WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:34:pm 25/12/12 Đăng ngày “December 25th, 2012”

Đọc Bên Thắng Cuộc, nghĩ về bên thua cuộc

Đọc Bên Thắng Cuộc, nghĩ về bên thua cuộc

Bên Thắng Cuộc [BTC] của Huy Đức [HĐ] từ lúc gần ra đời đến nay đã làm xôn xao dư luận – nói như một học giả người Mỹ trong Vietnam Studies Group (từ ĐH Washington) thì cuốn sách là một sensation. Người khen thì rất nhiều, kẻ chê cũng không ít, nhưng dù yêu [...]

05:34:pm 25/12/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

‘Chí’ tuệ của Đảng

‘Chí’ tuệ của Đảng

Nguồn: Facebook Hong Thang

02:49:am 25/12/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chết

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chết

Quyền lợi chỉ chia rẽ chứ không bao giờ đoàn kết những con người trong một chính đảng.

02:42:am 25/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thực Trạng Giáo Hội Thiên Chúa Giáo miền Bắc từ 1945-1975

Thực Trạng Giáo Hội Thiên Chúa Giáo miền Bắc từ 1945-1975

… các tôn giáo ở VN đều là nạn nhân của chế độ cộng sản.

02:34:am 25/12/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Lộ trình đi đến tương lai

Lộ trình đi đến tương lai

Người dân VN không hạnh phúc nên họ đi tìm những miền đất khác để dung thân, để làm việc…

02:03:am 25/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Lẫn lộn bạn/thù, tù mù chiến lược

Lẫn lộn bạn/thù, tù mù chiến lược

Như thường lệ, trong những ngày tháng 12 này khắp cả nước lại tái hiện không khí thời chiến tranh chống Mỹ. Âu đó cũng là lẽ bình thường, quên sao được tội ác giặc ngoại xâm! Nhưng điều không bình thường là có một cuộc xâm lược khác không được nhắc đến, đó là [...]

01:51:am 25/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghi mất tiền, trường giao học sinh lớp 2 cho công an

Nghi mất tiền, trường giao học sinh lớp 2 cho công an

Đến chiều em học sinh này mới được thả sau khi cô giáo phát hiện tiền vẫn còn trong giỏ của mình!

01:42:am 25/12/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Chết dưới tay Trung Quốc [5]

Chết dưới tay Trung Quốc [5]

Trên thực tế, lục quân, không quân, và đặc biệt là hải quân Trung Quốc đã có bước Đại nhảy vọt để trở thành đội quân được trang bị khủng khiếp nhất. Rủi thay, phần lớn những vũ khí mới sáng choang này lại đang nhằm thẳng vào chúng ta.

12:10:am 25/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »