WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:37:pm 14/11/08 Đăng ngày “November 14th, 2008”

Thư gửi bạn bên nhà (số 2): Ông Lê Công Phụng lưỡi hơi bị cứng

Thư gửi bạn bên nhà (số 2): Ông Lê Công Phụng lưỡi hơi bị cứng

Ông Lê Công Phụng từng là trưởng ban đàm phán về biên giới của Việt nam những năm 1996 đến 2000; ông cũng từng là trưởng ban biên giới, là thứ trưởng ngoại giao, nay là đại sứ Việt nam tại Hoa kỳ. Tháng 10 vừa qua ông đã trả lời phỏng vấn của nhà [...]

03:37:pm 14/11/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »