WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:07:pm 04/01/16 Đăng ngày “January 4th, 2016”

Ai kéo bè kết cánh?

Ai kéo bè kết cánh?

Sau khi dùng những âm mưu chính trị không đạt hiệu quả, Nguyễn Phú Trọng đã can tâm đi đến quyết định dùng lực lượng vũ trang để hoàn thành mục đích của mình. Sự thực rõ ràng Trọng đang nhen nhóm binh đao, lửa loạn nếu thấy cần thiết phục vụ mưu đồ chính trị của mình thành công.

11:07:pm 04/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đơn tố cáo tham nhũng và bao che cho tham nhũng

Đơn tố cáo tham nhũng và bao che cho tham nhũng

Từ năm 2006 đến 2008 ông Vũ Văn Vân còn lợi dụng chức vụ quyền hạn, đứng ra đề xuất nhân sự, tiến hành làm các thủ tục, hoàn tất hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, nâng ngạch không đúng pháp luật cho 6 công chức

04:25:pm 04/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Viết tiếp theo ông Vũ Ngọc Hoàng: “Hiến kế kiểm soát quyền lực”

Viết tiếp theo ông Vũ Ngọc Hoàng: “Hiến kế kiểm soát quyền lực”

Mong rằng các đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam có thể biến đại hội sắp tới thành đại hội góp phần chuyển tổ quốc từ độc tài đảng trị sang tự do dân chủ.

04:15:pm 04/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tại sao con Bò cười?

Tại sao con Bò cười?

Thông thường, mỗi năm Tết đến, báo chi đua nhau nói chuyện về con vật của năm mới . Năm Khỉ, thì phải nói chuyện Khỉ . Chắc chắn rồi . Sẽ có nhiều người nói . Nên Cỏ May chọn nói chuyện « Con Bò Cười » cho vui ngày Tết . Cười thì phải [...]

04:07:pm 04/01/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »