WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lời chia buồn và cám ơn

Tin Viện Nghiên cứu Phát triển IDS tuyên bố tự giải thể để phản đối quyết định 97 của thủ tướng chính phủ làm chúng ta hụt hẫng và luyến tiếc, dẫu biết rằng đây là sự biểu lộ của lòng tự trọng và thái độ dứt khoát của những trí thức tài năng và khảng khái.

Từ khi Viện Nghiên cứu Phát triển IDS được thành lập đến nay, những người Việt Nam quan tâm đến tình hình phát triển của đất nước ở trong và ngoài nước được đọc các bài viết, các nhận xét, các đề xuất về cải cách kinh tế, giáo dục, văn hóa …rất có giá trị. Nó rất đáng được các nhà hoạch định chính sách của chính phủ tiếp nhận, tham khảo để định hình chính sách mới và điều chỉnh các chính sách đã ban hành. Ngoài ra nó còn có tác dụng” khai dân trí” như nhà cách mạng tiền bối Phan Chu Trinh đã đề xướng cách đây hơn nửa thế kỷ.

Những hoạt động của IDS trong hai năm qua, làm chúng ta vui mừng thấy ló rạng của một xã hội dân sự, nó cổ võ những trí thức đứng ra lâp các tổ chức độc lập, bất vụ lợi để nghiên cứu và đề xuất những vấn đề phục vụ cho lợi ích của cộng đồng. Nó cũng phù hợp với chủ trương chính sách của  nhà nước ”dân làm chủ”, ”dân biết, dân bàn, dân thực hiện”.

Trong quyết định của chính phủ có ghi:”Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gừi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công  khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ”. Thật lạ lùng, một tổ chức nghiên cứu lại không đươc công khai công bố những kết quả nghiên cứu, những nhận xét của mình đối với chủ trương, chính sách của nhà nước. Một chính quyền mạnh, một chính quyền của dân tại sao lại ngại công khai thảo luận những vấn đề thiết thực liên quan đến lợi ích của người dân?

Quy định này không phù hợp với thông lệ của thế giới văn minh ngày nay và trái với những quy định của đảng và nhà nước trước đây. Thêm nữa, nếu những phản biện chỉ gửi cho cơ quan nhà nước, thì ví như ném hòn đá xuống mặt hồ nước, nó chỉ làm gợn sóng trong giây lát, mặt hồ trở lại phẳng lặng và hòn đá sẽ nằm dưới đáy hồ mãi mãi.

Viện Nghiên cứu Phát triển IDS buộc phải tuyên bố tự giải thể để phản đối quyết định 97 của chính phủ là một sự viêc rất đáng tiếc. Đáng ra, trong một thế giới cởi mở và dân chủ như hiện nay, những việc làm của IDS cần được khuyến khích và ủng hộ mạnh mẽ, thay vì tìm cách hạn chế và vô hiệu hóa nó.

Với một tấm lòng trân trọng, chúng ta gửi đến giáo sư Hoàng Tụy chủ tịch hội đồng, tiến sỹ Nguyễn Quang A viện trưởng và 14 thành viên khác của viện lời chia buồn và cảm ơn sâu sắc.

Vac-sa-va, 18-09-2009.

© Đàn Chim Việt Online

Phản hồi