WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:00:pm 24/10/11 Đăng ngày “October 24th, 2011”

Tấm hình cũ

Tấm hình cũ

Vậy là hắn đã đi vào cõi vĩnh hằng. Hắn nằm thẳng rẵng trong quan tài kính, xung quanh chất đầy hoa, và những mảnh giấy bạc do các con hắn cắt với những dòng chữ yêu thương, và không bao giờ quên hắn( PaPa, Wir lieben Dich und werden Dich nie vergessen). Bốn cây [...]

06:00:pm 24/10/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Libya: Mô hình cho Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương?

Libya: Mô hình cho Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương?

Trước tiên người viết xin so sánh hai sự kiện xảy ra trong cùng một tuần: nhà độc tài Gaddafi bị bắn chết ở Libya, và Hoa Kỳ loan báo cuộc triệt thoái quân đội toàn diện khỏi Iraq trước năm 2012. Màn cuối chưa hạ nhưng đến nay Hoa Kỳ chỉ tốn 2 tỷ [...]

10:30:am 24/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tình đồng chí Việt – Trung

Tình đồng chí Việt – Trung

07:22:am 24/10/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Từ Gadhafi tới chiến lược của Hoa Kỳ phòng thủ biển Đông

Từ Gadhafi tới chiến lược của Hoa Kỳ phòng thủ biển Đông

  Lời tác giả: Gadhafi, dù phải đi trốn, nhưng đoàn xe hộ tống ông ta trên đường bôn tẩu vẫn còn 80 chiếc với trang bị vũ khí đủ mạnh để không một đoàn quân nổi dậy nào dám theo sát. Vậy thì tại sao đoàn xe bôn tẩu của ông ta lại tan [...]

12:51:am 24/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhìn cái chết M. Gadhafi từ góc độ Việt Nam

Nhìn cái chết M. Gadhafi từ góc độ Việt Nam

… cái chết của Gadhafi còn thể hiện một thái độ ngoan cố xuẩn động mà những tư duy độc tài khác cần cảnh tỉnh.

12:00:am 24/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »