WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngày sinh Hồ Chí Minh?

pobrane (1)

Hiện nay, theo đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), ngày sinh chính thức của Hồ Chí Minh (HCM) là ngày 19-5-1890. Tuy nhiên, có tài liệu cho biết HCM có nhiều ngày sinh khác nhau.

TÀI LIỆU THỨ NHỨT

Theo tài liệu ông Lê Thanh Cảnh, một người cùng học lớp với HCM ở trường Quốc Học (Huế), thì HCM lúc đó có tên là Nguyễn Sanh (Sinh) Côn (Cung) đậu Tiểu học năm 1907, và nhập học lớp nhứt niên trường Quốc Học vào đầu niên khóa năm nầy, vào giữa tháng 9-1907. Nhứt niên là năm thứ nhứt bậc trung học tức lớp 6 ngày nay. Cũng theo tài liệu nầy, tháng 4-1908, tại Huế xảy ra những cuộc biểu tình xin giảm xâu hạ thuế mà dân chúng thường gọi là Trung Kỳ dân biến. Nguyễn Sanh Côn tham gia cuộc biểu tình nầy và bị truy nã, phải bỏ học, bỏ trốn khỏi Huế. Lúc đó Nguyễn Sanh Côn (Nguyễn Sinh Cung) khoảng 18 tuổi. (Lê Thanh Cảnh,tạp chí Hoài niệm Quốc Học, Huế: 1956, tt. 37-39.)

Vào đầu thế kỷ 20, người Việt còn dùng âm lịch để tính tuổi. Tuổi âm lịch gọi là tuổi ta. Tuổi dương lịch gọi là tuổi tây. Tuổi ta hay tuổi âm lịch lớn lơn tuổi tây hay tuổi dương lịch một tuổi. Tác giả Lê Thanh Cảnh không cho biết tuổi Nguyễn Sinh Cung lúc đó là tuổi âm lịch hay tuổi dương lịch. Vì vậy không biết Nguyễn Sinh Cung, sau có tên là HCM sinh năm 1890 hay 1891?

Sau biến cố ở Huế, Nguyễn Sinh Cung vào Quảng Nam, Quảng Ngãi, đến Bình Thuận. Tại Bình Thuận, Nguyễn Sinh Cung dùng tên mới là Nguyễn Tất Thành xin vào dạy Quốc ngữ ở trường Dục Thanh (Phan Thiết) khoảng tháng 9-1910. (Hồ Tá Khanh, Thông sử công ty Liên Thành, Paris: 1983, tr. 34.)

TÀI LIỆU THỨ HAI

Sau Phan Thiết, Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn, lấy tên là Ba, xin làm phụ bếp trên tàu Amiral Latouche-Tréville và theo tàu nầy đi Pháp, rời Sài Gòn ngày 5-6-1911. Ông đặt chân đến Marseille, hải cảng miền nam nước Pháp ngày 6-7-1911. (Lê Thị Kinh, Phan Châu Trinh (1872-1926) qua những tài liệu mới, quyển 2, tập 1, Nxb. Đà Nẵng, 2001, tr. 210.)

Chỉ hơn hai tháng sau, ngày 15-9-1911, tại Marseille, Nguyễn Tất Thành viết tay hai lá đơn bằng tiếng Pháp, cùng nội dung, chỉ khác tên người nhận; một gởi cho tổng thống Pháp và một gởi cho bộ trưởng bộ Thuộc địa Pháp, xin đặc ân để được vào học Trường Thuộc Địa Paris (École Coloniale de Paris). Sau đây là bản dịch lá đơn của Nguyễn Tất Thành:

Marseille, ngày 15 tháng Chín năm 1911

Kính gởi Tổng thống Cộng Hòa,

Tôi xin trân trọng thỉnh nguyện lòng hảo tâm của Ngài ban cho tôi đặc ân được nhận vào học nội trú Trường Thuộc Địa.
Tôi hiện đang làm công nhân trong công ty Chargeurs Réunis (tàu Amiral Latouche-Tréville) để sinh sống.

Tôi hoàn toàn không có chút tài sản nào, nhưng rất khao khát học hỏi. Tôi ước mong trở nên hữu ích cho nước Pháp đối với đồng bào tôi, đồng thời làm thế nào cho họ hưởng được những ích lợi của nền học vấn.

Tôi người gốc tỉnh Nghệ An, xứ An Nam.

Trong khi chờ đợi câu trả lời mà tôi hy vọng là thuận lợi của Tổng Thống, xin Ngài nhận trước nơi đây lòng biết ơn của tôi.

Nguyễn Tất Thành, sinh tại Vinh năm 1892,

con của ông Nguyễn Sinh Huy (Phó bảng).
Học sinh Pháp văn, Quốc ngữ và chữ Hán.

Nowy obraz (1)

Ở đây, khoan bàn đến chuyện nội dung lá đơn, mà chỉ xin lưu ý là vào cuối đơn, Nguyễn Tất Thành tức HCM tự ghi là ông ta sinh năm 1892. Đây là tài liệu thứ hai về năm sinh của HCM.

 

TÀI LIỆU THỨ BA

Trong bài báo nhan đề “Les Vietnamiens dans la franc-maçonnerie coloniale”, tạp chí Revue française D’Histoire d’Outre-mer, tam cá nguyệt 3, 1998, Paris: Société Française d’Histoire d’Outre-mer, tr. 105, Jacques Dalloz viết: “Au début de 1922, il s’est présenté l’initiation de la loge la Fédération universelle (Paris GODF), recommandé par le graveur Boulanger. Sa fiche indique: “Nguyen Ai Quấc, né le 15-2-1895 (Annam), retoucheur en photo, dessinateur”. Xin tạm dịch: “Vào đầu năm 1922, do sự giới thiệu của một nhà chạm trỗ tên là Boulanger, ông ta dự lễ gia nhập của tổ Fédération universlle (Paris GODF). Phiếu của ông ta ghi là: “Nguyễn Ái Quấc, sinh ngày 15-2-1895 (An Nam), thợ tô sửa hình, thợ vẽ.” [Chữ An Nam vào thời đó chỉ Trung Kỳ.]

Sau bài báo kể trên, Jacques Dalloz còn xuất bản sách Francs-maçons d’Indochine, Paris: Éditions Maçonniques de France, 2002. Sách nầy trình bày đầy đủ những nhân vật Tam Điểm ở Việt Nam, trong đó có Nguyễn Ái Quấc tức HCM cũng với ngày tháng năm sinh vừa kể.

Trong đơn xin vào học Trường Thuộc Địa Paris, Nguyễn Tất Thành tức HCM, tự ghi là sinh năm 1892. Nay trong hồ sơ gia nhập hội Tam Điểm ở Paris, Nguyễn Ái Quấc (Quốc) tức là HCM, tự ghi là sinh năm 1895. Hai năm sinh trên đây do chính HCM tự tay ghi, nhưng lại khác nhau. Rồi HCM sẽ còn chọn thêm một ngày sinh khác nữa như sau.

TÀI LIỆU THỨ TƯ

Tại Hà Nội, ngày 6-3-1946, tại số 38 đường Lý Thái Tổ, với tư cách chủ tịch chính phủ Liên hiệp kháng chiến, HCM ký thỏa ước Sơ bộ với Pháp, gồm 2 điều chính: 1) Pháp thừa nhận Việt Nam là một quốc gia tự do (état libre), có chính phủ riêng, nghị viện riêng và tài chính riêng trong Liên Bang Đông Dương (LBĐD) và trong Liên Hiệp Pháp (LHP). 2) Việt Nam sẵn sàng tiếp đón quân đội Pháp đến thay thế quân đội Trung Hoa để giải giáp quân đội Nhật.

Dầu đã thề chống Pháp đến cùng trong ngày thành lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (2-9-1945), HCM vẫn ký thỏa ước theo đó điều 1 ghi rằng Việt Nam nằm trong LBĐD và trong LHP. Như thế, về hành chánh, Việt Nam dưới quyền của cao uỷ Pháp, người đứng đầu LBĐD.

Ngày 18-5-1946, đô đốc Georges Thierry d’Argenlieu, cao ủy Pháp tại Đông Dương, đến kinh lý Hà Nội. Trên danh nghĩa, D’Argenlieu là cao uỷ, đại diện chính phủ Pháp tại Đông Dương, đứng đầu LBĐD. Theo thỏa ước Sơ bộ ngày 6-3-1946, Việt Nam là một quốc gia trong LHP và trong LBĐD. Trong nghi thức hành chánh và giao tế, khi đón tiếp cao uỷ đại diện chính phủ Pháp, đứng đầu LBĐD, chính phủ Việt Nam phải treo cờ chào mừng D’Argenlieu.

Tuy nhiên, nếu treo cờ chào mừng quan Tây đến Hà Nội, thì hoặc bị dân chúng chê cười, hoặc bị dân chúng phản đối vì lúc đó dân chúng rất căm thù Pháp và nhất là dân chúng chưa quên việc HCM thề cương quyết chống Pháp đến cùng ngày 2-9-1945.

Nhà nước Việt Minh CS liền tuyên truyền rằng treo cờ trong ba ngày từ 19 đến 21-5-1946 là để mừng sinh nhựt chủ tịch HCM là ngày 19-5. Mừng sinh nhựt thì treo cờ một ngày mà thôi, chứ treo chi tới ba ngày là thời gian D’Argenlieu có mặt ở Hà Nội? Hơn nữa, trước đây, trên đường hoạt động chính trị, HCM không bao giờ nói chuyện sinh nhựt của mình, thì tại sao nhân cuộc thăm viếng của D’Argenlieu lại có chuyện sinh nhựt HCM?

Vì các lẽ đó, dân chúng cho rằng HCM ngụy tạo sinh nhựt để có lý do treo cờ nhằm đón tiếp D’Argenlieu vì D’Argenlieu đứng đầu LBĐD, mà Việt Nam nằm trong LBĐD, có nghĩa là D’Argenlieu là lãnh đạo của HCM nên HCM phải ra lệnh treo cờ để đón tiếp quốc trưởng. Từ đó, ngày 19-5 được CSVN xem là ngày sinh chính thức của HCM.

TÀI LIỆU THỨ NĂM

Ngày 11-4-2001, trong bài nói chuyện về HCM tại Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Hà Nội, một cán bộ CS tên là Sơn Tùng cho biết rằng vào năm 1950, ông đã gặp ông Cả Khiêm tức Nguyễn Sinh Khiêm, còn có tên là Nguyễn Tất Đạt, anh của Nguy ễn Sinh Cung tức Nguy ễn Tất Thành tức HCM. Nhân dịp nầy, ông Cả Khiêm giao cho ông Sơn Tùng cuốn Tất Đạt tự truyện, trong đó có đề cập đến HCM. Dựa vào tài liệu của ông Cả Khiêm, Sơn Tùng quả quyết rằng HCM sinh năm 1891. (Minh Võ, Hồ Chí Minh nhận định tổng hợp, Virginia: Nxb. Tiếng Quê Hương, 2003, tr. 400.)

Gần đây, theo sách Đèn cù của Trần Đĩnh, California: Người Việt Books, 2014, chương mười bốn, tr. 169, tác giả nầy cho biết rằng vào đầu năm 1960, Tố Hữu thành lập nhóm viết tiểu sử HCM với danh nghĩa là Ban Nghiên cứu lịch sử đảng, gồm có Phạm Bình, Nguyễn Huy Tưởng, Hoài Thanh, Trần Đĩnh. Tố Hữu cử hai nhà văn đến tận quê của HCM ở Nghệ An để sưu tầm tài liệu. Báo cáo của cuộc sưu tầm cho biết rằng HCM sinh năm 1891 (tân mão). Báo cáo nầy cho rằng đó là lời của của ông Cả Khiêm, anh trai của HCM, “nói thế, có bằng chứng hẳn hoi trong gia đình và họ hàng”.

Ban viết tiểu sử trình lên cho HCM, thì HCM trả lời rằng “người ta thế nào thì cứ để thế không sửa sai gì hết”. Điều đó có nghĩa là HCM không muốn sửa đổi ngày tháng năm sinh đã được đưa ra trước đây tức ngày 19-5-1890. Nhóm viết tiều sử cho rằng HCM muốn giữ năm 1890 cho dân chúng dễ nhớ số tròn.

CHUYỆN MỘT LÁ SỐ TỬ VI

Tài liệu của ông Sơn Tùng năm 2001 và tiết lộ trong sách Đèn cù năm 2014 dựa trên bằng chứng trong gia đình của ông Cả Khiêm, anh ruột của HCM, phù hợp với một lá số tử vi trong sách Tử vi đẩu số tân biên do Vân Đàng Thái Thứ Lang soạn và ấn hành ở Sài Gòn năm 1957.

Trong sách nầy, lá số không đề tên đương số, mà tác giả Vân Đằng chỉ ghi chú như sau: “Số gian hùng. Năm Bính Thân – 1956 – 66 tuổi. Đã có sự nghiệp lớn lao. Nhưng hại dân hại nước.” [66 tuổi theo lá số tử vi là tuổi âm lịch, tương đương 65 tuổi dương lịch.]

So sánh tuổi tác của các lãnh tụ chính trị Việt Nam lúc đó (65 tuổi năm 1956), ai cũng đều cho rằng đây là lá số tử vi của HCM. Theo lá số nầy, đương số sinh ngày 6 tháng 6 năm tân mão. (Vân Đằng Thái Thứ Lang, Tử vi đẩu số tân biên, Sài Gòn: Tín Đức Thư Xã, 1957, phụ bảng D cuối sách.) Ngày 6 tháng 6 năm tân mão tức ngày 11-7-1891.

Bỏ qua một bên chuyện tử vi của đương số vì không phải là chuyện lịch sử. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang biết được giờ, ngày, tháng và năm sinh của đương số để an sao lá số tử vi nầy?

Có nguồn tin cho rằng tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang thuộc một gia đình văn học khoa bảng Hán học, phụ thân là vị cử nhân Hán học, đã từng giảng dạy tại Đại học Văn khoa Sài Gòn trước 1975, hai bác ruột đều là cử nhân, ông nội là vị tiến sĩ Hán học, ông cố là vị phó bảng Hán học… Gia đình của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang lại là chỗ quen biết thân tình với gia đình Nguyễn Sinh Sắc. Nhờ vậy, biết rõ giờ, ngày tháng năm sinh của các con ông Sắc, nên tác giả Vân Đàng Thái Thứ Lang mới an sao được lá số tử vi nầy. Tác giả sách Tử vi đẩu số tân biên không đề tên thật trên sách, vì vậy ở đây xin tôn trọng ý muốn của tác giả. Xin tồn nghi về chuyện ngày tháng năm sinh của đương số để tìm hiểu thêm.

KẾT LUẬN

Qua các tài liệu trên đây, HCM nhiều lần tự khai ngày tháng năm sinh hoàn toàn khác nhau, nên không biết ngày nào là đúng ngày sinh HCM. Điểm cần chú ý là vào thời HCM ra đời, việc làm giấy khai sinh chưa được phổ thông và người Việt còn dùng âm lịch, chưa dùng dương lịch. Vào thời nầy, rất ít người được gia đình làm giấy khai sinh khi mới ra đời và sổ sách giấy khai sinh còn đơn giản, không lưu trữ được, nên rất dễ giả mạo. Việc đối chiếu, so sánh giữa âm lịch và dương lịch còn khó khăn. Đó là hoàn cảnh thuận lợi cho những người muốn che giấu nhân thân, gặp đâu khai đó, tự ý khai báo khác nhau về lý lịch của mình trong khi hoạt động.

Vì vậy, khi làm đơn xin vào các cơ quan hay tổ chức của Pháp, HCM tự ý khai ngày tháng năm sinh dương lịch khác nhau tùy theo điều kiện do hoàn cảnh đòi hỏi, và nhất là còn tùy bản chất của một người chuyên thay tên đổi họ nhằm đánh lừa xã hội. Như thế, năm sinh HCM thì có thể là 1891, nhưng ngày tháng sinh HCM chắc chắn không phải là 19-5 và vẫn còn là một bí ẩn.

(TORONTO, 26-9-2015)

© Đàn Chim Việt

20 Phản hồi cho “Ngày sinh Hồ Chí Minh?”

 1. Má Hai - Cali. - says:

  Học giả Trần Gia Phụng nói về ÔNG HỒ CHÍ MINH -một DANH NHÂN THẾ GIỚI nổi tiếng – Người đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam – nước nhỏ mà đánh bại mấy thực dân , đế quốc …phải CÚT NHÀO , chạy dze !

  Phải chăng thực tế đó , đã khiến cả một lũ lưu vong mất gốc lau nhau kia , luôn rúc chui và hóng hớt ở xó này , phải hậm hực tức ói mà láo lếu phun ra toàn rác rưởi ?

  Phải chăng , đám bầy đàn cà trớn đó – đang cố ngậm bẩn ngửa mặt phun Trời – chính là con cháu lũ cường hào ác bá , làm tay sai để hưởng lợi từ mấy thực dân , đế quốc kia ?

  • Tudo.com says:

   @Má Hai:

   Tụi nó không phun Trời đâu, tụi nó đang phun vô mặt. . .Bác đấy!

   Má Hai. . . tránh qua một bên, coi chừng tụi nó phun vô mặt Má là. . . rữa không ra đó!

  • tt says:

   Nên đổi tên c06ng an mạng này là Má Hai – Pac bó vì HCM là một trong những tên sát nhân trong lịch sử nhân loại có lẽ chỉ sau Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông.
   Và bây giờ ở Mỹ không phải chỉ có những người chạy trốn cái chế độ dã man đầy khủng bố của Cộng sản mà còn có mhững tên lãnh đạo Cộng Sản như Nguyễn tấn Dũng cũng cho con caá sang Mỹ học nữa, riồ biết bao tên có lãnh đạo khác cũng tìm cách cho con đi học và mua nhà bằng tiền tham nhũng, bên Mỹ nữa!

  • Nguyen Quang says:

   Học giả Trần Gia Phụng nói về Việt gian HỒ CHÍ MINH -một NGU NHÂN THẾ GIỚI nổi tiếng – Người đã lừa bịp dân tộc Việt Nam làm những tên lính đánh thuê lót đường cho giấc mộng bá chủ hoàn cầu cùa bọn đế quốc Trung- Xô :

   ***Trong cuốn sách “MAO: The Unknown Story” – thuộc vào loại bán chạy nhất ở Âu châu và Hoa kỳ -, nhà văn Anh quốc Jung Chang và sử gia Jon Halliday viết :

   “Có một nơi gần Trung Quốc, nơi đã có người Mỹ, đó là Việt Nam. Cuối năm 1963, miền Nam Việt Nam có khoảng 15,000 cố vấn quân sự Mỹ. Kế hoạch của Mao là tạo tình huống làm cho Mỹ phải gởi thêm quân đội vào miền Nam, ngay cả có thể xâm chiếm miền Bắc giáp giới với Trung quốc. Được như vậy, nếu Mỹ oanh kích những căn cứ nguyên tử của ông ta, bộ binh Trung quốc sẽ tràn vào Việt Nam và bao trùm quân Mỹ như đã xảy ra ở chiến tranh Triều Tiên. Để thực hiện kế hoạch nầy, năm 1964 Mao thúc ép Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh chiến tranh Đông Dương. Mao huấn thị Bắc Việt tránh đụng độ lớn, và cào xới khắp diện địa… biến thành cuộc chiến rộng lớn là tốt nhất. Mao bảo Bắc Việt phải đưa thêm bộ đội vào miền Nam, và đừng sợ sự can thiệp của Mỹ. Ông ta nói, cùng lắm là như chiến tranh Triều Tiên. Bộ đội Trung Cộng đã sẵn sàng. Nếu Mỹ tấn công Bắc Việt, Bộ Đội Trung Cộng sẽ tràn qua ngay, họ đang muốn có chiến tranh.”

   ***Sử gia Chien Jiang ở đại học Clark University cho biết Mao Trạch Ðông và bộ tham mưu đã dốc tài nguyên và tâm sức cho Bắc Việt nhằm ngăn chặn Mỹ trên ba mặt trận đang bao vây Hoa Lục. Ðó là các mặt trận Triều Tiên, Việt Nam và Ðài Loan. Các chiến dịch Biên giới (1950), Tây Bắc, châu thổ Hồng Hà (1952), Thượng Lào (1953), Ðiện Biên Phủ (1954) đều do các tướng lãnh Trung Cộng như Lã Quý Ba, Mai Gia Sinh, Ðặng Nhất Phấn, Vi Quốc Thanh, Trần Canh đặt kế hoạch và nắm quyền chủ động.

   *** Lê Duẫn: Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc .

  • Tien Ngu says:

   Cò mồi à,

   Thấy thương quá…

   Hồ chí Minh là…danh nhân nỗi tiếng của Cộng láo và…cò mồi với dân ngu thôi…

   Với người có chút hiểu biết, ảnh chỉ là một em có cái học lực lớp…7, xuất thân nghề…phụ bồi tàu cho Tây. Rồi…hên, gặp thời mà….phất lên.

   Vậy thôi….

   Người có đầu óc biết…tư duy, một em lớp…7, ra đời mần được cái gì? Khả năng nhận biết ra sao?

   Dốt trân về kinh tế, xã hội, giáo dục, em?

   Chỉ có nước…liều mạng, là….được. Còn nói đến chuyện lãnh đạo, chỉ huy một nước thì….thấy mẹ dân VN rồi.

   Thực tế, đã thấy rỏ…
   Thấy thương quá, hết…đu càng, tới ba que xứ mẽo, rồi…nhân dân VN, thương phế binh cờ vàng, giờ tới…ngậm ống đu đủ thổi…đít Hồ chí Minh.

   Mở còn mắt …hí lên, em?

  • Minh Đức says:

   Trích: “dân tộc Việt Nam – nước nhỏ mà đánh bại mấy thực dân , đế quốc …phải CÚT NHÀO”

   Cái lập luận Việt Nam là nước nhỏ mà đánh thắng nhiều đế quốc lớn là lập luận sai. CSVN đánh thắng được Pháp là nhờ có Trung Quốc giúp. Như vậy không phải là nước nhỏ đánh thắng đế quốc Pháp mà là nước nhỏ cùng với nước lớn Trung Quốc đánh thắng đế quốc Pháp. Tương tự, CSVN không đánh Mỹ một mình mà có Liên Xô, Trung Quốc giúp đỡ về tiền bạc, khí giới, lương thưc. Hiện trạng bây giờ là Việt Nam một nước nhỏ đứng trước sự lấn át của nước lớn là Trung Quốc mà không có nước nào giúp đỡ Việt Nam về tiền bạc, vũ khí thì Việt Nam sợ Trung Quốc.

   Một lập luận sai mà nhiều kẻ cứ nói đi nói lại mãi mà không chịu nghĩ để nhìn ra cái sai trong lập luận đó.

 2. nguyenha says:

  Trên thế giới nầy chưa có Tiểu sử, của một người ,gọi là “lổi lạc-tài ba”.vừa là “cha già Dân tộc” mà Tiểu sử rối như mớ “bòng-boong” !! Chỉ cừng đó thôi thì đủ biết “hàng dổm” !! Không dỗm sao được , 16 tuổi chưa xong Tiểu học, mà cứ bảo “Bác” xuất chúng !! Chỉ có CS mới có “người tài”lạ lùng theo kiểu nầy. Đang là con quan học Quốc-tử giám (trường dành cho con quan Triều đình),rồi chuyển qua Quốc học,vì trường QTG giải thể chuyển sang Tây học. Trong lúc nầy thì thân phụ của “Bác” phạm tội GIẾT NGƯỜI
  nên mất chức ,”Bác” trở thành con “nhà Dân” nên không đủ tiêu chuẩn để học Quốc Học.Chứ chẳng phải chống Thuế,chống thiết gì cả. !! Chuyện rất dễ hiểu,nếu bị bắt và duổi học vì lổi “chống Pháp”,thì cho kẹo “Bác” củng dám, chỉ 3 năm sau ,ở nước ngoài, viết thư cho Khâm sứ Pháp ở Huế ,xin giúp đở cho cha là Nguyễn sinh Sắc!! Vì “bác” thừa biết không những Tờ Đơn quẳng sọt -rác mà còn an-ninh cho Bố .Thế mới biết láo !! Người ta thường nói : “cái kim đểu lâu ngày trong túi quần,củng lòi ra”.Nhưng lịch sử của CS toàn là kim,làm sao không lòi được !! Các Đảng viên CS không biết có xấu hổ không ?? khi Tổ của mình là tên Bịp !!

 3. thanh pham says:

  Bác Là Ai?

  Con một huyện quan thất thời nát rượu
  Bác lang thang trôi dạt tận trời Tây
  Chữ nghĩa lận lưng không đầy lá mít
  Với chân rửa bát, bác đến được Marseille!

  Dân tộc mình bất hạnh cũng từ đây
  Bác định ôm chưn tụi thực dân đế quốc
  Bác làm đơn xin học làm quan Tây
  Bị từ chối nên bác trở thành loài trùng độc!

  Thế rồi bác lượm lặt dăm ba điều hoang tưởng
  Mà bác cho là cao siêu sẽ đưa bác lên hương
  Bác cam tâm bán linh hồn cho quỷ đỏ
  Bác đem về, quê nghèo tràn ngập máu xương!

  Bác là thằng lọc lừa khôn lỏi
  Bác là thằng cực kỳ tàn độc
  Gia đình vợ con bác còn bỏ
  Làm gì có chuyện vì tổ quốc!

  Bác ăn cắp ăn cướp ăn xin
  Bác đóng kịch đạo văn mạo nhận
  Bác đào mồ đạp đổ miếu đình
  Bác gây cảnh tương tàn thù hận!

  Bác là tội phạm của nhân loại
  Bác cõng rắn về cắn gà nhà
  Làm cả một dân tộc bại hoại
  Bác là thằng khôn vặc gian tà!

  Bác là ai? là nô tài Hồ tặc
  Bác chết rồi để lại đám tay sai
  Một lũ tham tàn hèn với giặc
  Lãnh đạo toàn dốt đặc cán mai!

  Thế nên nước ta như hôm nay!

  Nông dân Nam Bộ

  https://sangcongpha1.wordpress.com/

 4. NHÂN DÂN VIỆT NAM - says:

  MÙ MỜ DỰA VÀO CÁC TÀI LIỆU ĐỂ PHÁN – NÊN CHẮC CHẮN RẰNG : HỌC GIẢ NÀY CŨNG CHỈ ĐOÁN MÒ – KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ KHẲNG ĐỊNH LÀ CHẮC CHẮN !!!

  • noileo says:

   Trisch: “MÙ MỜ DỰA VÀO CÁC TÀI LIỆU ĐỂ PHÁN ( NHÂN DÂN VIỆT NAM – says: 01/10/2015 at 15:14)

   Tác giả “dựa vào các tài liệu” mà phê phán, là tác giả “mù mờ” (?)

   đâu có như Tàu cộng Mao Trạch Đong, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, đâu có như bọn cộng sản Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (bìm bịp), như Việt cộng Hồ chí Minh , Việt cộng Phạm văn Đồng ở Hà nội, Việt cộng NGuyễn Văn Linh, Việt cộng Đỗ Mười, Việt cộng Lê Đức Anh, Việt cộng Võ Văn Kiệt ở Thành Đô luôn luôn dựa vào tài liệu giấy trắng mực đen có thật, luôn luôn dựa vào những bản văn tự bán nước có letter head “Việt nam Dân chủ Cộng hòa”, có “quốc huy” VNDCCH đỏ chó ở trên, có củ triện “thủ tướng” đỏ như máu ở dưới, có thủ tướng Việt cộng Phạm Văn Đồng thừa lệnh chủ tịch Việt cộng Hồ chí Minh ký giấy bán nước hẳn hoi, chứ đâu có mù mờ được, có như thế mới là bán nuớc cụ thể, mới là bán nước chắc chắn, không sai chạy đi đâu được !

  • Tien Ngu says:

   Đúng đúng…

   Cha nội tác giả này nên để cho em cò mồi Cộng láo…đu càng nó phán chắc ăn hơn…

   Cò mồi này nó có tâm hồn hoà giãi, thông thái như…nhân dân Việt Nam, ba que xứ mẽo, hội người Việt văn phòng lãnh sự Cộng láo ở….đứt, pháp, anh, mỹ…

   Thành ra tác giả nên nhường cho nó…phán, không thôi nó…phun phân, là…thúi nắm đấy …

  • Tudo.com says:

   @NHÂN DÂN VIỆT NAM:. . .” mù mờ. . . không có gì chắc chắn!!!”

   Đúng vậy! Đúng vậy!

   Đời Bác là đầy một chuỗi. . . .mơ Hồ, mà đã là. . .mơ Hồ thì có gì là chắc đâu?

   Cho tới bây giờ, cả mấy cái xương ở trong lăng Ba Đình cũng. . .không chắc chắn là của ai, thì nhằm nhò gì ba cái ngày sanh. . .ngày. . .chết của Bác !

   Túm lại, đời Bác là. . .huyền thoại.
   Thế thì mọi người có. . . .quyền thọi Bác.
   Đúng không?
   Đóng khung.

 5. Minh Đức says:

  Trích: “Vào thời nầy, rất ít người được gia đình làm giấy khai sinh khi mới ra đời và sổ sách giấy khai sinh còn đơn giản, không lưu trữ được, nên rất dễ giả mạo”

  Thời xưa, khi sinh con, ít khi làm giấy khai sinh ngay nhưng nhiều gia đình có thói quen là lấy ngay cho đứa bé một lá số tử vi. Lá số đó chẳng khác gì giấy khai sinh, có ghi ngày giờ sinh. Gia đình Nho học thì hay lấy số tử vi cho con mới sinh vì cha thường biết lấy số tử vi. Gia đình ít học thì đi nhờ người biết lấy số tử vi, như thày đồ, lấy giùm.

  Biết đâu ông Hồ Chí Minh biết lá số tử vi của mình hay ho nên không cho người đời biết ngày tháng năm sinh thật của mình. Có những người không muốn cho người khác biết ngày giờ sinh của mình vì sợ người ta lấy số tử vi của mình rồi đoán ra mình là người thế này, thế kia.

 6. Tiến sĩ VC says:

  Ông Trần gia Phụng cứ lo bò trắng răng ! nó sinh ngày nào thì kệ cha nó ,thắc mắc làm gì ?

  • Tudo.com says:

   @Tiến sĩ VC says:
   “Ông Trần gia Phụng cứ lo bò trắng răng ! nó sinh ngày nào thì kệ cha nó ,thắc mắc làm gì ?”

   Ậy,
   Sử gia đang trưng bày chứng cứ lịch sử.
   Lịch, là lai lịch. Sử, là sử sách ghi chép lại những việc đã xãy ra, nhưng phải Trung thực.

   Thí dụ, nhiều người thắc mắc sao Bác không có. . .vợ con?
   Bộ Bác. . .bê đê hả?

   Bậy, thắc mắc như vậy là tầm bậy!
   Bác có vợ con đàng hoàng, nhưng vì đảng và nhà nước ta muốn dân VN ta coi Bác như là một thần tượng. . .cao siêu, chứ nếu nói thật ra họ sẽ coi Bác chỉ là một thằng đàn ông cao liêu. . .xiêu tầm thường!
   Bằng cớ, Bác có một người con trai với bà Nông thị Xuân tên là Nguyễn tất Trung (riêng Nông đức Mạnh cần thử DNA để cho “vụ việc” được sáng tỏ). Và có thể còn nhiều người khác mà các sử gia cũng cần. . .tỏ sáng.

   Như nói ở trên, Bác không phải là. . BĐ. Mà Bác thuộc thành phần Bê một cách. . .dzữ dzội!
   Bằng chứng là Bác bê đầm Tây, đầm Nga, xẩm Tàu. . .bê vợ bạn là Nguyễn thị Minh Khai và bê cả mấy em. . .mườn mán.

   Tóm lại, Bác giống như sư phụ ở trong chuồng, bất cứ con cái nào mà chàng ràng trước mặt là Bác. . . .bê hết!

 7. Nguyen Quang says:

  Dối trá, lươn lẹo , gian manh, láo lừa, lừa gạt , tên bồi tàu “máu lạnh” Hồ chí Minh đã được bọn đế quốc Trung- Xô tích cực huấn luyện và trợ giúp để cướp chính quyền ở Hà nội và thôn tính miền Nam .

 8. Trần Tưởng says:

  Một thằng mọi ,ngày sanh không biết rõ ,ngày chết cũng mập mờ, ngay cả cái tên cúng cơm
  cũng tùm lum , vợ con thì ba bốn đưá ngoài vòng hôn nhân . Ấy thế mà chúng ca tụng là vĩ nhân ,tạc
  tượng ,vẽ hình khắp mọi nơi ở VN, đúng là một bọn quái vật !!!

 9. ĐỜI THƯỜNG

  Đời thường vẫn chỉ vậy thôi
  Lên ngôi thì được bao người tung hô
  Chuyện này đâu ngoại Bác Hồ
  Làm người có số không ngoài tử vi

  Nên thôi có cãi làm gì
  Năm sinh ngày đẻ có chi mà ngầu
  Chẳng qua số bởi ông Trời
  Vạn người tranh đấu một người thành danh

  Nên chi việc cũ rành rành
  Đều còn sử liệu dễ mong sửa gì
  Ban đầu chưa định hướng chi
  Làm đơn xin học cũng thì tự nhiên

  Bởi vì người Pháp cầm quyền
  Không xin ông chủ có phiền được ai
  Cũng là đâu có gì sai
  Bình thường như kiểu hàng ngày củ khoai

  Khác là tháng rộng năm dài
  Thực dân từ khước phải bèn loay hoay
  Đã mà không khứng được Tây
  Qua Nga cũng tốt việc này lạ sao

  Từ đây cách mạng ào ào
  Sự đời như vậy có nào chủ quan
  Lênin Các Mác rõ ràng
  Như sao bắc đẩu hoành ngang bầu trời

  Mở lòng cách mạng tháng mười
  Bác Hồ nhảy cẫng thấy đời là đây
  Đúng rồi lịch sử chuyển xoay
  13 năm đó tới ngày vinh quang

  Đồng hành lịch sử sang trang
  Chiến tranh tàn khốc âm vang một thời
  Cuối cùng mới được cơ đồ
  Hỏi ai tranh được Bác Hồ hay chăng

  Dẫu mà dậy sóng đất bằng
  Có ai nên được chiến công cỡ này
  Tuy giờ thế giới đổi thay
  Chẳng qua thời vận của ngày hôm qua

  Hèm là bao kẻ sa đà
  Mãi luôn thần thánh thiết tha mọi chiều
  Non sông dân tộc nào yêu
  Riêng yêu mọi nỗi Bác Hồ mà thôi

  Thành ra quả ngán cho đời
  Ai đưa đất nước mãi vào lâm li
  Dân tình ra nỗi thảm bi
  Bác Hồ số một còn gì nữa sao

  Khiến cho đời quả nghẹn ngào
  Bao nhiêu lạc hậu dồn vào cho dân
  Người ngoài phấn chấn vạn lần
  Dân ta u trệ quỳ chân Bác Hồ

  Đúng đời bao chuyện tào lao
  Bác Hồ cũng chỉ một người vậy thôi
  Cớ sao thánh hóa trong đời
  Chỉ vì cộng sản thôi thời khác chi

  NON NGÀN
  (30/9/15)

 10. tt says:

  Một người mà năm sinh cũng có năm ba lần khai khác nhau, tên thì có trên một trăm tên, xin coi trong link sau đây:
  http://tennguoidepnhat.net/2012/03/06/nh%E1%BB%AFng-ten-g%E1%BB%8Di-bi-danh-but-danh-c%E1%BB%A7a-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-h%E1%BB%93-chi-minh/
  Một con người như vậy thì làm sao có ĐẠO ĐỨC được! Chỉ có những kẻ lưu manh bị nhà cầm quyền truy lùng vì các trọng tội như hiếp dâm, trộm cướp, giết người, khủng bố mới phải thay họ đổi tên nhiều như vậy để trốn tránh pháp luật.
  Ngày nay bọn khủng bố cũng thường thay họ đổi tên, làm giấy tờ gỉa mạo để vào Châu Âu hay Hoa kỳ, cũng như sau khi phạm tội thì trốn thoát khỏi những nước này.
  Vậy mà có những kẻ không ngượng miệng mà gọi là đạo đức Hồ Chí Minh!

  • Tudo.com says:

   @tt:

   “Vậy mà có những kẻ không ngượng miệng mà gọi là đạo đức Hồ Chí Minh!”

   Câu nầy nên ghi vào. . .Hồ Chí Minh. . . toàn tập.

Phản hồi