WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:00:am 04/04/15 Đăng ngày “April 4th, 2015”

Không muốn người Quốc Gia thua Cộng Sản trong cô đơn

Không muốn người Quốc Gia thua Cộng Sản trong cô đơn

Phàm ở đời nếu chỉ ủng hộ điều đẹp, thì ai chẳng làm được, biết bỏ qua những nhỏ nhoi, yêu luôn những điều đáng ghét, ủng hộ việc chính đáng, mới thỏa cái dạ làm người, người có căn cước TỴ NẠN CỘNG SẢN.

08:00:am 04/04/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Nguyễn Phú Trọng sắp đi Mỹ

Ông Nguyễn Phú Trọng sắp đi Mỹ

Ông Trọng ơi! nếu ông đi Mỹ thì đừng nên làm thầy giáo như khi đi Cu Ba, ông nên biểu Đại Sứ của ông chở đi thăm vài thành phố lớn của nước Mỹ, nhìn cho thấy cách họ sinh sống và làm ăn để thay đổi bớt cái tư duy xơ cứng lạc hậu của ông hay nói cách khác là để cho ông bớt Lú. Ông cũng có thể đến thăm những vùng có nhiều Người Việt Hải Ngoại đang sinh sống nhưng ông nên đi bằng xe bít bùng và hóa trang, bởi Người Việt Hải Ngoại biết rất rõ cái bản chất lưu manh của người cộng sản nên họ đã cấm cửa các phái đoàn cộng sản, họ không welcome ông mà có thể họ sẽ cho ông vài quả cà chua trứng thúi và cả c.. nữa ông ạ.

08:00:am 04/04/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »