WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Thủ tục khiếu tố các vi phạm nhân quyền tại Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Thủ tục khiếu tố các vi phạm nhân quyền tại Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Nếu đơn khiếu kiện này được tuyên bố chấp nhận, quốc gia liện hệ sẽ nhận được đơn tố cáo này…

07:53:pm 15/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »