WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vì sao không dính?

Bà bộ trưởng Y tế bị nhiều chỉ trích sau vụ 4 trẻ sơ sinh thiệt mạng sau tiêm chủng

Bà bộ trưởng Y tế bị nhiều chỉ trích sau vụ 4 trẻ sơ sinh thiệt mạng sau tiêm chủng

Gần đây, để tưởng nhớ công ơn của các vị Bộ trưởng trong công cuộc xây dựng đất nước, người ta phát hành một bộ tem các vị Bộ trưởng đương nhiệm.

Một thời gian sau mọi người than phiền là tem in hình Bộ trưởng Bộ Y tế không hiểu sao không dính.

Một ủy ban điều tra được cấp tốc thành lập và phát hiện ra rằng nguyên nhân tem thư không dính là do nhân dân thường nhổ nước bọt vào mặt trước của tem chứ không chịu liếm vào mặt sau của tem.

Nguồn: FB Đại Du / Paul Anh Tiến

1 Phản hồi cho “Vì sao không dính?”

  1. Huỳnh Tấn - Cựu HS QGNT SG says:

    Xuất sắc!

Leave a Reply to Huỳnh Tấn - Cựu HS QGNT SG