WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Ngô Đình Diệm Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Ngô Đình Diệm”

9 năm bên cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm

9 năm bên cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm

Quyết định đưa Cần Lao vào Quân đội – tức là chính trị hoá Quân đội – làm yếu Quân đội vì phá vỡ hệ thống quân giai và làm nản lòng các sĩ quan chuyên nghiệp. Quân đội chỉ biết có Tổ Quốc. Và phục vụ tổ quốc mà thôi.

12:01:am 30/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »