WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Tổ quốc và Tôi

Tổ quốc và Tôi

Lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam và những “Ca sĩ” ăn bổng lộc của họ vẫn thường hay sử dụng một câu nói mà tôi tin là họ thuổng được của cố Tổng thống Mỹ Kenedy: “… Bạn hãy tự vấn mình đã làm gì cho Tổ quốc?”. Vâng, đấy là một câu nói [...]

01:12:am 17/07/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tại sao Đàn Chim Việt?

Tại sao Đàn Chim Việt?

Chúng ta không thể trách dân, không ai có thể bị coi là có lỗi khi họ phải ngày đêm, thậm chí, tha phương để mưu cầu một cuộc sống khá hơn, giống con người hơn. Điều đó rất tự nhiên.

11:54:am 04/07/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bay tiếp đường bay của mình

Bay tiếp đường bay của mình

Trong niềm tin vào sự trưởng thành, Đàn Chim Việt (viết hoa) www.danchimviet.com sẽ bay tiếp đường bay ban đầu, của mình!

11:50:am 04/07/08 | Đăng tại THƯ BBT | Đọc tiếp »

Kết thúc để bắt đầu

Kết thúc để bắt đầu

Quyết tử để hồi sinh*. Kể từ những năm 70 trở đi, “Đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan” (ĐCNTNBL) mất dần cộng sản tính ban đầu của nó, đồng thời ngày càng có khuynh hướng thiên về một đảng kiểu Dân chủ – Xã hội (DCXH). Vào giao thời những thập niên 80 và [...]

11:46:am 25/04/05 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »