WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:39:pm 23/08/12 Đăng ngày “August 23rd, 2012”

Giả dối lên ngôi

Giả dối lên ngôi

Thói “làm thì láo, báo cáo thì hay” cùng thói “chạy theo thành tích” vốn phát xuất từ thời XHCN ở Miền Bắc đã góp phần làm trầm trọng thêm căn bệnh dối trá ở Việt Nam hiện nay, và đã trở thành “căn bệnh trầm kha bám sâu rễ trong toàn xã hội đến độ ai không biết nói dối, không biết làm ẩu và không biết ‘ăn theo nói leo’ thì không thể tồn tại”.

03:39:pm 23/08/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hệ lụy chính trị của việc bắt Bầu Kiên?

Hệ lụy chính trị của việc bắt Bầu Kiên?

Cuộc đấu đá nội bộ này chắc chắn có ảnh hưởng tới tình hình kinh tế…

04:30:am 23/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Dạy và học Lịch Sử ở trường phổ thông Việt Nam!

Dạy và học Lịch Sử ở trường phổ thông Việt Nam!

Học sinh không thích học môn Sử, môn Sử bị coi thường nhất trong các môn, chất lượng giáo viên dạy Sử còn kém, từ kết quả kiểm tra cho đến kết quả thi tốt nghiệp phổ thông, thi vào đại học môn Sử của học sinh nhìn chung rất thấp…

02:05:am 23/08/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Một vài dự đoán về trang blog Quan Làm Báo

Một vài dự đoán về trang blog Quan Làm Báo

Nhưng có thể khẳng định, nếu coi trang Quan Làm Báo là một trang có mục đích chính trị thì đó chỉ là những mục đích chính trị đấu đá nội bộ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

01:59:am 23/08/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

55 Năm sau nhìn lại: Cách mạng hay cướp chính quyền

55 Năm sau nhìn lại: Cách mạng hay cướp chính quyền

Cuối thập niên 80, cũng vào dịp này, tôi có viết một bài báo ngắn bàn về chính biến mùa Thu năm 1945, ở Việt Nam, thường được gọi là cuộc Cách mạng tháng Tám. Theo cách nhìn của tôi, đó không phải là cách mạng mà chỉ là cướp chính quyền cho riêng những [...]

01:32:am 23/08/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »