1 Phản hồi cho “Đầu Đem Đục Đường Đíu Đăng Đàn Đâu”

  1. Trọng Lờ says:

    Mả Tổ Của Ông Hồ Định Táng Trong ” Thiết kế Giống Con Bùi ” , Bảo Tàng Quốc Gia Mới ” Theo Thiết Kế ” Bướm Thị Nở Liên Xô ( Thị Nở Bướm Việt Nhỏ ) ” , Hỏi Làm Sao Đảng Không Bị Lung lay Tróc Gốc Nay Mai ?

Phản hồi