WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:01:pm 02/06/11 Đăng ngày “June 2nd, 2011”

Biển Đông sẽ không bao giờ yên tĩnh nếu…

Biển Đông sẽ không bao giờ yên tĩnh nếu…

Báo chí “lề trái”, “lề phải”, các diễn đàn độc lập, các trang blog cá nhân…đồng loạt lên tiếng.

04:01:pm 02/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

1971: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn, L.Đ.Thọ và Ieng Sary

1971: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn, L.Đ.Thọ và Ieng Sary

Trong cuộc chiến tranh xâm lược chống lại Việt Nam, Mỹ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

10:35:am 02/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tin tặc đột nhập các web TQ để khẳng định chủ quyền của VN tại biển Đông

Tin tặc đột nhập các web TQ để khẳng định chủ quyền của VN tại biển Đông

Còn trên Google, nếu gõ từ khóa Bình Minh 02 sẽ cho ra đến hơn 30 triệu kết quả trong vòng 0,07 giây.

10:19:am 02/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phản kháng suông sẽ hóa bùn

Phản kháng suông sẽ hóa bùn

Không thể để cho công lao bảo vệ non sông của bao thế hệ tổ tiên bị đảng Cộng Sản để cho biến thành bùn tất cả!

10:03:am 02/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những trái bom nổ chậm: Trẻ, có học và thất nghiệp

Những trái bom nổ chậm: Trẻ, có học và thất nghiệp

Một cục bướu về nhân chủng đã một phần tạo ra sự căng thẳng tại Bắc Phi và Trung Đông, nơi mà những người trong lớp tuổi 15-29 chiếm một tỉ lệ lớn nhất của dân số.

01:50:am 02/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

1971: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng

1971: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng

Những người dân ở châu Á, đặc biệt là ở Đông Nam Á, đang chịu đựng chính sách phản động của Mỹ và Nhật.

12:00:am 02/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hôm nay đi bầu cử

Hôm nay đi bầu cử

…đừng để khi người dân đã sáng suốt rồi, nhưng họ vẫn chưa được quyền lựa chọn, thì họ sẽ lựa chọn con đường phá bỏ đấy!

12:00:am 02/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »