WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:01:pm 09/09/15 Đăng ngày “September 9th, 2015”

Hai vụ báo bổ

Hai vụ báo bổ

Một buổi sáng trong tuần như mọi ngày. Quán Coffee Factory Quận Cam. Binh Méo và Cai Tròn bên hai ly cà phê chỉ còn vài cọng đá. – Méo ơi, qua hai vụ mất job của nhà báo Đỗ Hùng bên Việt Nam và nhà báo Lê Diễn Đức bên Mỹ, anh thấy sao? [...]

05:01:pm 09/09/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Xoá bỏ chế độ độc tài và các yếu tố làm nên dân chủ

Xoá bỏ chế độ độc tài và các yếu tố làm nên dân chủ

Muốn thay đổi, Việt Nam cần có một cuộc cách mạng của quần chúng.

11:13:am 09/09/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »