WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Miến Điện Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Miến Điện”

Người phụ nữ của Miến Điện

Người phụ nữ của Miến Điện

Chưa bao giờ tôi phải rầu rĩ nghĩ về tính mạng mình có thể bị đe dọa. Tôi không để tâm đến nó.

07:49:am 18/10/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Miến Điện thay đến 9 bộ trưởng

Miến Điện thay đến 9 bộ trưởng

Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã công bố cải tổ nội các với 9 trong số 29 vị trí bộ trưởng bị thay trong một thông báo trên trang web của ông. Các bộ trưởng thông tin, công nghiệp, kế hoạch và phát triển kinh tế nằm trong số những người bị thay. Đây [...]

02:04:am 28/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ngày về Pa An

Ngày về Pa An

Anh hãnh diện khoe mới ngày hôm qua Daw Suu được Tổng thống Pháp tiếp đãi rất trọng thể.

04:52:am 25/08/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »