Home » 01:41:am 04/05/08 Đăng ngày “May 4th, 2008”

Trên bàn cờ môi sinh: Thông minh máy móc và bất lực con người

Trên bàn cờ môi sinh: Thông minh máy móc và bất lực con người

Đến đây thì cuộc tranh luận phải đi qua góc độ tri thức luận (epistemology) trên cơ sở của khoa học về tri kiến (cognitive science). Lý luận có thể bắt đầu rằng máy vi tính “biết” (capable of) chơi cờ, nhưng không “hiểu” (understand) về cờ

01:41:am 04/05/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »