WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:04:am 26/05/15 Đăng ngày “May 26th, 2015”

Chiến dịch kêu gọi tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

Chiến dịch kêu gọi tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

Ngày 24 tháng 5 vừa qua là đúng 6 năm Trần Huỳnh Duy Thức bị giam cầm sau khi bị kết án 16 năm kèm 5 năm quản chế. Bản án này được đưa ra với tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” trong phiên toà diễn ra duy nhất một ngày, hôm 20 [...]

02:04:am 26/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »