WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Hoàng Sa Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Hoàng Sa”

Nhà nước VN ngầm công nhận “đường lưỡi bò”?

Nhà nước VN ngầm công nhận “đường lưỡi bò”?

Do đó, ông Trương Tấn Sang mới thấy mình và các đồng chí của ông lấy làm “HỔ THẸN VỚI TIỀN NHÂN” lắm lắm…

12:00:am 09/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chủ tịch Huyện đảo Hoàng Sa! Thôi đi! Đừng bày trò!

Chủ tịch Huyện đảo Hoàng Sa! Thôi đi! Đừng bày trò!

  Đôi lời dẫn: Những lời tuyên truyền dối trá, người nghe biết là dối trá, nhưng được cơ quan tuyên truyền nhại đi nhại lại, chúng sẽ thấm nhập vào tim óc người nghe và rồi không ít người tin là thật! Thế thì tại sao chúng ta không thể nhắc đi nhắc lại [...]

07:14:am 03/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »