WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

BAN ĐIỀU HÀNH

Tổng Biên Tập: Mạc Việt Hồng

Biên Tập Viên: Bằng Phong Đặng Văn Âu  – Nguyễn-Khoa Thái Anh – Nguyễn Ngọc Oánh – Nguyễn Thanh Sơn – Phạm Tùng Cương – Tưởng Năng Tiến – Võ Ngọc Trang

Kỹ Thuật: Lê Calvin – Nguyễn Chris – Nguyễn Ngọc Oánh – Nguyễn Thanh Sơn

Liên lạc: bbt.danchimviet@gmail.com

Điều Lệ:

1. Theo đuổi chuẩn mực chung của báo chí tiến bộ:

Sự thật (Truthfulness)

Chuẩn xác (Accuracy)

Khách quan (Objectivity)

Không đảng phái (Impartiality)

Công bằng (Fairness)

Trách nhiệm trước công chúng (Public Accountability)

2. Phần chính luận: không kiểm duyệt tư tưởng, chính kiến. Cố gắng cân bằng tỷ trọng trong các bài viết có cách đánh giá và quan điểm trái ngược nhau, trong mọi đề tài. Cố gắng biến chúng thành các cuộc tranh luận mở. Kết luận sau cùng là của độc giả, không phải là của Ban Biên Tập. Ban Biên Tập không phải là toà án, không phải là cơ quan điều tra. Ban Biên Tập chỉ là người quản lý và điều hợp sinh hoạt cuả Diễn Đàn mà thôi.

3. Phần tin tức: Đàn Chim Việt chỉ đưa tin (có thể soạn lại theo hình thức hợp với Đàn Chim Việt), nhưng tuyệt đối không làm tin và không bình luận khi đưa tin. Bất cứ tin nào có kèm theo bình luận đều tự động trở thành bài viết chính luận và sẽ bị điều hợp bởi Điều 1 và 2.

4. Lời giới thiệu của Toà soạn, hình ảnh minh họa và các ghi chú kèm theo, tranh biếm họa và các loại truyền thông khác nhau như video clips, links v.v. đều phải tuân theo Điều 2 và 3.

5. Phần ý kiến của độc giả: Đàn Chim Việt khuyến khích bạn đọc đóng góp ý kiến trong tinh thần xây dựng và tương kính. Tất cả ý kiến sẽ dẫn tới hộp thơ “Tham khảo ý kiến” của Ban Biên Tập. Tại đây, “Ban Ý Kiến Độc Giả” sẽ xử lý, thông qua và cho hiển thị. Ban Biên Tập giữ quyền hiệu đính các ý kiến theo tinh thần của Điều 2 và 3.

6. Nhằm tạo điều kiện cho các sáng tác đăng trên Đàn Chim Việt Online được phổ biến sâu rộng đến độc giả, Đàn Chim Việt không giữ bản quyền của các bài viết gửi đăng. Nếu muốn sử dụng, yêu cầu tôn trọng Tác Giả bằng cách đăng nguyên văn bản gốc và ghi rõ nguồn Đàn Chim Việt Online.

7. Đàn Chim Việt, Inc. là một cơ quan truyền thông bất lợi nhuận và độc lập. Báo điện tử  Đàn Chim Việt (ĐCV Online) là diễn đàn của những tiếng nói tự do, không phân biệt đảng phái và chính kiến. Trong thời gian qua, kể từ năm 1999, Đàn Chim Việt được tồn tại và phát triển bởi sự làm việc thiện nguyện của các thành viên Đàn Chim Việt, sự hợp tác cuả các tác giả, cùng sự hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất của các độc giả và thân hữu. Những đóng góp tài chánh nhận được chủ yếu được sử dụng cho việc thuê máy chủ và bảo trì trang web.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các bạn.

Ban Điều Hành Đàn Chim Việt, Inc