường thế giới tác động rất nhanh, rất mạnh đến thị trường trong nước. Tình hình đó đòi hỏi Nhà nước phải nâng cao năng lực dự báo và khả năng phản ứng chính sách nhằm hạn chế những tác động xấu đến nền kinh tế. Kinh tế thị trường và toàn cầu hóa cũng làm cho một bộ phận dân cư dễ bị tổn thương, làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo. Nhà nước cần có các chính sách đúng đắn, sử dụng những công cụ điều tiết nhằm khắc phục mặt trái của kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hoá, bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Cần khẳng định rằng thị trường hoạt động theo quy luật của nó, trước hết là quy luật cạnh tranh, quy luật lợi nhuận. Sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa là chức năng của Nhà nước. Một mặt, Nhà nước cần phát huy “sức mạnh tự điều chỉnh” của thị trường, mặt khác phải “hoá giải” được tác động tiêu cực của thị trường, bảo đảm định hướng của sự phát triển. Từ đó, vai trò của Nhà nước không hề giảm đi mà phải được tăng cường trên những nội dung mới, theo những phương thức tác động mới.

Phải từ những quan điểm cơ bản về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra mà hoàn thiện bộ máy nhà nước các cấp cả về chức năng, cơ cấu tổ chức, các quy định về phân cấp và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường.

Thứ năm, một thể chế kinh tế thị trường hiện đại phải hướng về người tiêu dùng, lấy người tiêu dùng làm chủ thể. Phải không ngừng hoàn thiện các thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát triển các trung tâm bảo vệ người tiêu dùng. Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra hàng hoá nhập khẩu và hàng hoá lưu thông trên thị trường nội địa; bổ sung các chế tài xử lý nghiêm các vi phạm. Rà soát, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật bảo vệ người tiêu dùng để đưa pháp luật vào cuộc sống; tạo lập các cơ sở pháp lý để khuyến khích phát triển các tổ chức phi chính phủ về bảo vệ người tiêu dùng.

Một thể chế kinh tế thị trường hiện đại với những đặc điểm nêu trên sẽ tạo điều kiện để đất nước tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong một thế giới đang toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng và cạnh tranh gay gắt.

II
Khi nói các đột phá chiến lược là tiền đề của tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng hoàn toàn không có nghĩa là phải đợi thực hiện xong các đột phá mới thực hiện tiến trình này. Các tiền đề đã hình thành và sẽ được hoàn thiện trong suốt quá trình phát triển. Tái cơ cấu là công việc diễn ra tương đối liên tục dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và sự dịch chuyển lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia cũng như trong từng doanh nghiệp. Chính trên quan điểm đó và từ tầm nhìn của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, Hội nghị Trung ương 3 khóa XI đã đặt yêu cầu thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngay trong thời kỳ kế hoạch 2011 – 2015.

Mục tiêu của tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu các ngành sản xuất, dịch vụ theo yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế để có thể tham gia vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong mạng sản xuất và chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Theo mục tiêu này, quá trình tái cơ cấu kinh tế sẽ được thực hiện đồng bộ trên các nội dung sau:

Một là , tái cơ cấu các ngành sản xuất và dịch vụ. Trong công nghiệp là chuyển từ một ngành công nghiệp gia công lắp ráp có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng thấp, sang phát triển các ngành chế tạo và chế biến có giá trị gia tăng cao, tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và một số sản phẩm công nghệ cao mà nước ta có tiềm năng và lợi thế.

Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, nhất là các ngành là “mạch máu” của nền kinh tế như các dịch vụ tài chính, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm phòng tránh rủi ro và an toàn hệ thống. Phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, đổi mới cơ chế nhằm khuyến khích phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

Trong nông nghiệp là phát triển nền nông nghiệp hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống nông dân. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn. Đưa công nghiệp và khoa học công nghệ tác động vào nông nghiệp trên tất cả các công đoạn từ nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến đến phân phối. Gắn việc áp dụng khoa học công nghệ với tổ chức sản xuất, phát triển các mô hình sản xuất lớn, từng bước hình thành các tổ hợp nông công nghiệp công nghệ cao; gắn kết các công đoạn của quá trình tái sản xuất trong một chuỗi giá trị bảo đảm phân phối hài hòa lợi ích giữa các công đoạn trong chuỗi gia trị đó. Đây là con đường cơ bản để phát triển nông nghiệp bền vững.

Hai là, tái cơ cấu doanh nghiệp. Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế được mở đường từ các chính sách vĩ mô nhưng lại phải được thực hiện trong từng doanh nghiệp. Tái cơ cấu doanh nghiệp là cơ sở tạo nên diện mạo mới của nền kinh tế. Để tái cơ cấu doanh nghiệp, phải ứng dụng những thành tựu mới nhất về khoa học công nghệ trong sản xuất và quản lý, phải đổi mới mô hình tổ chức và phương pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp với sự thay đổi công nghệ sản xuất và sự phát triển của thị trường nhằm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ba là, điều chỉnh chiến lược thị trường. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mở ra thị trường rộng lớn cho doanh nghiệp tăng khả năng tận dụng lợi thế do quy mô các dự án đầu tư và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng làm tăng tính tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế, nhất là những nền kinh tế có độ mở lớn như nước ta. Điều đó cũng dễ dẫn đến những bất định nhiều khi vượt khỏi khả năng dự báo. Vì vậy, phải đa dạng hóa sản phẩm và thị trường xuất khẩu, hạn chế sự lệ thuộc vào một số ít thị trường, đồng thời phải hết sức coi trọng thị trường nội địa, nhất là địa bàn nông thôn. Đối với thị trường xuất khẩu, điều quan trọng không chỉ là tăng xuất khẩu vào từng quốc gia, vùng lãnh thổ mà là xâm nhập vào chuỗi giá trị trong bối cảnh mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu ngày càng phát triển. Tình hình đó đặt ra yêu cầu phải hình thành chuỗi cung ngay trên thị trường trong nước. Đây là con đường để phát triển thương mại bền vững.

Gắn kết và thực hiện đồng thời với tái cơ cấu các lĩnh vực nêu trên là tái cơ cấu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo một quy hoạch và một hệ thống phân cấp được rà soát chặt chẽ theo tầm nhìn dài hạn và tư duy liên vùng. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, tập trung cho các công trình thiết yếu, sớm đưa vào khai thác, tạo điều kiện cho các yếu tố sản xuất dịch chuyển thuận lợi đến những vùng có tiềm năng phát triển, góp phần giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Giảm tỷ trọng đầu tư công trong tổng đầu tư xã hội; hoàn thiện cơ chế khuyến khích để thu hút mạnh đầu tư của khu vực tư nhân và các doanh nghiệp nước ngoài, phát triển các phương thức đầu tư, đặc biệt là phương thức hợp tác công – tư (PPP), nâng cao hiệu quả đầu tư.

Các nội dung cơ cấu lại nền kinh tế phải được thực hiện trong suốt quá trình công nghiệp hóa nhưng phải được bắt đầu ở những lĩnh vực cấp bách nhất, đó là tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là hệ thống các ngân hàng thương mại và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Sự lựa chọn này là rất đúng đắn và cần thiết vì đây là những lĩnh vực hiệu quả còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực bỏ ra và tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Tái cơ cấu các lĩnh vực này còn có tác động thúc đẩy quá trình tái cơ cấu theo các nội dung toàn diện nêu trên. Chính phủ đang chỉ đạo sát sao việc xây dựng đề án tái cơ cấu trong từng lĩnh vực để triển khai mạnh mẽ theo những quy trình chặt chẽ cho từng bước với những mục tiêu cụ thể đặt ra cho mỗi bước, xác định rõ các tiêu chí đo lường và đánh giá kết quả. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự đồng bộ khi thực hiện tái cơ cấu các lĩnh vực nói trên do mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa chúng, đồng thời tăng cường công tác giám sát việc thực hiện ở mỗi Bộ, ngành, địa phương và từng doanh nghiệp, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, không gây xáo động lớn cho nền kinh tế, “rút dây” mà không “động rừng”.

Tái cơ cấu nền kinh tế đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ngược lại, chuyển đổi mô hình tăng trưởng là nội dung cơ bản của tái cơ cấu doanh nghiệp, là điều kiện để tăng hiệu suất sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, có tác động mạnh mẽ đến tái cơ cấu đầu tư và tái cấu trúc thị trường tài chính, góp phần giảm thiểu chi phí của quá trình tái cơ cấu. Phải chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng dựa vào tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên đang ngày càng cạn kiệt và nguồn nhân lực chất lượng thấp sang mô hình tăng trưởng dựa vào việc áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và phương pháp quản trị hiện đại; nâng cao mức đóng góp của các yếu tố tổng năng suất vào tăng trưởng. Phát triển mạnh công nghiệp chế tạo, chế biến, nhất là các ngành công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, giảm tỷ trọng của công nghiệp gia công trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng vừa là yêu cầu cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài, gắn với phát triển nguồn nhân lực và quá trình đổi mới công nghệ sản xuất và quản lý. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong năm 2012, cùng với việc sớm phê duyệt đề án phát triển thị trường công nghệ, Chính phủ sẽ ban hành các chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp; quy định tiêu chuẩn công nghệ trong Luật Đầu tư công và các dự án đấu thầu; khuyến khích mạnh các dự án áp dụng công nghệ mới và các dự án có lập trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ; tăng cường hợp tác công – tư trong việc hình các quỹ đầu tư mạo hiểm về khoa học công nghệ… Xây dựng văn bản pháp lý cao hơn để phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Cùng với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong năm 2012 phải tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo trong kết luận số 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11 của Chính phủ, tăng cường ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là những nhiệm vụ rất nặng nề và khó khăn, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, thậm chí có nguy cơ rơi vào vòng suy thoái mới, đòi hỏi phải có sự nỗ lực vượt bậc của các ngành, các cấp. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò mở đường, tạo cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện nhưng kết quả phải được phản ánh trên từng cơ sở sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp phải là chủ thể, có vai trò quyết định.

Chúng ta có thuận lợi cơ bản là đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong cả hệ thống chính trị, có sự quyết tâm cao trong các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Phải chuyển nhận thức, quyết tâm thành hành động và hành động quyết liệt để vượt qua sức ỳ của quá trình khởi động, đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới – Quỹ đạo phát triển bền vững.

Thủ tướng Việt Nam  Nguyễn Tấn Dũng

18 Phản hồi cho “Đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới”

 1. le lac thanh says:

  Bài này lieu co khác kịch bảng hoành tráng lần nào biến VINASHIN thành QUẢ ĐẤM THEP ngang tầm với SASUNG,LG,… của Hàn quốc !

 2. Nguyen quoc viet says:

  Tôi tin chắc chắn rằng : Ông Nguyễn tiến dũng chỉ biết đọc lại những gì , đã được viết sẵn trước đó mà thôi . Chính bản thân ông ta cũng không biết mình đang nói về điều gì .

 3. Thủ Dũng says:

  Đại hội Đảng lần XI đề ra ba đột phá chiến lược:
  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng rửa tiền; Thúc đẩy cơ cấu lại tham nhũng; Chuyển đổi mô hình tinh vi hơn.
  Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã đạt được những thành tựu về tham nhũng như chưa tinh vi, rửa tiền chưa được sạch, còn bị phát hiện. Nay phải cấp bách thực hiện ba đột phá trên, nếu không Đảng ta sẽ theo bước chân Ga-đa-phi…..

 4. QUY DAO MOI says:

  Kinh tế thị trường theo dịnh hướng XHCN nghe sao mà chướng tai và bịp bợm.

 5. Vincent Lee says:

  Ông thủ tướng này biết nói chơi. Con đường đó TC đã thất bại. Chắc ông ta dậm phải cái gì của TC rồi. Năm 2012 là năm quyết định về số phận “Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghỉa”. Chắc chắn VN không muốn chìm xuồng như TC. Ông thủ tướng nói chơi cho vui thì được chứ làm thì IMPOSSIBLE

 6. David Nguyen says:

  Khi Karl Marx viết lên chủ nghỉa cộng sản, ông ta dựa trên tiền đề: Làm Theo Năng Lực Hưởng Theo Nhu Cầu. Nó tạo một sự tưởng tượng phong phú của nhiều con người nghèo khổ ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiền đề này đã loại trừ sự cạnh tranh. Thiếu cạnh tranh, xã hội không thể tiến hóa được và đi thụt lùi. Lenin cãm nhận được điều này, hắn tạo ra một cạm bẩy (deception). Hắn cho rằng hắn có thể đưa những người nghèo khổ đi đến đời sống đẹp đẻ hơn như Marx đã nói nhưng có nhiều người theo chủ nghỉa tư bản sẻ đánh phá làm cho hắn không thể thực hiện được. Hắn cho rằng nếu những người nghèo theo hắn và hy sinh cho hắn để làm cách mạng và thay đổi chủ nghỉa ở nước Nga thời bấy giờ. Để bảo đãm mọi việc xãy ra như ý, hắn muốn có bạo lực cách mạng và cho hắn mọi quyền lực để trừ khử những thành phần phá hoại. Hắn dùng “kẻ thù” tưởng tượng để đe dọa người theo hắn phải tuyệt đối chấp hành và để cho hắn thành công. Hắn bảo: hắn muốn đưa người theo hắn đến “thiên đàng xã hội chủ nghỉa” nhưng ngược lại hắn và Stalin và các đồng chí khác của hắn được những con người Nga lở dại theo hắn xuống địa ngục trần gian. Kết quả là nhiều chục triệu người chết vì bị chế độ cộng sản Liên Bang Xô Viết nhân danh đảng và giết chết vì không nghe lời. Đó là tại sao hắn muốn “bạo lực cách mạng” để thủ tiêu những người dám cải lời.
  Sau 70 năm xây dựng chủ nghỉa cộng sản liên bang xô viết, nó đã xụp đổ trong thập niên 1980. Đặng Tiểu Bình muốn sửa đổi và đem một chút cạnh tranh vào trong xã hội. Hắn thành lập một quốc gia theo kinh tế thị trường nhưng theo định hướng xã hội chủ nghỉa. Đây là một thứ “tả pí lù”, trộn chung chủ nghỉa tư bản vào trong khuôn phép xã hội chủ nghỉa. Hắn nghỉ rằng: Lenin sai khi bỏ qua giai đoạn chủ nghỉa tư bản và đi lên chủ nghỉa cộng sản. Hắn sẻ đem Trung Quốc đi qua chủ nghỉa tư bản với một danh từ mới “Tư Bản Đỏ”. Cái chính là nhà nước xã hội chủ nghỉa làm chủ và nắm mọi quyền lực và không có cạnh tranh thì làm sao kinh tế thị trường sẻ phát triển mạnh và bền vững. Hắn dùng bạo lực cách mạng để thực hiện những điều gì hắn muốn một quốc gia đi theo. WTO để cho TC 20 năm để sửa đổi theo kinh tế thị trường. TC lợi dụng này lật đật phát triển nhanh chóng để có tiền tân trang một quân đội hùng mạnh hơn và không để cho một nước nào có thể làm gì TC. TC đã sai. 2012 là năm TC phải thực hiện kinh tế thị trường như đã hứa. Các thị trường trên thế giới đã bắt đầu đóng cửa. Với một quân đội 2 triệu người với nhiều chiến thuyền và phản lực cơ để bảo trì. Nó sẻ đổ như liên bang xô viết. Không ai cần phải đánh. Cộng sản chủ nghỉa dựa trên cạm bẩy (deception) để thành công! Thời đại cách mạng thông tin với internet sẻ vạch trần mọi cạm bẩy do những đầu nảo cộng sản đặt ra.
  Đi lại với bài viết của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Người ta thấy ông ta vạch ra một chiến lược để phát triển quốc gia Việt Nam rất hoành tráng. Nhìn lại, không thấy ông ta nói đến những gì tạo ra sự cạnh tranh trong xã hội. Một xã hội không có cạnh tranh thì xã hội ấy sẻ đi thụt lùi. Một sự độc đoán do một đảng lảnh đạo trong một quốc gia thì đâu là sự cạnh tranh. Vì sự độc đoán này sẻ ra lệnh cho mọi người theo đường hướng của họ thì đâu là sự cạnh tranh. Sự phát triển theo lề lối cạm bẩy nay đã đến lúc cáo chung. Việt Nam phải thực hiện lời hứa tạo một xã hội theo kinh tế thị trường. Sự cạm bẩy/deception này đã đưa đến những việc làm trái với luật lệ chính họ đưa ra. Người Việt mất ruộng đất do tổ tiên để lại và trở thành những người nghèo khổ nhất trong xã hội. Cái cạm bẩy này tạo ra sự khác biệt trong xã hội: giai cấp thống trị và giai cấp cùng cực nhất xã hội. Nói theo Marx: Đâu có giai cấp thống trị và giai cấp bị trị nghèo khổ, nơi đó sẻ có cách mạng xãy ra (Đây không phải là ý của tôi).
  Làm sao có thể làm cho xã hội trong sạch được nếu không có một sự cạnh tranh trong chính trị? Sự cạnh tranh không thể xãy ra trong một ý nghỉ như nhau! Một đảng không có sự cạnh tranh thực sự mà chỉ có sự giành giật quyền lợi! Ông Nguyễn Tấn Dũng muốn cho VN mất thêm 50 năm nửa mới tạo đủ người có tài để xây dựng một xã hội giàu đẹp? Những người chỉ biết nghe mệnh lệnh không thể nào là người giỏi được vì họ không dám thăm dò những đường lối mới để phát triển xã hội. Người chỉ biết nghe lời là người không có thông minh. Nguyễn Tấn Dũng muốn ra lệnh/decree mọi việc trong xã hội. Những điều ông đưa ra không thể nào thực hiện được nếu thiếu vắng sự cạnh tranh trong mọi lảnh vực. Đây chỉ là cạm bẩy/deception.
  Bài văn này chỉ được xếp vào loại: NÓI CHƠI CHO ĐỞ BUỒN

 7. tuan ngoc says:

  Nguyễn Tấn Dũng nổ cho sướng miệng thôi, chứ trong lòng thì run vì nội bộ Đãng đang nhòm vào đống tài sản kếch sù của 3 Dũng . Nhiều cán bộ có công nhiều hơn Dũng đang đặt câu hỏi :
  -”Tại sao mà cậu 3 Dũng vơ vét nhiều (tài sản hàng tỷ dollar) hơn tớ vậy, khi tớ còn lăn lộn (mười phần chết một phần sống) trên chiến trường thì cậu 3 Dũng chỉ là tên du kích quèn của mặt trận miền Nam thôi !!!”
  -”Tại sao con trai con gái 3 Dũng leo cao giành hết chức vị trong chánh quyền giống như cha con thằng Kim Nhật Thành, còn con của tớ vẩn phải lót đường cho chúng nó ???
  – Y tá Nguyễn Tấn Dũng nếu biết giữ mình thì nên “thành thật khai báo” các đồng chí khác đang nhòm ngó gia sản của đồng chí đấy !
  – 3 Dũng khuyến khích mỡ mang du lịch . nhưng khi nhìn kỹ đi Du lịch Việt Nam thì như đi vào cái đống rác: thức ăn nhiễm khuẩn, rau trái nhiễm thuốc hóa học, xe đang chạy bốc cháy, cầu đang đi bỗng sập, trời không mưa mà phố Hồ chí Meo vẩn ngập đầy nước cống rảnh …
  – 3 Dũng muốn phát triển kinh tế thì phải nhìn rỏ là tham nhũng và đ’ut lót làm kinh tế Việt Nam lụn bại, chưa làm đã sụm .
  – 3 Dũng nên cẩn thận với tay “Tập Cặt Bình” vì các đồng chí Tàu cộng đang nhìn vào “cái đầu của 3 Dũng đó”

 8. Luy Thep says:

  Đừng nghe những gì cộng sản nói, nhất là đối với tên y tá rừng 3 Dũng. Một tên sắt máu “hèn với giặc, ác với dân” tham nhũng vô độ.

 9. Lê Dân Việt says:

  Vẫn toàn là những lời tuyên truyền sáo rỗng cả hàng mấy chục năm qua. Cái lũ này đúng là hết thuốc chữa. Cái gì là kinh tế thị trường theo đính hướng XHCN? Thật là vớ vẩn và ngớ ngẩn vô cùng của một tay thủ lợn đọc trước một bầy trừu.

 10. nt says:

  “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” : Xã hội chủ nghĩa đã chết hơn
  20 năm rồi, TT Dũng đúng là một con quĩ còn mơ những gì trong quá khứ.

Phản hồi