WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Nguyễn Công Nhựt Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Nguyễn Công Nhựt”

Đơn kiến nghị và tố cáo về kết luận điều tra VKSND Tối cao

Đơn kiến nghị và tố cáo về kết luận điều tra VKSND Tối cao

Do đó tôi cho VKSNDTC thực sự là không điều tra nếu điều tra thì không thể kết luận như thế này.

11:57:am 30/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »