Home » 12:44:am 13/08/08 Đăng ngày “August 13th, 2008”

Khóc bạn Lê Hiếu Liêm

Khóc bạn Lê Hiếu Liêm

Tôi nhớ một đêm trăng nọ, năm 1983, hai chúng tôi trên đường đi lập đảng chính trị. Khi lái xe qua vùng Sunol, xa lộ 680, trăng sáng vừng vực. Anh và tôi cùng ca hát và cầu nguyện cho “hồn thiêng sông núi gia hộ cho cuộc cách mạng” mà chúng tôi muốn khởi đầu để cứu Việt Nam.

12:44:am 13/08/08 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »