WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:33:pm 07/11/08 Đăng ngày “November 7th, 2008”

Thư gửi bạn bên nhà (số 4)

Thư gửi bạn bên nhà (số 4)

Vụ CPI – tích cực hợp tác, quyết tâm chống tham ô như thế ư? ! Vụ CPI nổ ra đã hơn 3 tháng, gần 100 ngày. Cuối tháng 7, báo chí Nhật đưa tin một vụ án mở ra ở Tokyo liên quan đến tổ chức PCI – Pacific Consultant Institute – Công ty [...]

03:33:pm 07/11/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »