WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:26:pm 27/11/08 Đăng ngày “November 27th, 2008”

Thư gửi bạn bên nhà (số 7): Khoanh lại và vỡ lở

Thư gửi bạn bên nhà (số 7): Khoanh lại và vỡ lở

Thưa ngài tổng bí thư và 14 vị thái thú, trên đời này còn có nhân dân đang thức tỉnh, có luật pháp quốc tế, có công luận, có các nhà đầu tư quốc tế rất khó tính, có những chính phủ dân chủ giàu có – chủ nợ của nước ta. Quý vị sức [...]

03:26:pm 27/11/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »