WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:38:am 10/02/10 Đăng ngày “February 10th, 2010”

Nhà báo Bill Hayton rung chuông báo động

Nhà báo Bill Hayton rung chuông báo động

Sự phá sản không tránh khỏi của chế độ bất công này là nó đi ngược lại một chế độ công bằng, cho phép mỗi công dân những cơ hội thành đạt ngang nhau. Vậy mà điều 5 của bộ Luật hình sự tố tụng ghi rõ: “- Bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật”.

08:38:am 10/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Khác biệt chiến thuật đấu tranh có cứu nước được không

Khác biệt chiến thuật đấu tranh có cứu nước được không

Nhưng thực hiện thế nào đây ? Trăm người mười ý, biết ý nào hiệu quả ? Ai cũng cho mình là hay, là đúng. Người thì thề không đội trời chung với CS, kẻ thì nguyền không đạp cùng đất với quốc gia. Hận thù này mãi mãi không dẹp được sao ? “Nghiệp chướng” dân tộc nặng nề thế sao ?

06:55:am 10/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày Có Bóng Cờ

Ngày Có Bóng Cờ

Vụ án hiệu trưởng một trường phổ thông trung học ở tỉnh Hà Giang tên Sầm Đức Xương mua dâm hàng loạt nữ sinh đang còn ở tuổi vị thành niên…đã cho thấy ngày càng rõ bức tranh xã hội Việt Nam.

06:24:am 10/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Chuyện Kể Năm 2000

Chuyện Kể Năm 2000

Bùi Ngọc Tấn vẫn cho chúng ta thấy còn một cõi bình an ấm áp tình người, những niềm hy vọng không bao giờ chết trong cuộc sống xã hội khô cứng, lạnh lùng toàn mầu xám đó.

06:05:am 10/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »