WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:20:pm 08/10/12 Đăng ngày “October 8th, 2012”

Hà Nội: Thương binh thật biểu tình chống thương binh giả

Hà Nội: Thương binh thật biểu tình chống thương binh giả

số thương binh giả lại thường xuyên kết hợp với con em, con cháu của công an đi trấn lột, ví dụ như ai người ta thuê mướn, đi đòi nợ thuê, đi chém giết thuê, đi cướp đất, nhảy dù…

05:20:pm 08/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Anti corruption

Anti corruption

04:33:pm 08/10/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

VOV – Voice of Vịt?

VOV – Voice of Vịt?

Một tên tuổi lớn như VOV không thể nói lên sự thật, một tiêu chí quan trọng trong truyền thông, thì…

04:53:am 08/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trả lời của gia đình Trịnh Công Sơn về bài viết của ông Lê Diễn Đức

Trả lời của gia đình Trịnh Công Sơn về bài viết của ông Lê Diễn Đức

Gia đình chúng tôi rất thất vọng khi đọc đoạn viết trong bài “Khánh Ly Biểu Diễn Tại Việt Nam? Tình, tiền và những nghịch lý” bởi ông Lê Diễn Đức. Một số đoạn văn trong bài này liên hệ đến gia đình Trịnh Công Sơn là hoàn toàn sai sự thật! “… Sự chuẩn bị cho [...]

04:29:am 08/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xin ghi thêm về chuyện: Trí thức Miền Nam nhập cuộc

Xin ghi thêm về chuyện: Trí thức Miền Nam nhập cuộc

Vấn đề chúng ta có thể làm được trong tầm tay của mình hiện nay là: Tìm cách ghi chép lại cái kinh nghiệm tích lũy được trong suốt quá trình hoạt động của hàng ngàn đơn vị đoàn thể hiệp hội, mà đã hiện hữu tại miền Nam trong giai đoạn 1955 – 1975 đó. Việc tổng kết kinh nghiệm này rất là cần thiết, không những vì lợi ích về sử học, mà còn là vì lợi ích của thế hệ trẻ hiện nay – để họ có thể ứng dụng cái kinh nghiệm đó cho việc xây dựng và tái kiến thiết đất nước trong giai đoạn “hậu cộng sản” sắp tới.

12:01:am 08/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »