WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » cai trị Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “cai trị”

Xin đừng cai trị dân bằng sự ngu xuẩn!

Xin đừng cai trị dân bằng sự ngu xuẩn!

Những nỗi đau bất tận của cánh đồng Việt Nam thời nay chỉ có một nguyên nhân mà thôi: Sự dốt nát, tham lam, vô văn hóa của không ít quan chức…

01:57:pm 30/08/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »