WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Tổng thống Obama tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Nhà trắng”

  1. Bến Tre says:

    Muội thấy ” Tư Sảng” đi Mỹ lần nầy, là để phát ” bằng khen ” cho Ô Ba Ma.

    -Bằng khen thứ nhất : Ô Ba Ma có công giúp đở người Việt Nam ở Mỹ thành công
    -Bằng khen thứ hai : Có công giúp người Việt Nam ở Mỹ. trở thành công dân Hoa kỳ

    Tư Sảng còn hắc khéo người Việt Nam ở Mỹ , đừng có quên công trạng của Ô Ba Ma !?!?

Phản hồi