WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:38:pm 21/11/08 Đăng ngày “November 21st, 2008”

Nghe thơ trong đêm mưa: Tâm tư của thi sĩ Việt-Mỹ

Nghe thơ trong đêm mưa: Tâm tư của thi sĩ Việt-Mỹ

LTS. Cái khó của người Việt hải ngoại – ở đây xin tạm phân biệt hai thế hệ: đối với người có tuổi – làm cách nào  quên đi những chuyện oan trái của đất nước để sống một đời sống bình dị như công dân của một nước sở tại bình thường, thừa hưởng [...]

11:38:pm 21/11/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thư gửi bạn bên nhà (số 6)

Thư gửi bạn bên nhà (số 6)

Diễn văn thắng cử, áng văn chương mang dấu Obama Một nhiệm kỳ tổng thống Mỹ trong 4 năm có không biết bao nhiêu bài diễn văn, trong đó những bài quan trọng nhất là : – Diễn văn chấp nhận việc đảng của mình đề cử làm ứng cử viên tổng thống đọc trước [...]

03:29:pm 21/11/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »