WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:05:pm 09/07/08 Đăng ngày “July 9th, 2008”

Thư ngỏ gửi hội nghị trung ương 7 (đảng CS VN)

Thư ngỏ gửi hội nghị trung ương 7 (đảng CS VN)

Những sự thật cần nhìn nhận cho thật rõ Cuộc hội nghị trung ương đảng cộng sản lần thứ 7 – khóa X đã bắt đầu sáng 9-7. Do đảng vẫn ôm chặt quyền lãnh đạo đất nước, trách nhiệm của ban chấp hành trung ương lúc này đặc biệt nặng nề. Theo dõi chặt [...]

04:05:pm 09/07/08 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »