WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:50:pm 31/05/09 Đăng ngày “May 31st, 2009”

Giấc Mơ Hồi Hương

Giấc Mơ Hồi Hương

Chúng tôi lặng người trong tiếng nhạc và ca từ, không nói gì thêm như cùng chia sẻ nỗi nhớ nhung thanh thoát, nuôi đầy hoài bão xây dựng và bao dung của người nhạc sĩ tài ba.

10:50:pm 31/05/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tôi viết về những người cam chịu lịch sử

Tôi viết về những người cam chịu lịch sử

Những truyện ngắn của tôi đều viết về “những người cam chịu lịch sử”:

Một người có công với cách mạng bị nghi vấn, tất cả bạn bè đều xa lánh anh ta. Quấn quít trung thành với anh ta chỉ còn một con chó.

10:05:am 31/05/09 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »