WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Điểu tàn cung tận

Điểu tàn cung tận

Trên báo Việt Luận số thứ sáu phát hành ngày 13/09/2013. Nơi trang bìa có chạy tin rất lớn, trong đó có hình ông Nguyễn Thế Nghiệp ứng cử dân biểu thuộc đơn vị Fowler NSW. Cột thứ hai có đăng bản tin theo lời tường thuật của Ông Nghiệp, đã được hãng truyền thông [...]

02:37:am 15/09/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cảm tưởng sau khi đọc cuốn “Biến động miền Trung” của Liên Thành

Cảm tưởng sau khi đọc cuốn “Biến động miền Trung” của Liên Thành

Vào ngày 18/07/2009, tại nhà hàng Hoà Bình thành phố Fairfield Sydney, có tổ chức một buổi phát hành cuốn Biến Động Miền Trung của ông Liên Thành. Đây là một cuốn sách đã gây ra nhiều tranh cãi, bởi vì tác giả ngày xưa là cựu Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên [...]

12:00:am 31/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »