WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:22:am 11/04/15 Đăng ngày “April 11th, 2015”

Tượng đài khoét sâu thêm ly tán hay tượng đài hòa hợp dân tộc?

Tượng đài khoét sâu thêm ly tán hay tượng đài hòa hợp dân tộc?

Việc xây đài tưởng niệm Gạc Ma chính là liều thuốc để con bệnh dần dần tỉnh lại. Sau khi đã tỉnh thì sẽ có nhiều liều thuốc khác như Hoàng Sa 1974, Biên giới 1979, Vị Xuyên 1984 . . . bồi bổ để hồi phục hoàn toàn.

02:22:am 11/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Ngọc Ngạn: Bên thắng cuộc

Nguyễn Ngọc Ngạn: Bên thắng cuộc

Giờ này người ta chống Việt Nam không phải là chống một nước cộng sản mà là chống một chính quyền độc tài, độc đảng, chà đạp nhân quyền giống như nhiều nước độc tài khác trên thế giới.

02:02:am 11/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi con tốt thí không chịu số phận

Khi con tốt thí không chịu số phận

Vụ án năm công an đánh chết dân xét xử lần này không khác gì hai lần xét xử trước đây. Tại tòa các bị cáo đều đổ tội cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành và xin giảm nhẹ hình phạt, còn bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành thì một mực kêu oan vì [...]

01:52:am 11/04/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

Ông Trọng đã khá hơn

Ông Trọng đã khá hơn

Cái khá thứ nhất: Lần này ông Nguyễn Phú Trọng đã không khoe: “Trong các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, tôi là người đi thăm Trung Quốc chính thức nhiều nhất”. Hồi mới lên chủ tịch Quốc hội, ông vội vàng sang yết kiến thiên triều ngay và tâng công: “Lên làm chủ [...]

01:44:am 11/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »