WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Bách Việt trong lòng dân tộc Việt Nam

Bách Việt trong lòng dân tộc Việt Nam

I/ Dẫn Nhập: Dân tộc Việt Nam từ thời xa xưa đã có nền tư tưởng cũng như văn minh khác hẳn với người Tầu phương Bắc. Bài biên khảo này xin được trình bày những nét khác biệt căn bản giữa hai nền văn hóa lớn ở Á Châu. Và cũng là sự phản [...]

01:24:am 20/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lịch Sử Quân Sử Việt Nam Ngày 30/04/1975

Lịch Sử Quân Sử Việt Nam Ngày 30/04/1975

“Quyết định đầu hàng đạo quân Bắc xâm cộng sản Việt Nam ngày 30/4/1975 của ông Dương Văn Minh đã mở đầu cho thảm nạn diệt chủng văn hóa lần thứ ba của tộc Việt” I. Dẫn Nhập: Xin mượn bài thơ Oan Hồn được trích trong Thi tập Cõi Lòng của Thi sĩ Vĩnh [...]

12:00:am 11/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thiên tài quân sự Trần Nhân Tông

Thiên tài quân sự Trần Nhân Tông

Vua Trần Thánh Tông truyền ngôi cho thái tử Khâm. Thái tử lên ngôi xưng là Hiếu Hoàng, hiệu là Pháp Thiên Ngự Cực Anh Liệt Vũ Thánh Minh Nhân Hoàng Ðế (tức là Nhân Tông), chính thức trị vì đất nước Ðại Việt năm 1279, lấy niên hiệu là Thiệu Bảo Nguyên Niên cũng [...]

12:00:am 28/04/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đạo tặc điện toán có nguồn gốc từ Hoa lục đánh cắp thông tin về an ninh quốc gia của Ấn Độ

Đạo tặc điện toán có nguồn gốc từ Hoa lục đánh cắp thông tin về an ninh quốc gia của Ấn Độ

Những thông tin cá nhân, dữ kiện ngân hàng, hồ sơ luật pháp đều bị đánh cắp, theo bản báo cáo, có điều họ không biết rõ nhóm, nhân vật nào chủ trương cũng như động cơ của “hệ thống trong bóng tối” này.

12:03:am 07/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tết Đống Đa nhớ Người Áo Vải đất Bình Định

Tết Đống Đa nhớ Người Áo Vải đất Bình Định

Hằng năm tại chùa Đồng Quang (Đống Đa) có mở hội gọi là ngày Giỗ Trận Đống Đa. Một phần dân chúng tại đây muốn kỷ niệm chiến thắng lịch sử của dân tộc, phần khác muốn siêu độ vong linh của chiến sĩ Tây Sơn và hơn 20 vạn quân Thanh đã tử trận tại đây vào đầu năm Kỷ Dậu 1789.

01:00:am 24/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »