WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Đảng CS VN Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Đảng CS VN”

Nguyễn Chí Đức: Đơn xin ra khỏi Đảng

Nguyễn Chí Đức: Đơn xin ra khỏi Đảng

Tôi rất mong tổ chức Đảng cấp trên xem xét và chấp thuận cho tôi được ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam càng sớm càng tốt.

03:06:am 13/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chính người Việt tự mình làm nô lệ

Chính người Việt tự mình làm nô lệ

Chính sách gia súc hoá của ĐCSVN dường như thành công hơn cả ông chủ “Trại súc vật” của George Orwell.

02:58:pm 05/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tỉnh táo để nhận diện

Tỉnh táo để nhận diện

Và hậu quả ai cũng rõ: Trống một nơi, dùi một nẻo. Ai hiểu được ai?

04:14:am 31/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »