WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:40:pm 13/11/08 Đăng ngày “November 13th, 2008”

Thư gửi bạn bên nhà (số 1)

Thư gửi bạn bên nhà (số 1)

Con người của chữ nghĩa làm thơm thế giới Thật là thú vị khi được biết tổng thống Mỹ Barack Obama mới được bầu không những là nhà báo có tay nghề vững, từng nhiều năm là tổng biên tập tuần báo ” Luật pháp ” của trường đại học hàng đầu nước Mỹ Havard, [...]

03:40:pm 13/11/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »