WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:42:pm 12/08/12 Đăng ngày “August 12th, 2012”

Thiếu lãnh đạo

Thiếu lãnh đạo

Họ, với tư cách tập thể cũng như với tư cách cá nhân, hoàn toàn không đưa ra một chính sách nào cả. Không đưa ra một viễn kiến nào cả.

02:42:pm 12/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhóm chống cộng cực đoan hay cá nhân cực đoan

Nhóm chống cộng cực đoan hay cá nhân cực đoan

Cộng đồng người Việt hải ngoại đã mang tiếng là bị chia rẽ trầm trọng, bây giờ lại có thêm một cơ hội tốt cho số người đâm bị thóc, thọc bị gạo.

09:54:am 12/08/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Séc điều tra về hành vi dựng dựng biên giới giả của an ninh CS

Séc điều tra về hành vi dựng dựng biên giới giả của an ninh CS

Cảnh sát Séc vừa mở điều tra vụ An Ninh Mật (STB ) của chế độ cũ dựng biên giới giả để bắt người vượt biên Như vậy, sau hơn 60 năm, công an Séc bắt đầu đưa ra điều tra vụ khiêu khích của An ninh mật (STB) dưới chế độ cộng sản trước [...]

04:49:am 12/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Từ Chủ nghĩa Thực dân đến chủ nghĩa Dân tộc sang Chủ nghĩa Cộng sản

Từ Chủ nghĩa Thực dân đến chủ nghĩa Dân tộc sang Chủ nghĩa Cộng sản

  LTG: Tham vọng xâm chiếm thuộc địa ở Á Châu là theo đuổi một ảo tưởng và đùa giỡn với hiểm nguy. Các ông đã không hiểu đầy đủ về các dân tộc Châu Á cũng không thua gì chúng ta; rằng họ đã thừa hưởng một nền văn minh lâu đời hơn chúng [...]

04:27:am 12/08/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hiểm họa Trung Quốc và bài học Tiệp Khắc

Hiểm họa Trung Quốc và bài học Tiệp Khắc

Áo và Tiệp Khắc là hai quốc gia bị Đức cưỡng chiếm đầu tiên ngay cả trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Trong lúc Đức chiếm Áo không gây nhiều phản ứng vì Áo có nhiều liên hệ với Đức về lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa và chính bản thân Hitler vốn [...]

02:32:am 12/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »