WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

“Vụ” Cù Huy Hà Vũ và “nền cộng hòa chuối”.

“Vụ” Cù Huy Hà Vũ và “nền cộng hòa chuối”.

Nền “Cộng hòa Chuối” là biệt danh dành cho các nước tại đó sự nhũng loạn của người cầm quyền và bệnh đút lót, chạy chọt cũng như thói duy ý chí bao trùm toàn thể hoạt động nhà nước hoặc những quốc gia tồn chứa những bệnh hoạn này.

10:09:am 05/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Làm người Việt Nam

Làm người Việt Nam

Mỗi con người hãy góp một bàn tay,
Với trí tuệ và lòng nhiệt huyết;
Hóa giải hận thù hay là chết?
Thăng Long ngàn năm, Nước Việt muôn đời!

03:12:am 01/09/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Xin đừng ngụy biện!

Xin đừng ngụy biện!

Ông Tương Lai là giáo sư, lý sự (lý thuyết và sự việc ông dẫn ra) rất kín kẽ; muốn hiểu (“thủng”) ông phải thật là … tỉ mẩn!

03:00:pm 13/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Herte Müller – Văn thơ và cuộc đời

Herte Müller – Văn thơ và cuộc đời

Lời giới thiệu Kể từ năm 1901, khi giải Nobel Văn chương đầu tiên được trao cho văn sỹ, đến nay đã có 12 nhà văn nữ trong khi đã có 93 nhà văn nam được nhận được nhận giải thưởng cao quý này. Giải Nobel Văn chương năm 2009 được trao cho Herta Müller, [...]

04:10:pm 23/10/09 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Ăn “bốc (sít)“

Ăn “bốc (sít)“

1. Bài này được trình bày trong hoàn cảnh sự phản đối chủ trương khai thác bốc sít (Bauxite) ở tây Nguyên, của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cùng Chính phủ Việt Nam đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đang được [...]

04:12:pm 03/07/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »