WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » ASEAN Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “ASEAN”

Khối các quốc gia Đông Nam Á trong tình trạng khủng hoảng và chia rẽ vì vấn đề biển Đông

Khối các quốc gia Đông Nam Á trong tình trạng khủng hoảng và chia rẽ vì vấn đề biển Đông

Hiện nay, ASEAN hoạt động với một ngân sách eo hẹp. Những quốc gia thành viên chỉ trả một số tiền không đáng kể để giữ cho tổ chức hoạt động qua loa…

04:49:pm 26/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hợp tung – liên hoành – tung hoành

Hợp tung – liên hoành – tung hoành

Làm sao đừng để lịch sử đời sau, thế hệ con cháu tương lai khi lật giở những trang sử dân tộc ghi chép ở giai đoạn lịch sử những năm 1990 đến 2012, Việt nam có quá nhiều những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.

12:01:am 20/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »