WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Điều 4”

  1. Gà con says:

    Hình như câu Đảng tắt thở thì cuộc đời mới thở không hợp lý lắm. Ai hô câu khẩu hiệu này ắt có trên 50% tư tưởng là độc tài. Tốt nhất là phải cân bằng sinh thái. Con virut độc hại cũng có cửa tồn tại trên đời theo một cơ chế nhiệm màu nào đó cơ mà.

Phản hồi